10
Tamata rebe kai pende esi teu lomaije yele pibe mo?
10:1-12
(Mat. 19:1-12; Luk. 16:18)
Yesuse kai Eni maka luluaru esi keleke bei otoi mere lopai otoi Yudea kai kwele Yordane esi tebai. Tamata bokala esi luake loko Yesuse lekwe. Hoko Yesuse Iatetuke Sou Misete bei Alla etesi saka piasare, Ionore.
Eleki tamata Parisia sie telua pise ata esi luake loko Yesuse kena tehekeNi. Esi beteke lokoI be, “Kuru, lulu hukume rebe Musa ilekire, mokwai ihleke eni binare yelo?”
Yesuse Ibeteke lokosi be, “Musa Eni pleta ete imire saisa?”
Esi ombe, “Musa ibeteke be, ono sulate teu lomai kai amu bina pine hleke lomai.”
Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Musa ileki hukume mere le imi suka lulu Alla mo. Akmenare kena Alla Itolae nusare, Itolae mokwai kai bina. Hoko mokwai ikeu bei amai kai inai pine ikai eni bina, leke luasi ono esa. Hoko sie luaya moneka, po esa neka. Hoko mokwai kai bina rebe Alla Ionosi esa pende, ite tamatare ono teu lomai yake.”
10 Eleki kena Yesuse kai Eni maka luluaru esi me luma peneka, esi beteke lokoI be, “Kuru, Aatetuke minare esi natire saisa?” 11 Yesuse Iombe, “Sire ihleke eni bina eleki tatike pine ikai bina makete hoko isabliake eni bina menare peneka. 12 Sepo bina sae ihleke eni mokwai eleki tatike pine ikai mokwai makete, hoko isablia lekwe.”
Yesuse laleIje noa kwete tona
10:13-15
(Mat. 19:13-15; Luk. 18:15-17)
13 Eleki tamata esi liku esi kwete tona loko Yesuse. Eleki esi kotie Yesuse Ikerikesi kai riluke misete ete kwetela meru. Po Eni maka luluaru esi nasuke tamata meru be, “Imi liku kwete tonaru lokoI yanoma!” 14 Yesuse Iselu mere hoko Inasuke Eni maka luluaru be, “Imi sebeie tamata meru esi keri esi kwetelaru loko Au le tamata saka kwete tona meiju esi rue tehaike Alla kena Ipleta imi tamatare. 15 Hoko imi lene mimise lokoKu! Tamata rebe ihlaleke loko Alla saka kwete tona meiju esi hlaleke mo hoko esi rue tehaike Alla kena Ipleta pusue imi tamatare mo!” 16 Eleki Yesuse Inopa kwete tona meru, Itola balaI kenasi eleki Iriluke misete etesi.
Mokwai beluke rebe eni taneia bokala
10:17-31
(Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30)
17 Kena Yesuse Ikeu siba mosare, mokwai belukwe sae ibala lokoI kai itatu lokoI, eleki ibeteke lokoI be, “Kuru, Ale tamata misete. Au ono saisa leke au supu rue kai Alla eti pelare?”
18 Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Le mula pine abeteke Aure tamata misete? Alla ruaI pine imise po makete mo. 19 Arekwa Alla Eni pletare peneka: bunu yake, sablia yake, ndea yake, ono saksi sala yake, ono tamata makete oai rulu yake, kai holmate amamu kai inamu.”
20 Eleki mokwai beluke mere ibeteke lokoI be, “Kuru, pusue pleta meru au lulu peneka bei kena au tone sa.”
21 Eleki Yesuse Ilimese tamata mere, laleIje noai. Eleki Ibeteke lokoi be, “Pleta sae me, alulu mosa. Akeu abelie pusue amu taneiaru eleki riluke esi kepene ete tamata rebe eni sasaisa more. Aono ele mere atola tanei ndete surga. Mere pela pine alomei lulu Au sa!” 22 Kena mokwai mere ilene mere, kaplalei titinai le eni taneiaru boka kuate, hoko ikeu ne.
23 Yesuse Ilimese keholi loko Eni maka luluaru kai Ibeteke lokosi be, “Tamata rebe eni tanei bokalaru ihlaleke kai ilulu Allare, susa titinai.”
24 Eni maka luluaru hkutukesi le Yesuse Eni lepate mere. Po Yesuse Ibeteke suike be, “Kwetela, tamata rebe hlaleke kai lulu Aure esi supu susate! 25 Binatane elake rebe kotiele untare ekusu lalune benaije mire lesi bei tamata rebe eni tanei bokala ihlaleke kai ilulu Allare.”
26 Eleki Eni maka luluaru hkutukesi titinai lesi bei minare hoko esi beteke loko lomai be, “Ele mere hoko sire isupu hlamate bei Allare?”
27 Yesuse Ilimesesi kai Ibeteke be, “Alla Ihlamate imi tamata po tamata ihlamate ruaije saisa mo, le Alla Eni kbasa kena ono sasaisa neka.”
28 Eleki Petruse ibeteke loko Yesuse be, “Ami keu bei amiki yelu pusulu peneka leke ami luluMu! Hoko ami matare, ami supu rue tehaike Alla more titinai neko?”
