15
Minyigi Nnɛ Bofɔ Boɖe.
Wũ manyii, kiniɔ ne, lobie sɔ minyigi Itɔ̃me Bielea nɛ loɣere mi fiɛ mifɔ ne, fiɛ miɣɛ teteree i ne ame. Si mimɔɛ̃ Itɔ̃me Bielea nɛ loɣere mi mila teteree ne, miana ngbã, si iiɖe ngbɔ ne, iyɔ mi kafɔkaɖe na kusia kukuwɛ̃.
Nnɛ lofɔ lobɔrɛgu i Bosate kɔrɛ losu nto lotã mi. Nnɛ lofɔ kuɣa iɖo pelepele nɖe sɔ, Kristo ɔkpi i bo akpi iti lɛ kumɛgɔ i Ɔko Sekelea ɔte. Mabiara wũ, fiɛ Ɣaa ɔtara wũ ɔɖi i makpise ndɛ̃ i akpɛnɛ atɛ kama i Ɣaa itɔ̃me kanya. Ɔɖi so ɔte Petro gu katɔ̃memasɛdze iweo-inyɔ.
Ne kama ne, ɔɖi so ɔte ɔ̃ masiaidze ma loɖo maturi alafa aru ana. Ma gbodzoo si ngbã ipɛ i nɔme ɣɛɛ ma mawɛ̃ ɔɔkpi koko. Ne kama ne, ɔɖi so ɔte Yakobo gu katɔ̃memasɛdze tsɔra ɔɖuɖu. Katsɔrakɔ̃ ne, ɔɖi so ɔte me gɔ maɣe kamakama.
Alasɔ mme nɖe ɔtsɔra i katɔ̃memasɛdze ndɛ̃ ɔɖuɖu, fiɛ loikote sɔ maarɔ me sɔ katɔ̃mesɛdze alasɔ loti mafɔɖedze kama lobara ma kako. 10 Ɣɛɛ Ɣaa nnyainyɔ ɔso fiɛ loɖe nnɛ loɖe kiniɔ. Ɔ̃ kayiribielea ana iiɖe siefe, alasɔ loɔbara karabara teteree loɖo katɔ̃memasɛdze tsɔra ɔɖuɖu, ɣɛɛ iiɖe mme mɔmɔ ɔle ame lobara, ɣɛɛ Ɣaa ɔle gɔ nto ɔbara karabara i wũ ame ɔɖe. 11 Ne ɔso mme loɣere mi irere o-o, ma loɣere mi o-o ne, ira ka iwɛ̃ nɛmɔ kere boto boɣɛ fiɛ ne mifɔ miɖe ne.
Ɣaa Ɔtara Kristo Ɔɖi I Makpise Ndɛ̃.
12 Kiniɔ ne, gɔ bo itɔ̃me nɛ boto boɣɛ nɖe sɔ Ɣaa ɔtara Kristo ɔbɔrɛgu i makpise ndɛ̃ ne, be ɔso i mi ndɛ̃ mawɛ̃ to maɣɛ sɔ Ɣaa iisibatara makpise ɔbɔ ngbã? 13 Si gbaã iɖe ne, ite sɔ Ɣaa iitara Kristo ɔ̃ wũ ɔɖi i makpise ndɛ̃. 14 Fiɛ si Ɣaa iitara Kristo ɔɖi i makpise ndɛ̃ ne, iyɔ bona kuira nɛ boapɛ imomo fiɛ mi kafɔkaɖe ana ɖe siefe. 15 Nnɛ lonyanyarĩ iɖo kɔra nɖe sɔ ne, ite sɔ boto bola sila bosia Ɣaa iso sɔ ɔtara Kristo ɔbɔrɛgu i makpise ndɛ̃. Fiɛ si gbaã i makpise iibata ne, iyɔ ɔ̃itara Kristo ɔ̃ wũ. 16 Ne ɔso si makpise iibata ne, iyɔ mitsue sɔ Ɣaa iitara Kristo ana ɔɖi i makpise ndɛ̃. 17 Fiɛ si Ɣaa iitara Kristo ɔɖi i makpise ndɛ̃ gbaã ne, iyɔ mi kafɔkaɖe na kusia kukuwɛ̃, fiɛ mikpese mipia i mi akpi ame. 18 Ne karɔ̃ ana nɖe sɔ, Kristo mafɔɖedze ma loɔkpi ana ɔwɔ. 19 Si ngbã mɛgbe ame ɔnɔwɛ̃ boba ɔriinyɔ i Kristo ame ne, iyɔ bo nɖe mma mba nnya boɖo pelepele i kayiiso.
