2
Arrantherr iterl-aretyek ayeng arrekantherr warrkirreyel, ingkerrenhek-antey, ingwer-rnem Laodicea tyaty-areny-rnem-then, ayenh iterl-arey-angenh-rnem-then. 2-3 Arrantherr arnkaty anetyek, mwerrant-arey ingkerrenh anayntetyek. Angka anyelk awank-akerr ayntenh rernem iterl-aretyek. Alakenh-anem ingkerrenh akwerrngel Ingkart-kenh-angkwarr arraty iterl-arayntetyek. Arrantherr Christ-ek akalty anetyek. Christ ra Ingkart-kenh angka ingkerrenhek akalty, arratyant anayntetyek. Atha arrenhantherrenh arratyant ileyel, ingwerentyel arrenhantherrenh irrtywerremel ilekerr, akaltyel-arrpantey angka ingwer-angkwarr. Ayeng arrekantherr-itwek aney-angenh arrangkw, ayeng aleth-antey iterreyel arrekantherr. Ayeng inkwerelheyel, atha awekarl, arrantherr arraty apenteyel, Christ rlterrk tnakemel aleth.
Jesus anyent impen
Arrantherr Christ Jesus tnakeyel, Ingkart arrekantherr. Kel ikwerenh-angkwarrant apentetyek arrantherr. Ikwerenh-angkwarrant akaltyirretyek, aleth-antey ikwer angkayntetyek. Renh rlterrk tnakayntetyek, anwantherr arrenhantherrenh akalty-anthek-apeny. Rlterrk tnakayntetyek, iylpelirrey-angenh.
Akalty-arrpantey ingwer-rnem-wety, arrantherr ikwer-rnem-wety arntarnt-arelhetyek, rernem arrenhantherrenh ilpertilekerr apmwewarlilekerr ahern-areny-kenh-angkwarr Christ-kenh-angkwarr-wety akngekerr.
Christ Ingkart anyent rey-antey, inweng anyent-akert. 10 Christ ra inngarl aneyel anwekantherr-itwel, arrantherr ikwerenh-angkwarr anyentirrek arrpemarl. Christ rey-antey arrpemarl, atyetyart ingkerrenhek aneyel atyetyart ahern-areny-rnemek, irrwerl-areny-rnemek-then. 11 Arrantherr Jesus Christ-warl anyentirrek, arrantherr apmwangkwarr ahern-areny-kenh-angkwarr apentey-angenh anayntetyek. Apmwamwam ahern-areny-kenh ament arrpemarl. Ra apmwa arrekantherr-wety iwek rlterrk ikwerenhel, arrenhantherrenh itethilek arrpemarl. 12 Rernem arrenhantherrenh baptise-emilek, arrantherr Jesus Christ-angkwarr aylpem-apeny. Arrantherr ilwem-apeny, arrantherr itethirrem-apeny. Arrantherr itethirrek, Ingkart renh rlterrk tnakemel. Arrantherr Ingkart renh tnakek, rarl Christ renh ipmepenh itethilek 13 Awank-akerr arrantherr apmwangkwarr-tangkwel apentenh, akwerrp-antey anenh. Arrantherran ipmapeny anenh. Ingkartel arrenhantherrenh itethilek, Christ-angkwarr, apmwa arrekantherr-wety iwek.
14 Ingkartel anwenhantherrenh menty arek, tyatyemeley-angenh. Apmwa irrarlkek Jesus Christ-el, arwerl iylpeyl-atherrel ilwekel. 15 Ran arrenty-rnem antengilek arwerl iylpeyl-atherrel ilwemel. Ra arrenty-rnem ywerrelhilek.
16 Ingwer-rnem apatemel iterreyel Alakenh-anyem rernem angka ingwerek-ingwer ilpertel arrernetyek-arrpantey ahern-areny-kenh-angkwarr, “Nthakenh anwantherr arlkwetyek, nthakenh antywetyek.” Arlta ltyerrey-angker anyentirr-ayntetyek-arrpantey ayntarrp-ileyel. 17 Ingkart-kenh angka arrwekeleny anwantherr arrwekelant apentenh, alyep, arrkay-apeny. Jesus Christ ranem aremirrek. Aleyan ikwerenh-angkwarrant apenteyel aketh innganem. 18 Ingwer-rnem arraty-arrpantey tnakelheyel, rernem ilelhem “altyerr areyel” wenh, “antyerl-rnem areyel” wenh. Ikwer-rnem-wety arntarnt-arelhetyek, rernem apal-angkwarr apenteyelarl-wety. 19 Aray, rernem Jesus Christ renh ipmek. Christ ra tyaty-areny-kenh atyetyart aneyel, akapwert. Alwerrngel arlka anterrkwem. Arlwerrng-akert arlka rlterrk. Arlwerrng-weny arlka thapelirrem, apekap, nthakenh akngelhey-angenh. Arlwerrng-apeny Christ-el ikwerenh-rnem ingkerr anterrkweyel, rlterrkileyel arrpemarl.
20 Arrantherr Christ-angkwarr anyentirrek-apeny-arrpantey, arrantherr ahern-areny-kenh apenteyel-antey apmwantey. Arrantherr awelheyel ahern-arenyek, rernem arrenhantherrenh ilerl-anenty, “Alakenh mpwareyel” wenh. 21 Rernem ilem, “Ampwal yanh arney-angenh” wenh, “amern yanh arlkwey-angenh” wenh. 22 Amern ahern-areny-kenh arwa aynteyel, apmwirrey-angker. Amern arlkwenty, anamerl ywerrem-anem. 23 Ingwer-rnem iterreyel ikwer-rnem-kenh-angkwarr mwerr-arrpantey. Rernem irrtywerremel ileyel, arraty-angkwarr anetyek-arrpantey. Alakenh-anyem rernem ywarn arratyirretyek-arrpantey arrkernelheyel. Rernem ywarn-antey ilelhem, rernem mwerr-angkwarr anerl-anenty-arrpantey.