28
Akwerlp itnan Malta
Anantherr ingkerrenh kwaty impalthel ahern-itwek-anem rtney-alhek. Apmer-areny-rnem anwekantherr ilek, akwerlp renh itnan Malta. Apmer Malta-areny-rnem rernem anwekantherr inkwerelhek. Kwaty rntwenh. Rernem anwekantherr rwa arrtyek, anwantherr arlterrngirretyek, irrentel anwenhantherr atwekerr.
Paul-el-anem ngkwelty akwetyemel rwewarl iwek. Rtnwem-anem ikwer-they tyerrelhey-ayntek, iltyanem renh tnhwek. Apmer-areny-rnemel arek, rernem alakenh angkerrenh, “Artwa nhenhan artwa ahelengkwarl. Ra nthakenh iteth aney-angenh, lyert ilwem.”
Paul-el-anem rtnwem renh rwewarl iwemel arrtyek, Paul ra arntetyirrey-angenh. Apmer-areny-rnemel renh artewentyel arenh. Rernem arenh, ra wangketyek-arrpantey, rtnwemel tnhwem-penh, ra ilwetyek-arrpantey. Rernem renh aleth-antey arenh. Ra mwerr aleth anenh. Rernem alakenh-anyem angkerrenh, “Artwa nhenh altyerr!”
Artwa Publius akwerlp ikwer atyetyart anenh. Ra anwekantherr inkwerelhek, warl ikwerenh-warl akngeynek. Anwantherr arlta irrpetyel ikwer-itwek anenh. Anwantherr awek Publius-kenh aynikw arntety ayntenh rwenpirrek, atnert-then akalthek. Ikwer-warl alhemel, Paul ranem Akngey-warl angkek. Ranem iltya ikwerenh ikwer-warl arrernek. Publius-kenh aynikw-anem mwerrirrek.
Rernem awek-penhan, arntety-rnem Paul-warl apetyenh, Akngeyel-anem renh-rnem mwerriletyek. 10 Rernem anwenhantherr tnakek, amern-akerr anthek, alethel alpetyek.
Paul Rome-warl alheyel
11 Malta ikwer-itwek rtnwa ingwer anek. Alherrp-kety arrwekel-antey apetyek. Rtnwa Alexandria tawen-they apetyek, rtnwa itnan ikwerenh Akngey Atyewenheng. Anantherr Malta ikwerel alkent irrpetyek-atwety anenh-penh anwantherr rtnwa ikwer-warl-anem nganek, kwatyel aleth alhek. 12 Anantherr Syracuse tawen-warl artarnpenhek. Syracuse tawen ikwer-itwek arlta irrpety-inger anenh. 13 Ikwer-penhan anwantherr Rhegium tawen-warl-anem anper-alhek. Arlta ingwerelan awerel-anem kel antekerr-they-anem pwek, anwantherr arlta atherr-penh Puteoli tawen-warl-anem alhek. 14 Tawen ikwer-itwek anwantherr Jesus-arl apenteyel irrpety arek, rernem anwekantherr yangkelhek, anwantherr wik anyent anetyek.
15 Jesus-arl apenteyel Rome-arenyel awek, anwantherrarl apetyek, rernem anwekantherr-warl-athek apetyek, ampep-warl, rlwatetyek. Appius tawen Three Taverns tawen-warl. Renh-rnem aremel, Paul Akngeyek inkwerelhek, rantey arrpemarl arnkatyirrek. Ikwer-penhan anwantherr Rome-warl-anem anperl-alhek.
Paul Rome-el aneyel
16 Rome-itwek-anem kapmentel Paul renh tyarlewek rarl warl-itwek anetyek. Rernem ahelengkw anyent thwenek renh atnyenetyek.