20 Ɣɛɛ gbagbaã iɖe sɔ Ɣaa ɔtara Kristo ɔbɔrɛgu i makpise ndɛ̃. Ne nɖe bo ayaikama sɔ mma ɔɖuɖu lokpi ne, mato maaledza ita. 21 Alasɔ kumɛgɔ ame iki i ɔturi ɔwɛ̃ iso i kukpi ɔba i maturi ndɛ̃ ne, ngbɔ ame ita ibɔrɛ i makpise ndɛ̃ ana aaki i ɔturi ɔwɛ̃ iso iba ne. 22 Kumɛgɔ ame i kukpi ɔba maturi ɔɖuɖu iso alasɔ boɖe Adam mawa ɔso ne, ngbɔ ame i Ɣaa to ɔ̃aledza maturi ɔɖuɖu itara ibɔrɛgu i makpise ndɛ̃ iki Kristo iso ne. 23 Ɣɛɛ Ɣaa to ɔ̃atara ɔbiara i ɔwi gɔ lokote iso. Kristo loɖe katɔ̃ iyɔ ne kama mma lofɔ wũ maɖe ata ku ɔwi gɔ ɔ̃aledza ikpese iba. 24 Ne kama ne, kawirikɔ̃ to kaaba, Kristo to ɔ̃awɔra atakere, maturi kanya mayadze, sile gu siwarã ame sile dzɛ nto siɖe iso ɔɖuɖu. Ɔto ɔ̃asu sigarakaɖekɔ̃ ɔpia i ɔ̃ Ɔse Ɣaa nrɔɔ̃ ame. 25 Alasɔ Kristo to ɔ̃aɖe iso gbɔgbɔɔgbɔ ɔwi gɔ i Ɣaa aasu ɔ̃ matsirise ɔɖuɖu ɔpia i Kristo ngba kayirinɔ. 26 Tsirise tsɔra gɔ ɔ̃awɔra nɖe kukpi.
27 Alasɔ Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ, “Ɣaa to ɔ̃asu ara ɔɖuɖu ɔpia i ɔ̃ ngba kayirinɔ.” Fiɛ ikpa sekelee sɔ ara ɔɖuɖu ne, Ɣaa gɔ losu wã ɔpia Kristo kayirinɔ ne, Ɔ̃ibua i wã iso. 28 Fiɛ si Ɣaa ɔɔsu ara ɔɖuɖu ɔpia i Kristo kayirinɔ ɔro ne, Kristo gɔ nɖe Ɣaa ɔbi ana to ɔ̃asu so ɔpia i Ɣaa kayirinɔ sɔ Ɣaa ɔnɔwɛ̃ saã aaɖe ara ɔɖuɖu iso.
29 Kiniɔ ne, mma lofɔ Ɣaa itupie kubarara i mma loɔkpi koko iti ne, be loabɔrɛ i ne ame itã ma? Si gbaã iɖe lɛ kumɛgɔ i mawɛ̃ to maɣɛ sɔ makpise ita kuiwɛ̃ na ne, be ɔso i mmamɔ to mafɔ Ɣaa itupie kubarara i mma loɔkpi koko iti? 30 Ana ne bo ɣɛɛ? Be ɔso fiɛ bo ngbã aawe i imɔrɛ̃ ame ɔwi biara? 31 Wũ manyii, kukpi to kugbere me kasɛ̃ i kakɔme! Wũ kato ikɔlɛso i mi iti sɔ miabara mawɛ̃ ku Kristo Yesu ɔso nto loɖi nnɛgbe loɣɛ. 32 Si maturi kuɣɛme kere ɔso fiɛ lokpɛ̃gu maturi ma nse lɛ mabɔi lalaa i Efeso ne, mme kusia lona loɖi i ne ame? Fiɛ si maturi iisibata mabɔrɛ i makpise ame gbaã ne, iyɔ lɛ kumɛgɔ mapɛ igbã sɔ ne, “Mitã boɖe si bonɛ, alasɔ kɔrãkaɖe boto boakpi,” ɖe ɔnukuare.
33 Midaassɔsɔla so. Kulaa nyanyarĩa sɛ kunina ɔturi sɛɛ. 34 Mikpese miba mi ame si minyua mi akpi siri misɛ si mibara ara i ɔri iso. Nto loɣere mi sekelee si kunuarɛ si kukpɛ̃ mi sɔ mi mawɛ̃ iiɣe Ɣaa.
Paulo Ɔɖe Ika I Siturina Iledza Ita Iso.
35 Ɔwɛ̃ aakarɛ sɔ, “Nda i makpise aabara fiɛ maaledza ita? Siturina simele igbã maawe?” 36 Iikpa mi! Si mipia ɔraɖui i karɔ̃ ame ne, iisɛ ire si iiɖe katɔ̃ iburi. 37 Fiɛ ɔraɖui gɔ apia i karɔ̃ ame ne, ibi kere iɖe lɛ itita ɣee idziribi irere. Ɣɛɛ si ire ne, isɛ ikpaki ibɔrɛ i kumɛgɔ ise fiɛ apia ne i karɔ̃ ame. 38 Ɣaa sɛ ɔtã idziribi nɛgbe kumiamia gɔ ɔ̃ ɔɖɔɛ. Ɔsɛ ɔtã ɔraɖui biara kumiamia gɔ lokotegu wũ.
39 Ara wa ɔɖuɖu mba ngbã sosina iikote. Maturi awune sosina pia, ngbɔ ame nɖe mabɔi, kurodzai gu ndu ame kufarai sire ne, ira biara ku ne sire.
