13
Yohanes Ɔnya Mabɔi Lalaa Inyɔ Mawɛ̃.
Nnɛgbe kama ne, lonya bɔi lalaa ɔwɛ̃ gɔ ɔto ɔbɔrɛ i ɔpo ame. Ɔba asa aweo, fiɛ ɔba ati akɔdzɛ. Ana ne, isa biara tɔ̃me sigaraikoto fiɛ matsɛrɛ mmusuo iyere masia i ɔ̃ ati iso. Bɔi gɔ lonya se lɛ ɔgidi. Ɔ̃ ngba se lɛ iketeke mire fiɛ ɔ̃ kanya se lɛ dzata kare. La ɔsu ɔ̃ mɔmɔ ɔle gu ɔ̃ sigaraiyara gu ɔle siare gɔ ɔto ɔɖe iso ala ɔtã bɔi lalaa gɔgbe. Bɔi iti iwɛ̃ ɔbara lɛ maɔɖoe ne manya, ɣɛɛ igbɛ siare nɛmɔ ɔɔkpi. Ne ɔso ɔ̃ ara ɔbara kayiiso maturi ɣii gɔ itã sɔ masiai wũ. Maturi ɔsɔrɛ la alasɔ ɔsu ɔ̃ ɔle gɔ ɔba ɔtã bɔi gɔgbe. Masɔrɛ bɔi ana maɣɛ sɔ, “Nna nse lɛ bɔi gɔgbe? Nna loawo wũ ɔkpɛ̃gu?” Matã bɔi ɔle sɔ ɔ̃akɔlɛ so kato ɔɣɛ amusuora gbodzoo fiɛ ɔ̃aɖe iso awa sina-inyɔ. Ɔbusi kanya ɔɣɛ amusuora i Ɣaa gu ɔ̃ iyere gu ɔ̃ kasɛkɔ̃ gu mma ɔɖuɖu mpia i kato iso. Matã wũ ɔri ana sɔ ɔkpɛ̃gu Ɣaa maturi si ɔɖe ma iso. Matã wũ ɔle ana i kalɛ biara, kaɖe biara, siɖe biara gu maturi igbã biara iso. Mma ɔɖuɖu mpia i kayiiso fiɛ ma ayere na i Sɛrɛrerɔ̃ Ibi nɛ maɖoe ngbã ɔko ame ita i kayi karɔ̃kasɛkɔ̃ to maasɔrɛ bɔi.
Ngɔ mba atsue si ɔnɔ!
10 Si ɔrere ɔkate sɔ maamɔɛ̃ wũ sisande ne,
maamɔɛ̃ wũ sisande.
Si ɔrere ɔkate ɔtã iɖoe ala ipɛmi ne,
ipɛmi maaɖoe wũ ala.
Maɣɛ nnɛgbe sɔ Ɣaa maturi aawe ɔdzini i ma inyɛwe ame ku kafɔkaɖe.
11 Ne kama ne, lonya bɔi lalaa mama gɔ losakɛ ɔbɔrɛ i karɔ̃ ame. Ɔba asa anyɔ i iti lɛ kakpalasai fiɛ ɔto ɔɖe ika lɛ la awe. 12 Ɔbara ɔle gɔ ɔɖuɖu i bɔi lalaa ɖeakatɔ̃ ba karabara i ɔ̃ katɔ̃ fiɛ ɔɣiɛ kayiiso maturi ɔɖuɖu sɔ masɔrɛ bɔi ɖeakatɔ̃ gɔ lofɔ igbɛ fiɛ ɔ̃ iɣɛi ɔɔkpi. 13 Bɔi nyɔare gɔgbe ɔbara awawãra siare. Ɔtã ɔtɔ ɔkpase ɔbɔrɛ i kato ɔba karɔ̃ i maturi ɔɖuɖu anɔ.
14 Fiɛ ɔki i ɔ̃ awawãra ibara ame ɔsɔsɔla kayiiso maturi ɔɖuɖu i bɔi ɖeakatɔ̃ gɔmɔ katɔ̃. Bɔi gɔgbe ɔɣere mma mpia i kayiiso sɔ mapɔ bɔi ɖeakatɔ̃ gɔ maɖi igbɛ ala ipɛmi fiɛ ɔpia ngbã kumiamia itĩ si masu mapia wũ kuwarɛ. 15 Matã bɔi lalaa nyɔare gɔgbe ɔle sɔ ɔwarã siwarã ɔpia i bɔi ɖeakatɔ̃ kumiamia itĩ nɛ mapɔ ame sɔ iawo ika ɔɖe, ana ne, iatã maɖoe mma losɛ̃ sɔ maito masɔrɛ ne.
16 Bɔi gɔgbe ɔɣiɛ maturi ɔɖuɖu, masiare gu ma nna i kuira ame, maranase gu mawɛrɛba, masande gu mma loiɖe masande sɔ mafɔ ikparĩ i ma kuɖearɔ̃ ɣee ma itɔngbo. 17 Ɔbiara gɔ loifɔ bɔi ikparĩ nɛ nɖe ɔ̃ iyere ne, ɣee ara kukame gɔ nɣɛ kutã ɔ̃ iyere ne, maitã wũ ɔri sɔ ɔ̃arɔdɛ̃ ara, ɣee ɔ̃aɣa kuira.
18 Iwola itɔ̃me iɖe i ngbe! Ɔbiara gɔ ikpa aanɔ ara kukame gɔ nɣɛ kutã bɔi gɔgbe karɔ̃, alasɔ ɔturi iyere iɣɛ itã. Kukame nɖe 666.