2
Mifɔ Bo Itɔ̃me Lɛ Ɣaa Itɔ̃me.
Manyii, mi mɔmɔ miɣe sɔ bo mi kɔrɛ iba ne, iiɖe siefe. Miɣe kumɛgɔ boɖe ɔɣiã, mapia bo kunuarɛ i Filipi fiɛ boba boabo mi kɔrɛ i Tesalonika mmɔ. Atoa sɔ maɖaa bo ngbe ana teteree ne, Bosate ɔpia bo ɔle sɔ bowo mi ɔ̃ Itɔ̃me Bielea ɔɣere. Bo kuka gɔ boto botã mi ne, iiɖe kasɔla ɣee adzuni nyanyarĩa, ɣee sɔ si bokɔ mi bopia i iɣɛrɛ ame ɔso. Ɣɛɛ ne, bosɛ boɣɛ itɔ̃me lɛ kumɛgɔ i Ɣaa ɔbie sɔ bobara. Alasɔ ɔ̃ mɔmɔ ɔnya sɔ bokote sɔ boaɣɛ ɔ̃ Itɔ̃me Bielea. Boisɛ bobie sɔ boabo maturi anɔ, ɣɛɛ Ɣaa gɔ nsɛ ɔko ɔbiara ɔtu ɔnyɔ. Miɣe kukaakɔ sɔ iiɖe sinyamɛrɛ bosu bobɔ mi. Boiɣere mi Itɔ̃me Bielea i kanɔbɛbɛ ame sɔ si boana kusia kukuwɛ̃ i mi kɔrɛ. Ɣaa mɔmɔ ɣɛ bo i kama i itɔ̃me nɛgbe ame. Boibie mi ɣee kumawɛ̃ ile.
Atoa sɔ boba ɔri lɛ Kristo katɔ̃memasɛdze sɔ boasu bo anyaa bokpesera mi ato ne, bomɔɛ̃ so bola lɛ ɔtalɛpo gɔ nɣe ɔ̃ mabi inyaa. Gɔ boto boɖɔɛ mi ku kayiri ɣɔa ɔso ne, bobie sɔ mi wũ mianɔ Itɔ̃me Bielea. Iiɖe Ɣaa Itɔ̃me kere ɣɛɛ ne, bosu bo ngbã ana botã i mi iti alasɔ mifɔ bo kuɣa gbaã. Manyii, minyigi sɔ ɔwi gɔ bopia i mi kɔrɛ fiɛ boto boɣere mi Itɔ̃me Bielea ne, bonyɛdɛ̃ awururu kasɛ̃ i kakɔme bobara karabara sɔ si boibakpese ato bosia mi kuwɛ̃ iso.
10 Mi mɔmɔ gu Ɣaa ɖe bo aɖansiɛ i kumɛgɔ bola so sekelee i mi mafɔɖedze ndɛ̃. Bobara ara sɛɛ, fiɛ kuwɛ̃ iinya ikpi kuiwɛ̃ i bo iso i mi ndɛ̃. 11 Miɣe ana sɔ bomɔɛ̃ mi ɔbiara lɛ kumɛgɔ i ɔse sɛ ɔmɔɛ̃ ɔ̃ mabi ɔla. 12 Bopia mi ɔtɔ, botã mi katetere fiɛ bopia mi kɔrɔ̃ i kayiri sɔ misɛ ngbã mɛ loabo Bosate anɔ. Ɔ̃ mɔmɔ lokpere mi sɔ miana iɖi fiɛ miakɛlɛ ɔ̃ sigarakaɖekɔ̃ gu ikpawaĩ ame.
13 Ira ka iwɛ̃ nɛ ana ɔso bosɛ bopɛ Ɣaa siba nɖe sɔ ɔwi gɔ boɣere mi Itɔ̃me Bielea ne, miifɔ ne lɛ itsuɛwo. Ɣɛɛ mifɔ ne lɛ Ɣaa itɔ̃me fiɛ ɔ̃ itɔ̃me iɖe gbaã, ne ɔso ibɔ ikpaki siare ana i mi mafɔɖedze ngbã ame.
14 Manyii, ara wa lobɔrɛ mi iso i ngbe ne, wã ame igbã lobɔrɛ Ɣaa maturi iso i Yudea karɔ̃ iso ne. Inyɛwe nɛ mina i mi maturi nrɔɔ̃ ame ne, ngbɔ ame i mma mpia i Yudea karɔ̃ iso fiɛ mafɔ Yesu maɖe ɔwe inyɛ i ma Yudase nrɔɔ̃ ame ne. 15 Ma Yudase ɔɖoe Ɣaa kanyamaɖidze fiɛ matã sɔ maɖoe Bosate Yesu ana. Ma ame loti bo kama sɔ si maɖoe bo ne. Ma kurabarara ɔta kuya Ɣaa iso fiɛ maɖe ifɔ̃ra nɛ nto itɛ̃ maturi ɔɖuɖu ɔri. 16 Matɛ̃ bo ɔri sɔ bodaaɣere mma loiɖe ma Yudase itɔ̃me nɛ loatã mana ngbã mɛ loibaro. Ma ara nyanyarĩa ibara ɔɔkɔlɛ isɛ iabo ngbegɔ i Ɣaa kutsue ikpadzɛ̃ ɔɔba ma iso kiniɔ.
Mifɔ Bo Kuɣa Gbaã.
17 Manyii, ito ibo bo so sɔ iɔfɔ ayi gɔ boinya mi anɔ ku anɔ. Ɣɛɛ mipia i bo situ ame. Ito bo ɔkã sɔ boanya mi fiɛ boto bokpɛ̃ i ɔri biara iso. 18 Bobie sɔ boaba boanya mi. Mme Paulo ne, lokpɛ̃ i siri agbãagbã iso sɔ si loba ɣɛɛ Tsirise ɔtɛ̃ ɔri. 19 Mi nɖe bo ɔriinyɔ, bo isoɣɔ gu sigaraikoto alasɔ mi ɔso boakɔlɛ sirɔgɔgɔ̃ si Bosate Yesu ɔledza iba. 20 Gbaã ne, mi nɖe bo isoɣɔ gu nnɛ maakɛrɛ bo ala.