40 Ara wa i kuɖokpo ame pia fiɛ karɔ̃ iso are ana pia. Kato ara kulɛ ɔkpaki ibɔrɛ i karɔ̃ ara iso. 41 Kuɣɛ̃ ba kɔ̃ ifiɛ, fiɛ ɔgbaworeti ana ba ɔ̃ ifiɛ. Awãmi ifiɛ ana ɔkpaki. I awãmi kerekere ndɛ̃ ne, ibiara ba kumɛgɔ isɛ ifiɛ. 42 Ngbɔ ame kere iase ku kawirikɔ̃ gɔ Ɣaa aatara makpise mawe ngbã ne. Ɔwi gɔ mabiara ma ne, siturina dzɛ nsɛ siburi siɖe mawe, ɣɛɛ ɔwi gɔ ka maata ne, maisibakpi. 43 Ɔwi gɔ mabiara wũ ne, ɔnyɔ nyanyarĩ, ɖɔbɔrɔɔ, ɣɛɛ ɔwi gɔ ame ɔ̃ata ɔbɔrɛ i makpise ame ne, ɔ̃are situri fiɛ ɔ̃awe ɔle ana. 44 Ɔwi gɔ mabiara wũ ne, kayiiso siturina dzɛ loakpi siɖe.
Ɣɛɛ ɔwi gɔ ka ɔ̃ata ne, siwarã ame sosina ɔ̃atagu ala. Si kayiiso siturina pia ne, iyɔ siwarã ame sire ana pia. 45 Alasɔ i Ɔko Sekelea ame ne, ipia sɔ, “Ɔturi ɖeakatɔ̃ gɔ nɖe Adam ne, Ɣaa ɔbara wũ gbanadze.” Ɣɛɛ Adam tsɔra gɔgbe ne, ɔ̃ nɖe Siwarã dzɛ nsɛ sitã ngbã ne. 46 Iiɖe Siwarã ame ɔre kere loɖe katɔ̃, ɣɛɛ sosina ame ɔre fiɛ kini i siwarã ame ɔre ɔsiai. 47 Adam ɖeakatɔ̃ gɔ i Ɣaa ɔbara ne, sise mapɔ wũ ala. Ɣɛɛ Adam tsɔra ne, Kato ɔbɔrɛ. 48 Mma nɖe kayiiso maturi ne, mase lɛ ngɔ mapɔ maɖi i sise ame. Ɣɛɛ mma nɖe kato mare ne, mase lɛ ngɔ lobɔrɛ i kato. 49 Ne ɔso kumɛgɔ ame bopia siturina lɛ ngɔ mapɔ maɖi i sise ame ne, ngbɔ ame boapia ngɔ lobɔrɛ i kato kumiamia ne.
50 Wũ manyii nnɛ nto loɣɛ karɔ̃ nɖe sɔ, siturina gu ima iibawo Ɣaa sigarakaɖekɔ̃ ame ɔbo. Ira nɛ nsɛ ikpi ne, iibawo ɔse sɔ iisibakpi inya. 51-52 Minɔ iwɛrɛra nɛgbe. Bo ɔɖuɖu iibakpi. Ɣɛɛ i kadadã tsɔra ire ame ne, Ɣaa to ɔ̃afinikira bo kumiamia. Ɔ̃abara ne fiɛ aama inɔmi abusi. Alasɔ si kadadã ɔbɛ ne, Ɣaa to ɔ̃atara makpise sɔ maisibaledza ikpi manya fiɛ ɔ̃afinikira bo kumiamia. 53 Alasɔ ira nɛ nsɛ inina ne, maafinikira ne makpesera nnɛ loisɛ inina. Ira nɛ nsɛ ikpi ana ne, maafinikira ne nnɛ loisibakpi. 54 Ne ɔso si iɔba sɔ mafinikira ira nɛ nsɛ ikpi ikpese nnɛ loisɛ ikpi ne, iyɔ Ɔko Sekelea ame itɔ̃me nɛ loɣɛ sɔ, “Maɔwɔra kukpi, iɖe iso ɔɔba!” aaba i ne ame. 55 Matsɛrɛ ana sɔ.
“Kukpi, fɔ iɖe iso ɣɛɛ?
Fiɛ ɔle gɔ asɛ ata bo ala ɣɛɛ?”
56 Kukpi sɛ kuna kɔ̃ ɔle kuɖoe bo iki ikpi iso. Ikpi nɛ wũ ne, ne ɔle ɔbɔrɛ i mmara ame. 57 Ɣɛɛ bopɛ Ɣaa gɔ lotã bo iɖe iso iki i Bosate Yesu Kristo ame.
58 Ne ɔso ne, wũ manyii ma loipia kuɣɛ, miya teteree sɔ miibarɔ̃. Mimɔɛ̃ Bosate karabara mila kukaakɔ alasɔ miɣe sɔ ira biara nɛ miabara mitã Bosate ne, iibaɖe siefe.