3
Mga torobolon tang Dios
Mga logod, tanopa sia indio mapagtoldok ong nindio pario tang pagtoroldokono ong mga taw ang agtabiden tang Ispirito Santo. Kaministiran ang toldokan amo yen bilang mga taw ang pamagtoman pa ong sadiling mga kaliliagan mi. Midio ge-ley amo pang mga mola, mga ipabetang ta ong kaboi mi ong ni Cristo. Yay asia ang midio indio nagtorol ong nindio ta matetegat ang pamangan kondi gatas lamang, tenged belag pa ta kaya mi tang adadalem ang mga toldok. Ig maski mandian, indi amo pa maintindi. Tenged asta mandian agdegen amo pa enged tang sadiling mga kaliliagan mi. Pamagiribegan amo pa ig pamagsoroayan. Ang agboaten ming na pagpamatod ang pamagtoman amo pa ong anday sasayod ang mga kaliliagan tang mga sinangoni mi pario tang mga taw tarin ong kalibotan ang na. Tenged mintras may pamaganing pa ang, “Yo pagosoyo ong ni Pablo!” ig “Yo ong ni Apolos!” asia pagpamatod ang pario amo pa enged tang domang mga taw tarin ong kalibotan ang na.
Tenged sinopa si Apolos? Ig sinopa si Pablo? Yami mga torobolon lamang tang Gino ang ginamit na agod mamagto amo. Ang kada tata ong yamen pagboat ka lamang tang boroaten ang sinalig tang Gino ong yamen. Na tang kalimbawan amen--yo tang nagloak, ig si Apolos tang nagboniag, piro ang Dios yay ang nagpatolpot. Belag ang enged ta importanti tang pagloak ig pagboniag, kondi ang Dios lamang ang pagpatolpot. Ang manigloak ig ang manigboniag pario lamang manigobra. Ig kada tata ong nira balten tang Dios sigon ong binedlayan nira. Yaming doroa, pario aming pamagsirbi ong Dios. Ig ang kalimbawan mi yay ang tanek ang agpaloakan na ong yamen.
Mga ong doma pang alimbawa, yamo pario ong tatang balay ang agpa-deng tang Dios. 10 Ong kaloy tang Dios, yo tang bindoat nang maistro karpintiro agod magtokod tang pondasion, ig mandian doma sing panday tang pagpadayon tang obra. Piro kaministiran ang enged ang sigoron tang kada karpintiro ang masinlo tang obra na. 11 Tenged si Jesu-Cristo tang pondasion ang na-tang da atan, ig asia indi ra enged mapa-letan ta doma. 12 Mandian ang mga manigobra mamagpa-deng ong pondasion ang na ig mamaggamit ta sari-saring matirialis pario ong bolawan, mital ig maralen ang bato. Ig ang doma, mamaggamit ta ayo, kirib obin dalami lamang. 13 Piro mata-wanan ka mga monopa kasinlo tang obra tang kada tata. Tenged mga komabot tang kaldaw ang magosgar tang Dios, sobokan na ong apoy tang inobra tang kada tata ig don mata-wanan ta. 14 Mga ang pina-deng na ong pondasion indi masirok, may marisibi nang primio. 15 Piro mga masirok, anda ray marisibi nang primio. Sadili na lamang tang malibri, pario ong tatang taw ang napaglayas ong balay ang gasirok da.
16 Indi amo gatako? Yamo mismo nagimong timplo tang Dios, ig ang Ispirito na pagtinir atan ong nindio. 17 Mandian mga may maglangga ong timplo tang Dios, langgaen ka tanandia tang Dios, tenged ang timplo na sagrado. Ig yamo mismo tang timplong asia.
18 Indi lokon mi tang sadili mi. Mga may atan ong nindiong pagisip ang matako tanandia sigon ong gadalan mandian tarin ong kalibotan ang na, dapat lipatan na ra tang kinata-wanan ang asi agod magimong matod ang matako. 19 Tenged ong pama-dek tang Dios kalokoan lamang tang kinata-wanan tang kalibotan ang na. Pario tang na-tang ong Kasolatan, “Depen tang Dios tang mga matatako ong pagpanloko nira.”* 20 Ig may atan pa enged ang ganing, “Gata-wanan tang Dios ang anday kointa tang mga gaisip tang mga matatako.” 21 Animan, indi ra ipambog ta tang mga taw. Tenged ang tanan sindol tang Dios para ong ikakao-ya mi. 22 Si Apolos, si Pedro ig yo, yaming tanan sinobol para ong nindio. Maski ang kalibotan ang na, ang kaboi ig kamatayen, ang mga kaldaw mandian asta ong parakaboton, ang tanan ang na sindol tang Dios para ong ikakao-ya mi. 23 Tenged yamong tanan mga sakep ni Cristo, ig si Cristo sakep tang Dios.
* 3:19 3:19 Job 5:13 3:20 3:20 Salmo 94:11