22
Ɣaa Ɔwore Gɔ Nsɛ Ɔtã Ngbã
Ne kama ne, Ɣaa kpabo gɔmɔ ɔte me ɔwore gɔ ame ndu nsɛ mitã ngbã. Ndu ɔrɛ kpɛnɛnɛnɛ lɛ aɣɔɣɔɛ wa ame losekele gbaã. Ɔwore gɔgbe ɔgɔdɛ̃ ɔbɔrɛ i Ɣaa gu Sɛrɛrerɔ̃ Ibi sigaraiyara ame. Ɔbore ɔki i ɔmagɛ̃ ɔri siare ndɛ̃. Kudziri gɔ nsɛ kutã ngbã ɣɛ i ɔwore sikpokpo inyɔɔ iso fiɛ kusɛ kuɣɔ̃ i kuwa biara iso i ikɔ ame. Kɔ̃ aɣata ɖe kua gɔ nsɛ kusa sinyɛ itã nɖebi. Maisibanya imusuora kuiwɛ̃ i ɔmagɛ̃ gɔmɔ ame. Ɣaa gu Sɛrɛrerɔ̃ Ibi sigaraiyara aawe i mmɔ fiɛ ɔ̃ maɖabo aasɔrɛ wũ. Mato maanya wũ katɔ̃ fiɛ ɔ̃ iyere to iasia ma i atɔngbo. Kaɖe iisibaro i mmɔ, fiɛ ɔkaniɛ ɣee kuɣɛ̃ ana iisibanya ma alasɔ Bosate Ɣaa loaɖe ma ikpawaĩ fiɛ maaɖe sigara kayi daaro daaro.
Yesu To Ɔ̃akpese Ɔba.
Ne Ɣaa kpabo ɔɣere me sɔ, “Ɔnukuare atɔ̃me wa maawo ɔfɔ ɔɖe aɖe i ngbe. Bosate Ɣaa gɔ losu ɔ̃ Siwarã ɔpia i ɔ̃ kanyamaɖidze ame lopia ɔ̃ kpabo sɔ ɔɖi ara wa loaba i ɔwi kurukutu ame ɔte ɔ̃ ɔɖabo.”
“Minyɔ! Nto loba i ɔwi kurukutu ame. So aaɣɔ mma lomɔɛ̃ atɔ̃me wa matsɛrɛ i ɔko gɔgbe ame mato.”
Mme Yohanes nɖe ngɔ lonɔ ara wagbe fiɛ lonya wã ana. Gɔ lonɔ ara wagbe fiɛ lonya wã ne, lopɛ agɛgɛ̃ i Ɣaa kpabo gɔ loɖi wã ɔte me ngbatɔ̃ si losɔrɛ wũ. Ɣɛɛ ɔɣere me sɔ, “Daabara ngbɔ! Fɔ gu fɔ manyii ma nɖe kanyamaɖidze gu mma ɔɖuɖu nsɛ makã ɔko gɔgbe ame ɔtɔ̃me atsue ɔɖabo laa loɖe. Sɔrɛ Ɣaa!”
10 Ne Ɣaa kpabo ɔɣere me sɔ, “Daakɔla atɔ̃me wa matsɛrɛ mapia i ɔko gɔgbe ame alasɔ ato aaba i ne ame i ɔwi kurukutu ame. 11 Ngɔ nsɛ ɔbara ara nyanyarĩa si ɔkɛlɛgu i katɔ̃ si ɔbara, ngɔ nsɛ ɔbara anyanyara si ɔkɛlɛgu i katɔ̃, ngɔ nsɛ ɔbara isɛɛ si ɔkɛlɛgu i katɔ̃ ɔbara, fiɛ ngɔ nse sekelee ana si ɔkɛlɛgu i katɔ̃ ɔse sekelee.”
12 Yesu sɔ, “Minyɔ! Nto loba kiniɔkiniɔ! Losɛgu wũ kuso loto lobɔ, fiɛ loatã ɔbiara kuso i ɔ̃ kurabarara kanya. 13 Mme nɖe Ɔɖeakatɔ̃ gu Ɔtsɔra, Karɔ̃kasɛkɔ̃ gu Kawirikɔ̃.
14 “So aaɣɔ mma lofore ma awu tagbaraa, sɔ Ɣaa aatã ma ɔri maɖe kudziri gɔ nsɛ kutã ngbã abi, fiɛ maaki i kayogodɔ̃ ame mabo i ɔmagɛ̃ ame. 15 Ɣɛɛ mma nsɛ mabara ara lɛ makpɛkpɛ gu mma nsɛ mapɛ sibɔ gu masɔrɔ̃ɖedze gu maturiɖoese gu maɣɔsɔrɛdze, gu mma ɔɖuɖu nsɛ maɖɔɛ mila fiɛ masɛ mala mila ne, maibabo i ɔmagɛ̃ ame, maawe i ɔmagɛ̃ ibere kama.
16 “Mme Yesu, mme lopia wũ kpabo sɔ ɔɖe ara wagbe aɖansiɛ ɔtã mi si mafɔɖedze akuri aanɔ. Mme nɖe David Ɔɖu gu ɔ̃ ɔwa tɛtɛ, fiɛ mme nɖe ɔɖesɛrã iwãmi nɛ nsɛ ifiɛ ne.”
17 Ɣaa Siwarã gu ɔrɔ̃go gɔ mato makɔ ɔɣɛ sɔ, “Ba!”
Ngɔ nto ɔnɔ ana si ɔɣɛ sɔ, “Ba!”
Ngɔ i ɔme to ɔkore si ɔba ɔ̃afɔ ndu mɛ loatã ngbã ɔnɛ kuso idaatã.
Kawirikɔ̃ Atɔ̃me
18 Nto loka mma ɔɖuɖu lonɔ atɔ̃me wa mapɛ imomo i ɔko gɔgbe ame sɔ, si ɔrere ɔsu irere ɔbua i wã iso ne, Ɣaa to ɔ̃asu inyɛwe nɛ matsɛrɛ mapia i ɔko gɔgbe ame ɔbua i ɔ̃ inyɛwe iso. 19 Ngbɔ ame si ɔrere ɔɖi irere ɔbɔrɛgu i atɔ̃me wa mapɛ imomo i ɔko gɔgbe ame ne, Ɣaa iibatã ɔ̃ kɔrɔ̃ ɔpɛgu ara sɛɛ wa matsɛrɛ, ɔ̃ibana kaɖekɔ̃ i kudziri gɔ nsɛ kutã ngbã gu ɔmagɛ̃ sekelea gɔ i kato ame.
20 Yesu gɔ loɖe ara wagbe aɖansiɛ ɔɣɛ sɔ, “Aĩ, nto loba kiniɔkiniɔ!”
Ne lotɔrã sɔ, “Si iba ngbɔ, Bosate Yesu, ba!”
21 Bosate Yesu Kristo si ɔbualɛ mi ɔbiara.