29 Yesuse Iombe, “Imi lene loko Au mimise! Sire pine ikeu bei eni luma pise kwalini pise betai pise inai pise amai pise eni nanae pise ndinu ete tamata makete le inete lokoKu kai ilepa Sou Misete bei Alla, 30 hoko tamata bokala esi seli amai, inai, kwalini, betai, nanae kai esi riluke ndinu, luma boka lesi. Eleki esi supu susate bei tamata maketa rebe esi hlaleke loko Alla more lekwe. Po tatike pine kena esi matare, esi rue tehaike Alla. 31 Po tamata bokala leini esi hlaleke loko Alla akmena po namake esi maka hlaleke ktili moneka. Eleki tamata bokala leini lekwe esi hlaleke loko Alla pamuli po tatike pine esi maka hlaleke ktili lesi bei tamata maketa rebe hlaleke loko Alla akmenare.”
Yesuse Ibeteke suike be, “Lau mo Au matare reneka”
10:32-34
(Mat. 20:17-19; Luk. 18:31-34)
32 Eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi keu siba lolete Yerusaleme. Yesuse Ilia yo Eni maka luluaru kai tamata makete esi tutumulieNi. Eni maka luluaru kaplalesi kai tamata rebe esi luluIje rilasi. Eleki Yesuse Ikoti Eni maka luluaru lau toto bei tamata maketaru eleki Ibeteke saisa rebe tatike pine tamata esi onoe eteije. 33 Ibeteke lokosi be, “Meije ite keu lolete Yerusaleme, eleki imama elakaru kai kuru Torataru esi keri Au ete tamata maketa. Esi beteke be suke Au mata. Esi riluke Au ete tamata rebe rekwa Alla mosare. 34 Eleki esi aboroe Au, esi toe Au, esi bluku Au rebai bokala eleki esi bunu Au. Po ele petu luare Au kwana suike.”
Yakobuse kai Yohanese esi kotie yele esa bei Yesuse
10:35-45
(Mat. 20:20-28)
35 Eleki Sebedeuse eni nanae Yakobuse kai Yohanese esi tehaike Yesuse kai luasi beteke lokoI be, “Kuru, ami luami kotie bei Ale leke Alene loko sasaisa rebe ami kotiele.”
36 Yesuse Iombe, “Imi kotie Au ono saisa ete imire?”
37 Luasi beteke be, “Tatike kena Aleu ndete surgare, Aono ami luama rue kena Amu makwanale kai mapale leke ami pleta sakesa kaiMu.”
38 Eleki Yesuse Ibeteke be, “Imi lua nati saisa rebe luami kotiele bei Aure mosa. Imi suka supu susate sakesa kaiKu kai supu mata sakesa kaiKu, o?”
39 Luasi ombe, “Yele, ami suka.”
Eleki Yesuse Iombe, “Imi luami supu susate sakesa kaiKu; supu mata sakesa kaiKu, 40 po rue kena otoi me Auku makwanale kai mapale, Auku pleta mo. Alla pine Ipleta sire rebe ipleta sakesa kaiKu, kai Alla Irekwa meru peneka.”
41 Kena Eni maka lulua butu esaru esi lene kena luasi kotie yele mere bei Yesuse, hoko esi ono luasi. 42 Yesuse Ikoti pususi eleki Ibeteke lokosi be, “Pusue tamata esi rekwa be tamata rebe esi hlaleke loko Alla more esi pletae tamatare ktili eleki elakaru esi ono tamata esi supu susate lekwe. 43 Po imi ono sakasi yake! Sire pine isuka ono tamata elake hoko ilayani tamata makete mina, 44 eleki sire pine isuka kbasae tamata bokala hoko ilayani pusue tamata makete lekwe. 45 Le Au, Tamata Eni Nanare lekwe Au luake lomei kena layani tamatare neka, po kena tamata esi layani Au mo. Eleki Au riluke ruaKu kena seli tamata bokala esi dosaru.”
Yesuse Iono tamata matapolale rebe eni nane Bartimeuse imise
10:46-52
(Mat. 20:29-34; Luk. 18:35-43)
46 Eleki Yesuse Ilia kota Yeriko sakesa kai Eni maka lulua kai tamata bokala. Tamata matapolale sae eni nane Bartimeuse, Timeuse eni nanae, irue mei lalane leini kai ikotie kepene le iselu mo. 47 Ilene be Yesuse bei Nasarete mei Ilia, hoko ikloloe be, “Yesuse, Dauta eni Nanae! LaleuMe noa au noma!”
48 Tamata ete meru esi beteke lokoi be, “Akloloe lokoI ele mere yake.” Po ikloloe rame be, “Dauta eni Nanae, laleuMe noaku noma!”
49 Yesuse Ikele kai Ibeteke loko tamata meru be, “Beteke etei be lomei lokoKu.”
Eleki esi beteke lokoi be, “Kuebe, akuru laleume! Akeleke! Yesuse Ikotimu!”
50 Eleki ibuka eni lapune nanuke kai itolaele eleki ikeu loko Yesuse.
51 Yesuse Itneu be, “Kuebe, akotie Au ono saisa ete alere?”
Eleki tamata matapolale mere ibeteke lokoI be, “Kuru, au kotie, Aono au selu.”
52 Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Aleu noma. Ahlaleke loko Au peneka hoko Au ono aselu!”
Kena mere neka isupu selu eleki ikeu lulu Yesuse.