3
Tamata rebe iono Alla Eni Nanare suke ono dosa mo
3:1-10
Imi nete, Alla Amate Ioki ite titinai eti Inaku be Eni nanae kena ite. Tinai, Alla Amate Eni nanae kena ite. Tamata mei nusa meije esi nati mo be ite Alla Amate Eni nanae. Le esi rekwa Alla Amate mo. Kwali betaya rebe au oki imi! Alla Eni nanae kena ite peneka. Po namake pine ite ono eliare ite rekwa mosa: iteki sifate elia, iteki oalalemaru elia kai nanakwalamaru eliare, ite rekwa mosa. Po ite rekwa be sepo Kristuse Iluake, iteki atate kai selu ite mahake lupeIje neka le ite seluI titinai. Hoko pusue tamata rebe hlaleke be Kristuse Iluake suike eono ele mere, suke raka mimise leke dosa sae yake, saka Kristuse Imise titinai le Eni dosa sae mo.
Sire pine iono dosa rame hoko mere ilulu Alla Eni hukume mo le iono dosa rame. Imi rekwa be Kristuse Iluake kena Iampune tamata esi dosaru, kai Iono dosa mo. Bei mere hoko pusue tamata rebe esi esa kai Kristuse, esi ono dosa rame mo. Eleyo tamata rebe esi ono dosa ramere, Yesuse Eni hidupe eliare esi nati mo kai esi rekwaI mo.
Kwali betaya, imi lulu tamata rebe ilemake imire yake. Sire pine iono lulu Alla Eni lepataru, ile mere rebe inkena me Alla oaI, saka Kristuse Inkena me Alla OaIje. Sire pine iono dosa rame, ile mere ro tiaru esi elake esi nanae. Le ro tiaru esi elake eono dosa rame bei nusa meije tola menaije sa. Po Alla Eni Nanare Iluake kena Iatia pusue ro tiaru esi elake esi makerike.
Tamata rebe Alla Eni nanae kenai pende, iono dosa rame moneka le eni hidupe lupe Alla Eni hidupe peneka. Kai Amai kena Alla hoko iono dosa rame moneka. 10 Ite rekwa tinai be Alla Eni nanae kena sire pise Ro tiaere esi elake eni nanae kena sire elere: sire pine iono saisa rebe misete me Alla oaI mo, mere Alla Eni nanae mo, kai sire pine ioki tamata rebe hlaleke loko Kristuse mo, mere Alla Eni nanae mo.
Suke ite oki lomai
3:11-18
11 Kwali betaya, suke ite oki lomai. Meije lepate rebe lepaele ete imi kena imi ono tamata rebe lulu Kristuse menai sare. 12 Ite ono lupe akmena Kaine yake. Kaine mere ro tiaru esi elake esi nanae kenai hoko ibunu kwalini ruai. Kaine ibunu kwaline le saisa rebe Kaine ionore sala, eleyo saisa rebe kwalini ionore nkena. 13 Hoko kwali betaya imi, hkutuke imi yake sepo tamata rebe esi hlaleke loko Alla more lalesi tiake imi. 14 Ite rekwa peneka be ite supu tie bei matale esi kbasare kai ite supu rue eti pela peneka, le ite oki iteki kwali betaya rebe esi hlaleke loko Kristuse. Sie rebe esi oki kwalinisi pise betaisi rebe esi haleke loko Kristuse mo, esi supu tie bei matale esi kbasare mo. 15 Tamata rebe laleije tiake kwalini pise betai hoko ile mere sakesa kai maka bunure neka. Imi rekwa be tamata maka bunu isupu rue kai Alla eti pela mo.
16 Kristuse Iriluke nanakwalaIje kena tamata esi bunuI leke ite hlamate. Iono ele mere tiluke lalane ete ite leke ite oki iteki kwali kai beta rebe hlaleke lokoI roma ite riluke nanakwalama kena bunu ite. 17 Sepo sire pine eni yelu kena pakelu kai kanelu pela petu me pine iselu kwalinisi pise betaisi sasaisa mo po itapasi mo, hoko ibeteke be lalei titinai loko Alla yake. 18 Kwali betaya! Batuke ite beteke be ite oki ite kwalima kai betama kena biru yake, po suke ite okisi titinai. Suke ite tapa lomai saka Alla Amate li loko itere.
Sepo ite oki tamata makete, eono ite nehe kena tetue kai Alla
3:19-24
19 Sepo ite oki iteki kwali betaya rebe esi hlaleke lokoI, hoko mere ite rekwa be itere Alla Eni nanae rebe nkenala kai iteki lalemaru ndene me Alla oaI. 20 Masike ite lalemaru tutuke ite loko iteki dosa rebe ite onoule, po Alla Irekwa sasaisa neka lesi bei rebe ite rekware hoko ite lalema ndene neka. 21 Hoko kwali bataya rebe au okimi, sepo iteki lalemaru tutuke ite loko iteki salaru moneka hoko ite nehe kena kotie loko Alla. 22 Kai saisa rebe ite kotie beiNe ite supue le ite lene loko Eni pletaru kai ite ono saisa rebe eono laleIje ndinare pe. 23 Ipletae itere elere: suke ite hlaleke loko Eni Nanae, Yesuse Kristuse kai suke ite oki lomai lulu saisa rebe Kristuse Ipleta kena ite onoule. 24 Pusue tamata rebe esi lulu Alla Eni pletaru hoko esi esa kai Alla. Kai ite rekwa be Alla Iesa kai ite, le Iono Eni Ro Misete Ikbasae ite lalemaru peneka.