Pa-kaw ang Bitala ong
Solat ni Pablo ong mga taga
Colosas
Ang solat ang na, sinolat ni Pablo para ong mga ba-long pamagto ong ni Cristo don ong Colosas, ang tatang lansangan ong parting tere-lan tang siodad tang Efeso, sakep tang Asia Minor. Belag ta si Pablo tang nagpatako tang Mo-yang Balita ong nira, ig indi pa tanandia gapaning don, piro dorong demdem na ong nira ig pirming agpangadi na tanira.
Nabalitan ni Pablo ang may mga pamagtoldok ta lain don ong Colosas. Ang toldok nira ganing mga ang taw galiliag ang malibri, kaministiran tomanen na tang dorong riglaminto ig magto ong mga anghil. Piro ganing si Pablo, ang kaimportantian ong tanan yay si Cristo. Pinaboat tang Dios ong ni Cristo tang tanan ang mga bagay, animan si Cristo tang kalawigan ong tanan (1:15). Ong ni Cristo ang tanan ang pagkadios tang Dios ang Tatay, ig si Cristo lamang tang mapagtorol ong yaten ta kaboi (2:9; 3:4). Animan kaministiran papoirsaen ta tang pagto ig pagtalig ta ong nandia, tenged tanandia lamang tang Gino ig Maniglibri ta.
1
Ang pagsolat ta na yo si Pablo, tatang apostolis ni Cristo Jesus sigon ong kaliagan tang Dios. Yami tang logod ta ang si Timoteo, pagpakomosta ami ong nindio atan ong Colosas, yamong mga sinakepan tang Dios ig mga logod ang maelet tang pagosoy mi ong ni Cristo. Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang yaten ang Tatay.
Ang pangadi ni Pablo para ong mga taga Colosas
Kada ipangadi amo yamen, pirmi aming pagpasalamat ong Dios ang Tatay tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo natetenged nabalitan amen ang pamagto amo ra ka ong ni Cristo Jesus, ig aggegman mi tang tanan ang mga sinakepan tang Dios. Yamo nagimong maning atan tenged may aggelaten mi ang tinagana tang Dios para ong nindio don ong langit. Nabalitan mi tang natetenged tarin asing tokaw pa, asing pinakabot ong nindio tang kamatodan, ang yay ang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo. Ang Mo-yang Balitang na agtotoldok da ong tanan ang logar ong kalibotan, ig doro rang borak nang masisinlo, pario tang nainabo atan ong nindio impisang ba-long naba-yan mi ig naintindian mi tang kamatodan natetenged ong kaloy tang Dios. Narin nadalan mi ong yaten ang agmalen ang si Epafras, tatang torobolon ni Cristo ang kapario amen. Maelet tang pagsirbi na ong ni Cristo, ig tanandia tang nagtoldok ong nindio bilang salinti amen. Tanandia ka tang nagbalita ong yamen tang natetenged ong gegma mi ang nagalin ong Ispirito Santo.
Animan impisa asing primirong naba-yan amen tang natetenged ong nindio, agpangadi amo ra yamen ang pirmi. Agpakiloy amen ong Dios ang balampa ang Ispirito na magtorol ong nindio tang tanan ang kinata-wanan ig pangintindi agod mata-wanan mi enged mga monopa tang kaliliagan na. 10 Ong maning atan, mapangaboi amo pario tang dapat para ong Gino, ig bogos among mapagtorol ong nandia ta kalipayan. Mas mandolang tang mga boat ming mo-ya, ig mas mailala mi pa enged tang Dios. 11 Agpangadi amen ka ang papoirsaen amo tang Dios ong makabebereng ang gaem na, agod maski onopay mainabo, magoantan mi enged ang may kalipay. 12 Ig balampa magpasalamat amo ong Dios ang Tatay, tenged bindoat amo nandia ang bagay ang magrisibi tang ipatobli na ong mga sinakepan na ang lina-ted na ong mayag. 13 Tenged binawi ita tang Dios ong maki-lep, ig lina-ted ita nandia ong inadian tang agmalen nang Ana na. 14 Ang Ana nang si Cristo, yay ang naggawad ong yaten, ang maliag yaning pinatawad ita nandia ong mga talak ta.