17 Arlta irrpety-penh Paul atyetyart Jew-rnemek yangkelhek. Rernem kel anyentirrek. Ra renh-rnem ilek, “Atyenh-rnemay, atha anwekantherrenh-angkwarr akengenty mpwarey-angenh, ayeng arrwekeleny-rnem apmwangkwarr alhey-angenh. Jew-rnemel ayenh anterrkwemel thwenek, Rome-areny kapment-warl. 18 Rernem ayenh ayernek. Rernem ayenh iterl-arek ayengarl artwa arla. Rernem-anem ilkelhek rernem ayenh ipmek atwey-angenh tyarlewetyek. 19 Jew-rnem atyetyart-rnemel ayenh ayntarrp-ilek. Alakenh-anyem ayeng angkek, ‘Ayeng ilkelheyel Atyetyart ilkwa Caesar-elant ayenh court-itwek ayernetyek.’ Atha nthakenh anwekantherrenh-rnem ayntarrp-iley-angenh. 20 Arrenhantherr iletyek, ayeng arrekantherr yangkelhetyek. Ayeng lyert tyeyn-akert aneyel. Ilek-they? Atha Akngey-kenh Itethiley-angker tnakeyel. Itethiley-angker renh Akngeyelarl alhelek, Israel-kenh-rnem-warl thwenetyek.”
21 Jew-rnem atyetyart-rnemel Paul renh ilek, “Aray, apmer Judea-areny-rnemel pip anwekantherr-warl thweney-angenh-antey ngkweng-they. Artwa rernem apetyey-angenh-antey, ngenh ayntarrp-iletyek. 22 Anantherr ilkelheyel, ngenh awetyek, ngarl ilelhem. Anwernantherr awek apmer arrpanenh-they ingkerrenharl Jesus apenteyel-rnem-kety arlkarirreyel.”
23 Rernem-anem angkerrenh arlta ingwerel rernem anyentirremel angkerretyek Paul renh awetyek. Arlta ikwerel rernem Paul-warl apetyek. Paul ranem ikwer-rnem angkek ingwepenh-they atwerrpek-atwety. Ra renh-rnem ilek, “Jesus ra Ingkart ingkerrenhek aneyel.” Rantey arrpemarl renh-rnem ilek, “Moses-kenh angka arrwekeleny Akngey-kenh angkakert-rnem arrwekel Jesus-ek angkerrenh.”
24 Ingwer-rnemel-anem ikwer-penhan angka tnakek. Ingwer-rnem-anem arrangkw, tnakey-angenh. 25-29 Paul-el renh-rnem ilek, “Itnweng rant arraty innga angkek, Akngey-kenh angkakert arrwekeleny Isaiah-angkwarr, ra arrwekeleny-rnem ilekarl, ‘Akngerr renh-rnem ilay, arrantherr arternp innga awelhey-angenh. Arrantherr nthakenh iterl-arey-angenh. Arrantherr intem-antey arerl-aneyenh. Arrantherr nthakenh iterl-arey-angenh. Akngerr iylpa akentelhek, atyeng mwerranty awelhey-angenh. Annga ikwer-rnem aparrngirrek. Atha renh-rnem alakenh ilek, rernem anngel aretyek, rernem iylpel awetyek, rernem-anem atyeng arraty-angkwarr awelhetyek. Ikwer-penhan atyeng-warl angkepirretyek, athanem renh-rnem mwerriletyek.’ Alakenh-anyem Akngeyel Israel-kenh-rnem ilek.”
Paul-el renh-rnem ilek, “Angka nhenh Akngeyel ingkerrenh Jew-weny-rnem itethiletyek, angka nhenh atha renh-rnem ilek, rernem angka nhenhek awelheyek.” [Rernem ilterrek. Ikwer-penhan rernem alpek.]
30 Paul-anem aherrety atherrel-anem anenh, warl anyent rent-emilemel. Rernem ikwer-warl ilkwatherr apetyek. 31 Ranem renh-rnem arnkatyel akalty-anthek, Akngey ra Ingkart ingkerrenhek aneyel. Ra Ingkart Jesus Christ-kenh angka akalty-anthek, Akngeyelarl renh thwenek. Ingkerrenh ikwer awelhek, ingwerel renh tyerney-angenh.