5
Misa Asɔrɔ̃ɖedze Miɖi I Mi Mafɔɖedze Ndɛ̃.
Maturi to maɣɛ sɔ mi ndɛ̃ mawɛ̃ to mabara asɔrɔ̃ra wa lofe inyanyarĩ sɔ nane mma loiɖe mafɔɖedze iibabara wã igbã. Maɣere me sɔ ɔwɛ̃ pia i mi ndɛ̃ gɔ ɔto ɔrɛgu ɔ̃ ɔse ɔre. Be iti mito mite so? Ikote sɔ miabiɛ. Fiɛ ngɔ lobara ira nɛgbe igbã ne, ipia sɔ miaɖi wũ mibɔrɛgu i mafɔɖedze ndɛ̃. Atoa sɔ lodzorogu mi fiɛ boito bonya so anɔ ne, lopia i mi kɔrɛ i siwarã ame. Gɔ lopia i mi ndɛ̃ ɔso ne, loɔtã ngɔ lobara ikpi nɛgbe igbã ipɔ i Bosate Yesu Kristo ɔle ame. Si misakanya ne, mitsue sɔ lopia i mi ndɛ̃ i Siwarã ame fiɛ Bosate ɔle ana pia i mi ndɛ̃. Ikote sɔ miaɖi ngɔgbe mitã Ɔbosam ɔwɔra ɔ̃ sosina ɣɛɛ ɔ̃ siwarã aana iɖi ku iyi nɛ i Bosate Yesu aaba ɔ̃aɣɛgu kayiiso atɔ̃me.
Iikote sɔ miate so ɖuɖuuɖu. Miiɣe sɔ inyagɛ̃ kua kɛkɛĩ gɔ mapia i mmɔre ame aatã mmɔre ɔɖuɖu ɔnyagɛ̃? Ne ɔso miɖi inyagɛ̃ kua biara gɔ nɖe ikpi i mi ndɛ̃. Gbaã ne, mmɔre mɛ loinyagɛ̃ miɖe alasɔ maɔɖoe Kristo gɔ nɖe bo Kukpi Ɔtakuwara Bo Iyi Sɛrɛ. Ne ɔso ne, midaatã sɔ boaɖe bo Kukpi Ɔtakuwara Bo Iyi boɖoboɖo kuere gɔ ame i ikpi gu ɔtile kurabara pia. Ɣɛɛ mitã boɖe mmɔre mɛ loinyagɛ̃ i ara bɔlɔlɔa ibara gu ɔnukuare iɣɛ ame bowũ.
I ɔko gɔ lotsɛrɛ mi ame ne, loɣere mi sɔ midaasakanya ku mma nsɛ maɖe asɔrɔ̃. 10 Ɣɛɛ ne, iiɖe mma loiɖe mafɔɖedze loto. Ma ne, masɛ maɖe asɔrɔ̃, ma anɔ sɛ abe arɛtɛ i maturi sikã iso, masɛ masu akpira mayu maturi, masɔrɛ aɣɔ ana. Si miɣɛ sɔ miabɛse so i ma iso pelepele ne, ikote sɔ miabɔrɛ i kayi gagbe ame! 11 Ɣɛɛ nnɛ nto lotsɛrɛ loɣere mi nɖe ngɔ nɖe ɔnyii fɔɖedze fiɛ ɔto ɔɖe asɔrɔ̃, ɔbɛbɛ anɔ, ɔsɔrɛ aɣɔ ɣee ɔrɔ maturi ayere lalaa, ɔrɛ̃ ndã, ɔyu kayu ne, mibɛse so i ɔ̃ iso. Midaaɖegu wũ nane aɖera.
12-13 Mma loiɖe mafɔɖedze ne, ma atɔ̃me iɣɛgu iiɖe wũ karabara, ɣɛɛ Ɣaa to ɔ̃aɣɛgu kayiiso atɔ̃me. Ɣɛɛ mma nɖe mafɔɖedze boaɣɛgu atɔ̃me lɛ kumɛgɔ i Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ, “Misa ɔturi lalaa miɖi i mi ndɛ̃.”