11
Ɣaa Ɔtã Maɖansiɛ Inyɔ Ɔle.
Nnɛgbe kama ne, masu ɔdziri gɔ nse lɛ ngɔ masɛ masusu ala ara matã me ne Ɣaa ɔɣere me sɔ, “Kɛlɛ aasusu wũ isɔrɛyo gu isɔrɛkasege si aka mma nto masɔrɛ me i isɔrɛyo ame. Ɣɛɛ daasusu isɔrɛyo katɔ̃, alasɔ masu mmɔ matã mma loiɖe ma Yudase fiɛ maatutui sikpatɔrɛ̃ i ɔmagɛ̃ sekelea iso awa sina-inyɔ. Loatã wũ maɖansiɛ inyɔ ɔle maɣɛ wũ Itɔ̃me i ayi kakpi gu alafa anyɔ gu sikuɔ ame mapia ara kpinakpina.”
Maɖansiɛ inyɔ magbe nɖe nnɔĩsidziri inyɔ gu sikaniɛdziri inyɔ dzɛ nɣɛ i karɔ̃ Sate anɔmi ame ne. Si ɔrere ɔbie sɔ ɔ̃abara ma ira boa ne, ɔtɔ sɛ ɔbɔrɛ i ma kanya ame ɔwɔra matsirise. Ngɔ loabie sɔ ɔ̃abara ma ira boa ne, ngbɔ maaɖoe wũ ne. Maba ɔle sɔ gɔ mato maɣɛ Ɣaa Itɔ̃me ne, maasɛ̃ kuɖokpo sɔ kado iibapɛ. Maba ɔle ana sɔ maafinikira ndu mikpese ima fiɛ maakpadzɛ̃ inyɛwe biara igbã mabɔ i kayiiso ɔwi biara gɔ maɖɔɛ.
Si maɔɣɛ ma itɔ̃me maro ne, iyɔ bɔi lalaa gɔ lobɔrɛ i iwo gudua nɛ lowodoro ame to ɔ̃akpɛ̃gu ma ɔɖe ma iso fiɛ ɔ̃aɖoe ma. Mato maanyua ma makpise masɛ i ɔmagɛ̃ siare gɔ iyere i igbã ame nɖe Sodom gu Egipte siri iso. Ɔmagɛ̃ gɔgbe ame iɖe mapɛ ma Ɔkɔse mamatãra i kudziri iso ne. I ayi atɛ ku ɔfã ame ne, maturi to maabɔrɛ i kaɖe biara, kalɛ biara, siɖe biara gu maturi igbã biara ndɛ̃ maba maanyɔ ma makpise fiɛ maibatã ɔri sɔ mabiara ma. 10 Kayiiso maturi to maana isoɣɔ i maɖansiɛ inyɔ magbe kukpi iso. Mato maalɛlɛ, masese so ara alasɔ Ɣaa maɖansiɛ magbe ɔkpadzɛ̃ inyɛwe gbodzoo mabɔ kayiiso maturi iso.
11 I ayi atɛ ku ɔfã wamɔ kama ne, siwarã dzɛ nsɛ sitã ngbã ɔbɔrɛ i Ɣaa kɔrɛ siba siabo i ma ame fiɛ mata maya! Ifɔ̃ ɔmɔɛ̃ mma ɔɖuɖu lonya gbaã. 12 Ne kama ne, maɖansiɛ inyɔ magbe ɔnɔ silɔ teteree siwɛ̃ ɔbɔrɛ i kato siɣere ma sɔ, “Miba i kato ngbe!” Ne ɔso i ma matsirise anɔmi ame ne, mabo i idɔdɔ iwɛ̃ ame makɛlɛ kato.
13 Ɔwi gɔmɔ ame tutuutu ne, kayi ɔti teteree gɔ itã ɔmagɛ̃ kusɛ kuweo ame iwɛ̃ ɔbiɛbiɛ wɔsɔwɔsɔ. Maturi kukpi kukɔdzɛ ɔkpi i karɔ̃ iti nɛmɔ ame. Ifɔ̃ ɔmɔɛ̃ maturi tsɔra ne ɔso male Ɣaa gɔ mpia i kato.
14 Inyɛwe nɛ mba ifɔ̃ nyɔare ɔɔfe, nyɔ itɛare to iba kiniɔkiniɔ.
Mafɛ̃ Kadadã Kɔdzɛva.
15 Ne kama ne, Ɣaa kpabo kɔdzɛva ɔfɛ̃ ɔ̃ kadadã. Silɔ agbãagbã ɔre teteree i kato sɔ,
“Kayi gagbe sigarakaɖekɔ̃ ɔɔkpese Bo Ɣaa
gu ɔ̃ Kristo ɔkpɛ,
fiɛ ɔ̃aɖe sigara ita i kiniɔ ikpa kayi daaro.”
16 Ɔluwɛ̃ ne, makpakpa sinyɔ-ina ma nsi i ma sigaraiyara iso i Ɣaa katɔ̃ ɔta makɔlɛ mafu i ɔ̃ katɔ̃ male Ɣaa. 17 Maɣɛ sɔ,
“Bosate Ɣaa ɔle ɔɖuɖu Sate gɔ mpia fiɛ ɔ̃ɔwe ɔnya,
boto bopɛ-ɔ siba,
alasɔ asu fɔ ɔle siare
ato aɖe kayi iso.
18 Sikpã ɔkpɛ̃ mma loiɖe ma Yudase, fiɛ fɔ sikpã ɔwi ɔɔɣo.
Ɔwi ɔɔɣo gɔ aaɣɛgu makpise atɔ̃me,
fiɛ aakpadzɛ̃ ma kutsue.
Ɔwi ɔɔɣo ana gɔ aatã fɔ kanyamaɖidze,
ma losɔrɛ-ɔ, fɔ maturi gu mma nsɛ manigã fɔ iyere ɔɖuɖu kuso,
maturi nyaa gu mma nna i kuira ame,
fiɛ aawɔra mma nto manina kayiiso.”
19 Ɣaa isɔrɛyo nɛ i kato ɔsese fiɛ lonya kanya inyi aɖaka i isɔrɛyo ame. Ɔluwɛ̃ ne, kado ɔma silɔ agbãagbã ɔre, kado ɔɖu, karɔ̃ ɔti, fiɛ atumagɛrɛĩ ɔpɛ teteree!