5
1-2 Anewantherrenh-rnemay! Arrantherr iterl-areyelarl angka weth, Jesus-arl apetyeyenh-akert. Nthakenh anantherr akalty-anthey-angenh intem pip nhenh-they. Anantherr ingkerrel iterl-arey-angenharl, rarl apetyeyenhan. Ikwereng-arey akngerran anerl-aneyenh apal, angka Akngey-wenhew awelhey-angenh. Wetharl irrtyert-awarr alhem-apeny apmer ingwer-warl ingwel, ran aynteyenh. Apmer ikwer-areny-rnemap apelparl ayntem, ikwer arntarnt-arelhey-angenh. Irrkaty-angkwarr arrpemarl Jesus ran apetyeyenh anamerl-antey, akngerr ikwer arntarnt-arelhey-angenh anerl-aneyenh. Ikwerel-antey akngerr angkerrerl-aneyenh apal alakenh, “Anantherran mwerrarl aneyel. Nthakenh ingwer-rnemel anenhantherrenh atwey-angenh!” Akngeyelanap renh-rnem pwarrk antheyenh arwapenyarl. Nthakenh irrtyert anterrey-angenh, irrtyert aylpeyew, arrangkw. Mwerrant-arey rernem apal anew-anerl-aneyenh arlengew-alenty. Ikwer-penhan renh-rnem Akngeyel pwarrk antheyenh arwapeny artewenty innga.
4-8 Arrantherran ingwer-rnem-apeny-wenyarl, Akngey iterl-arey-angenharl. Atemwengkel-apeny rernem aneyel. Atemwengkel nthakenh arey-angenharl wethey. Christian-rnemew anewantherr alakenh-wenyarl. Lyenentyel-apeny anantherran aneyel. Lyenenty-angkwarran anayntarl arem. Anantherrap intem arntarnt-arelhemer Jesus ikwer, rarl apey-alpeyenhew. Ingwer-rneman ankwel atwenty-apeny aneyel. Wetharl ingwerenty atyek-atyek arntarnt-arelhem-apeny, alakenh arrpemarl aynteyel anewantherr Akngey-angkwarran alakenh-anyem. Anantherrap mwerrant-arey arntarnt-arerremer, iterl-arerl-anemel, anantherrarl aney-alpeyenh ikwer-itwel intem-antey. Ra anenhantherrenh ayerrpelew ikwerenh-anem, nthakenh anewantherr awakelhey-angenh. Ra anewantherr ilkelhew, anantherr Jesus apenteyew. Jesus rap anenhantherrenh akngeyneyenh, Akngey-itwel aney-alpeyew intem-antey. 10 Rarl katy ilwew anewantherr, anantherrap alpeyenh, aney-alpeyew ikwer-itwel intem-antey. Christian anyent iylpelerlewem anantherr, kel mwerrarlap alakenhan. Christian ipmepenh iteth-rnem-then ingkerrenh alpeyenh, aney-alpeyew ikwer-itwel. 11 Arrantherr angka nhenh aley ilerreyel-antey, arrantherrap rlterrkerremarl alakenhan. Intem-antey ilerrerl-ayntenh-arey, arrantherr aneyew inkwerelhemel, intem apentemel.
Alakenh-anyem intem aneyew Akngeyew
12 Anewantherrenh-rnemay! Mwanty-antey awelh-ayntenh-arey angka nhanyemew. Akngeyel irrpetyap arrernew, atyetyart aneyew Christian-rnemew arrewantherr. Rernem arrewantherr artewenty warrkerrem, mwantyel arntarnt-araynteyew arrenhantherrenh. 13 Arrantherran ikwer-rnem awelhemer, rernemarl arrenhantherrenh akalty-antheyel, arraty-angkwarr Akngeyew anaynteyew. Intemarlap ikwer-rnem ilkelh-ayntenh-arey, rernemarl Akngeyew warrkerreyelewan. Akeleyt mwerrant-arey anayntenh-arey, akwetyemel angkey-angenh.
14 Angka ingwerew nhenhew arrantherr awelhemer arrpemarl. Arrantherr ingwer-rnem warrk-wety ipmelhew. Renh-rnem ilemer, rernem warrkerr-aynteyew intem-antey. Ingwer-rnem atererremel anem. Alyep ikwer-rnem angkemer, rernem inkwerelheyew. Ingwer-rneman arlka rlterrk-weny, angkeperrem apek Jesus-wety. Alyep arrpemarl ikwer-rnem angkemer, rlterrkelemel renh-rnem. Anamerl-antey ingwer-rnemew ahelerrey-angenh, arwa alpemelemant renh-rnem. 15 Ingwerentyel apek apmwel-ayeth mpwarem ingwerew. Ra apek ikwer awakelhewerr, arrantherrap renh artwerelemarl. Mwerr arrpemarl anayntenh-arey Christian-rnem arrantherran. Mwerrant-arey anayntenh-arey Jesus iterl-arey-angenh-rnemewan.
16 Inkwerelhemel anayntenh-arey intem-antey. 17 Akngeyew intem-antey angkayntenh-arey, ipmelhey-angenh. 18 Rlterrk apek anem arrewantherr aleyan. Kel mwerrarl alakenhan. Intem-antey renh nakayntenh-arey. Akngeyan ilkelheyel, intem-antey anaynteyew alakenh, Jesus-wenh-anemarl arrantherran.
19 Inweng Mwerr-angker apek angkenty, iylpelant awey-angenh. 20 Ingwerenty apek angkem, “Inweng Mwerr-angker atyeng angkew.” Mwantyap awelhenh-arey angka ikwer. 21-22 Akngeyap ayernenh-arey alakenh, “Arratyang ra angkeyel?” Arraty apekarl ra angkeyel, awelhenh-arey angka ikwer. Arrangkwel apekan, angka ikwer awelhey-angenharl. Ra apek angka arraty awey-angenh. Angka arratyewant awelh-ayntenh-arey. Angka apmwan mentyarl awayntenh-arey.
23 Anantherr Akngey ayerneyel, arrenhantherrenh arntarnt-araynteyew mwanty, arrantherr inkwerelhemel mwerrant-arey anaynteyew. Anantherr ayerneyel renh, arntarnt-araynteyew arrenhantherrenh inweng-then arlkethen ingkerr-antey, arrantherrap anayntem apmwewenyarl. Jesus-arl apetyeyenhel angkep, rap arrenhantherrenh mwerr antweyenh. Nthakenh ingwerentyakel ayntarrp-iley-angenh. 24 Inngarlap Akngeyelan mpwarem alakenh arrewantherr, rarl ayerrpelew arrenhantherrenh. Rap nthakenh iwerl-alhey-angenh arrenhantherrenh, arrangkw-anemarl.
25 Anewantherrenh-rnemay! Anewantherran Akngey ayern-ayntenh-arey arrpemarl. 26 Arrantherrarl akarrerreman ingkerrenh, inkwerelhemelap atnyenerrenh-areyan.
27 Angka ingwerant-anem anyent atha Paul-el ileyew arrewantherr, Jesus-elarl aweyel-wety: “Pip nhenhan inenh-arey, reytemelemel Akngey-wenh-rnem ingkerrew, rernemarl akarrerremew ingkerr.”
28 Anantherrap Akngeyarl ayern-ayntem, arrewantherr athamerr-aynteyew, inweng-then arternpel-aynteyew.
Kel-antey.