3
Ang dapat ang magimong ogali tang mga pamagto ong ni Cristo
Pademdemen mo tang mga pamagto atan ang magpasakep tanira ong mga opisialis tang gobirno ig ong domang mga may aotoridad. Kaministiran ang magtoman ong nira ig magimong pirming listo ong onopay mo-yang boroaten. Aningen mo tanira ang indi magpalainlain ong maski sinopa, ig indi ka magigsoay, kondi magimong neman ig maginalangen ong tanan ang taw. Tenged asing primiro, maski ita, indi gata-wanan ta tang kamatodan natetenged ong Dios. Ang katetegat tang kolo ta, ig aglokon ita lamang tang mali. Aggaeman ita tang malalaway ang kaliagan ta ig ang tanan ang kalipayan. Pirming malain tang ena-ena ta ong masig ka taw ta, pamagkirimonan ita, gasilagan ita ta doma ig gasilag ita ka ong nira. Piro maski maning ita atan, pinaita tang Dios ang yaten ang Maniglibri tang kao-yan ig paggegma na, ig linibri ita nandia, belag ta tenged ong mga mato-lid ang bindoatan ta, kondi tenged lamang ong kate-bek na ong yaten. Linibri ita nandia ong paglimpio na ong yaten ig don bina-lo ita tang Ispirito Santo ig sindolan ita ka ta ba-long kaboi. Indi pinegengan tang Dios tang Ispirito Santo na, kondi bogos ang sindol na ong yaten tenged ong bindoat ni Jesu-Cristo, ang yaten ang Maniglibri. Bindoat sia tang Dios agod maosgaran ita nandia ang mato-lid da tenged ong kaloy na, ig agod manobli ita tang kaboing anday kataposan ang agpakaboton ta.
Matataligan tang mga toldok ang na. Animan ang kaliagano, itoldok mong bogos ong nem mo tang mga bagay ang na agod ang mga pamagto ong Dios mamagprosigir ang magboat ta mo-ya. Ang mga toldok ang na masinlo ig para ong ikakao-ya tang tanan ang taw. Piro indi amo magimbeng ong mga pagdiriskosionan ang anday kointa na, ig ong pagosoy-osoy ong indi malobot-lobot ang listan tang mga kamepet-mepetan. Palawid amo ka ong pamagkorontran ig pamagsoroayan natetenged ong Katobolan ni Moises. Ang tanan ang asia anday masinlong te-kan na ig indi matabang ong yaten. 10 Mga may taw atan nga ang agtotoldok nang mali yay gagikanan ta soroayen, pamanan mo. Ig mga ong yadoa rang paman mo indi enged mamasi, palawida lamang ong nandia. 11 Tenged gata-wanan mo ra ka, ang taw ang maning atan mapinagtalaken ig agbali-kaden na tang kamatodan. Asia gitaen ka mismo ong mga agboaten na.
Oring mga toyon
12 Papaningeno rin atan ong nio si Artemas obin si Tiquico. Mga komabot ngani atan, magprosigira kang lagi ang magigbagat ong yen don ong Nicopolis. Kaloy tang Dios, dono ra magpata-lib tang timpong malamig. 13 Prosigiran mo kang tabangan si Apolos asta ang abogadong si Zenas agod madali tang biahi nira. Sigoron mong indi tanira korangen tang mga kaministiran nira. 14 Toldokan mo tang mga logod ta atan ang magprosigir ong mo-yang pagpandilem agod mangatabang ka tanira ong mga pamangaministiran. Ong maning ta sia, may data na tang kaboi nira.
15 Agpakomostana ka tang tanan ang mga karomanano tani. Ikomosta ami ka nio ong mga logod ta ong pagto atan.
Aloyan amo enged ang tanan tang Dios.