Sinopa si Cristo ig onopay bindoat na
15 Ang Dios indi aggitaen, piro gitaen ta ong ni Cristo mga monopa tanandia. Si Cristo yay ang makagagaem ong tanan ang bagay. 16 Tenged pinaboat tang Dios ong nandia tang tanan ang bagay ong langit ig tarin ong tanek. Belag lamang tang aggitaen, gapil da ka tang indi aggitaen, pario ta mga ispiritong may aotoridad ig gaem nira, ig mga ispiritong pamangolokolo ig pamaggaem ong logar nira. Ang tanan ang bagay bindoat ni Cristo ig ang mga narin para ka ong nandia. 17 Indi pa naboat tang tanan ang bagay, si Cristo atan dang lagi, ig tanandia tang pagboyot tang tanan ang bagay agod indi tanira mamagbereblag. 18 Tanandia tang pangolokolo ong tanan ang pamagto ong nandia, ang yay ang sinangoni na. Tanandia tang panokaw-tokaw ong tanan ig ang na-kaw ang naboi ong mga patay, agod mailala ang tanandia kaman tang kalawigan ong tanan. 19 Tenged ang kaliliagan tang Dios ang Tatay, ang pagkadios na bogos ang itaen ong ni Cristo. 20 Kaliliagan ka tang Dios ang si Cristo tang magimong dalan ang mapabalik tang Dios ong sadili na tang tanan ang bindoat na, don ong langit ig tarin ong tanek. Tenged kaman ong dogo ni Cristo ang siminorok asing napatay tanandia don ong kros, mabalik itang tanan ong Dios.
21 Asing tokaw, alawid amo ong Dios, ig ang mga isip ig bindoatan mi ang malalain pagpaita ang pamangontra amo ong nandia. 22 Piro si Cristo nagimong taw ig napatay, ig ong kamatayen na ang asi, binalik amo ra tang Dios ong sadili na. Bindoat na narin agod matalonga amo ong nandia ang limpio, anday talak, ig anda ray sarawayen ong nindio. 23 Piro kaministiran ang magpadayon amo ang maelet ig mabaked tang pagto mi. Ig indi enged palpatan mi tang kasigoroan mi natetenged ong parakaboton, ang yay ang narisibi mi asing naba-yan mi tang Mo-yang Balita. Yo, si Pablo, sinobolo ka agod ipatako tang Mo-yang Balitang na ang mandian agtotoldok da ong bilog ang kalibotan.
Ang obra ni Pablo para ong mga pamagto
24 Galipayo mandian ang pagpinitinsiao para ong nindio, tenged ong maning ta na pagtabango asta makomplito tang sakripisio ni Cristo para ong kao-yan tang mga pamagto ong nandia, ang yay ang sinangoni na. 25 Ang Dios bindoato nandiang torobolon para ong mga pamagto, ig ang obrang sindol na ong yen, anday doma kondi ang bogos ang magpakabot tang bitala na ong nindiong mga belag ta Judio. 26 Ang bitalang na, yay ang plano tang Dios ang sinikrito na ig sinalok ong tanan ang taw impisa asing tokaw pang timpo. Piro mandian pinatako na ra ong yaten ang mga sinakepan na. 27 Naliliag tang Dios ang ipatako na tang makabebereng ig kambeng-ambengan ang sikrito na para ong tanan ang taw, maski ong mga belag ta Judio. Ig ang sikritong asia, anday doma kondi ang si Cristo atan ka ong kaboi mi, animan may kasigoroan mi ang ma-led amo ka don ong kayagan tang Dios. 28 Pagtoldok ami kaman mandian tang natetenged ong ni Cristo ong tanan ang mga taw. Paglaygay ami ig pagtoldok kompormi ong kamatodan ang gata-wanan amen agod maekelan amen ong Dios tang kada tata ang anda ray sarawayen ong nira bilang mga na-pen da ong ni Cristo. 29 Animan pagprosigiro ta mo-ya kompormi ong doro kapoirsang gaem ang agto-dol ni Cristo ong yen.