5
Hnaune ete tamata rebe esi taneia bokare
5:1-6
Kwali betaya rebe imi taneia bokala! Imi lene auku lepate meije. Suke imi rani le namake imi supu susate elake eti eono imi susa. Imi taneiaru tatike pine supu atialu, kai takalare kane pusue imi pakeanaru. Silane kane imi masa kai perakaru. Silane nkanetaru eono bukti kena petu rebe namake pine imi supu hukumane elake bei Alla le imi ono sala elake kena pake imi taneiaru kai Ihukume imi, hoko imi supu susa titinai, mere aure kotu pusue imi nanakwalaimu. Imi rani le imi lupuke taneia rame kena namake eti petu rebe pamulire. Tamata rebe esi kerike ete imi me imi ndinure, imi selisi mo. Imi lene esi kloloe le imi seli esi makerike beline mosa. Esi kloloe loko Alla rebe Eni kbasare Ela titinaije, kai Ilene esi kloloe lokoIje peneka. Imi taneia boka peneka, lalemi ndina le nusa meije esi hasile peneka. Imi sakesa kai binatane rebe pialaele leke enkopa eti esi petu kena esupu bunu kai kanele. Imi hukume kai bunu tamata rebe esi sala sae mo, rebe esi lelie tekwa imi more lekwe.
Kena supu susate, tahane lale neka
5:7-11
Kwali betaya. Tamata rebe esi taneia bokala esi ono susate kai hukume imi, imi tahane lalemi kai namake neka eti Tuhane Iluake suike. Imi selu tamata maka andinure: tamata maka andinure itahane lalei kai inamake eti isupu ndinure esi hasile misete, rebe eono isupu manane. Inamake bei ulane talei kena atnane eti ulane talei suike kena tnanele bua. Ele mere hoko imi tahane lalemi kai akbere lalemi neka, le petu kena Tuhane Iluake suike lau moneka.
Imi ono lomai yake kai leuke lomai yake, leke Alla Ihukume imi yake. Nete! Maka teu pakalare imere reneka.
10 Kwali betaya! Imi nete suike loko nabi akmenaru rebe esi lepae Tuhane Eni lepataru. Esi tahane lale kena supu susate elakaru. Suke ite ono lulusi ele mere neka. 11 Tinai, ite beteke tamata ele mere tamata rebe lalesi ndina le esi tahane kena supu susate. Imi lene kena akmena Ayupe peneka moyo, kai imi rekwa peneka be eni susataru pusulu pelare Alla Iriluke misete etei. Le Alla Ioki tamata titinai kai laleIje mise.
La loko sasaisa yake
5:12
12 Kwali betaya imi, rebe pentine lakwai esare imi la loko surga pise nusa meije yake, pise la loko saisa makete yake. Sepo tinai hoko imi beteke be tinai, po sepo mo hoko imi beteke be mo, leke imi supu hukume bei Alla yake.
Kotie loko Alla kena sasaisa neka
5:13-20
13 Sepo sae kuesa bei imi isupu susate, hoko suke ikotie loko Alla! Kai sepo sae laleije ndina hoko suke imenani isike Alla! 14 Sepo sae bei imi kerakeni, hoko suke ikoti jemate toini esi penatuaru leke esi kotie loko Alla etei kai esi ahmulakeni kena leite kai lepae Tuhane Eni nane. 15 Kai kena esi kotie loko Allare suke esi hlaleke titinai lokoI, hoko namake Alla Iono tamata makerake imise bei eni makerake. Kai sepo eni dosa me, hoko Alla Iampuneni. Kai namake tamata mere imise suike bei eni makerake. 16 Ele mere hoko imi naku nsalale ete lomai, ampune lomai bei nsalae, kai imi kotie loko Alla ete lomai, leke Alla Iono imi mise bei makerake.
Tamata rebe ilulu Alla Eni sukare, ikotie loko Allare esi kbasare ektili titinai. 17 Imi nete akmena nabi Eliare. Ile tamata piasa lupe itere neka, po ikotie ktili titinai loko Allare leke ulane tetu yake, hoko ulane tetu mo musuna telu bulana ne. 18 Eleki ikotie suike loko Alla leke ulane, hoko lanite eono ulane tetu kai tapele sirie hasile ete tamata.
19 Kwali betaya, imi nete mimise! Sepo sae bei imi pine iono lulu Tuhane Eni hnaune nkenale moneka, po sae makete ilepa etei eleki iono nkenale suike, hoko tamata mere iono mise titinai peneka. 20 Sire pine ilepa ete tamata maka ono dosa eleki ihleke bei eni nsalale kai ileu suike loko Alla kai Eni lepataru, hoko tamata maka lepa mere ihlamate eni ebe bei supu susate rame eti pelare peneka, kai Alla Iampuneni eni dosa bokalaru.
Hlamate ete imi pusumi, Yakobuse