14
Jesus-el iwerr mwerr mpwareyel Akngey-warl-athek, anwantherr apent-ayntetyek
Jesus kwertengerl-rnemek angkek, “Artewentyel iterrey-angenh anayntetyek. Akngey renh tnakay, ayenh tnakem arrpemarl. Akngey atyenh-kenh apmer ilkwa. Irrtywerrey-angenh atha arraty innga arrenhantherr ileyel. Ayeng arrwekel alpem, apmer arrekantherr mpwaretyek. Ayeng apey-alpeyenh, atha arrenhantherr ikngwerl-alpetyek apmer nhak-warl, arrantherr aney-alpetyek Akngey-kenh apmer-itwek. Arrantherr atyeng-itwek anetyek. Arrantherr iwerr iterl-areyel, ayengarl ikwer-warl alpeyenh.”
Thomas angkek, “Ingkartay! Anwantherr iwerr ikwer akwerrparl. Nthakenh anwantherr iwerr ikwer-warl alpeyenh?”
Jesus ilelhek Thomas-ek, “Ayengarl iwerr anyentarl Akngey-warl-athek. Atha angka arraty ingkerrenhek iley-angker. Atha anyentelarl arrewaly-penhan itethilem. Nthakenh ingwerenty alpey-angenh Akngey-warl atyeng-wenyel. Atyeng-angkwarrant nga Akngey-warlan alpem. Arrantherr ayenh iterl-arenty, arrantherr Akngey atyenh renh iterl-arem arrpemarl. Kel arrantherr ayenh arek-penh, arrantherr ikwer akalty.”
Philip angkek Jesus-ek, “Ingkartay! Anwantherr Akngey aretyek, anwantherr ikwer inkwerelhetyek.”
Jesus-el Philip renh ilek, “Ayeng arrekantherr-angkwarr alhenh, arrantherr ayenh iterl-arey-areny. Ingwerentyel ayenh arenty, ra Akngey arem arrpemarl. Kel arrantherr Akngey renh arek. 10 Nga atyeng irrpelthirreyel-antey. Ntwa ayenh tnakey-areny, Akngey atyeng-itwel aneyel, ayeng Akngey ikwer-itwel aneyel arrpemarl. Angka anyent-antey. Angka atyenh-weny ikwerenh-angkwarr Akngey warrkirreyel. 11 Arrantherr ayenh tnakey-areny. Akngey atyeng-itwel aneyel, ayeng ikwer-itwel aneyel arrpemarl. Kel arrantherr ayenh tnaketyekant, atharl angka ikwerenh ilerl-apenh, ayeng warrkirrenh ikwerenh-angkwarr, arrantherr arek. 12 Atha arrenhantherr arraty ileyel. Arrantherr atyeng-angkwarr apententy, arrantherr atyeng-apeny mpwareyenhan. Ayeng Akngey-kenh apmer-warl alpemarl-kety, arrantherr ilek-ilek mwerr-angker mpwareyenh. 13 Arrantherr ayenh ayernenty itna atyenh-angkwarr, ayeng arrekantherr awelhem, ilek-ilek arrekantherr mpwarem, Akngey-kenh-angkwarr. Alakenh-anyem ingkerrenhel Akngey renh iterl-areyenh, ra rlterrk ilkwakertarl aneyel. 14 Arrantherr ayenh ayernenty itna atyenh-angkwarr, atha alakenh mpwarem arrekantherr.”
Jesus-el kwertengerl-rnem ileyel, ra Itnweng Rlwart thweneyenh
15 Jesus-el kwertengerl-rnem ilek, “Arrantherr atyeng artewentyel ilkelhenty, arrantherr angka atyenh-angkwarr apentem. 16-17 Atha Akngey ayernem, ra Itnweng Rlwart arrekantherr-warl thwenetyek, arrenhantherr akalty-anthayntetyek, ranem arrekantherr-itwek aleth-antey anayntetyek. Ahern-arenyel Itnweng renh iterl-arey-angenh. Arrantherr renh iterl-areyel, nthakenh ra arrenhantherr iwerl-alhey-angenh. Ra arrekantherr-itwel intem-antey aneyenh. 18 Ayeng Akngey-kenh apmer-warl alpenty, nthakenh atha arrenhantherr iwerl-alhey-angenh. Ayeng arrekantherr-warl apey-alpeyenh. 19 Ingwer-ingeran ahern-areny-rnemel ayenh arey-angenh, arrantherr ayenh areyenh iteth-antey anngetherr. Arrantherr iteth aneyenh atyeng-angkwarr. 20 Arrantherr ayenh iterl-areyenh, ayengarl Akngey-kenh-angkwarr aneyenh. Arrantherr iterl-areyenh ayeng arrekantherr-itwek aneyel arrpemarl. Arrantherr atyeng-itwek aneyel arrpemarl. 21 Ingwerenty angka atyenh-angkwarr apentem, atharl renh anthek. Akngey ikwer inkwerelheyel, ayeng ikwer inkwerelhem arrpemarl. Ayeng ikwer-warl aremirreyenh, ra ayenh iterl-arayntetyek.”
22 Judas ingwer, Judas Iscariot-weny, ra Jesus renh ayernek “Ingkartay! Ilek ngan alakenh angkek? Ilek nga lwewarrernelhem anwekantherrant? Ahern-areny ingwer-rnem-alew?”
23 Jesus angkek Judas-warl, “Ingwerenty ilkelhenty atyeng-angkwarr apenterl-ayntetyek, ra atyeng awelh-ayntem. Akngey atyenh ikwer ilkelh-ayntem arrpemarl. Aylak ikwer-warl apetyem arrpemarl, ikwer-itwek anetyek. 24 Ingwerenty atyeng-angkwarr-kety arlkarirrenty, angka atyenhek ra awelhey-angenh. Angka atyenh-wenyarl Akngey atyenh-kenh, rarl ayenh thwenek ahern nhenh-warl angka ikwerenh-akert.”
25 Jesus angkek kwertengerl-rnem-warl, “Atha arrenhantherr angka arrwekel-antey ilek ayeng alpey-alenty. 26 Ingwer-inger ayeng Akngey-kenh apmer-warl alpenty-penh, ra arrekantherr-warl Itnweng ikwerenh thweneyenh, ranem arrekantherr ilkwatherr anetyek arntarnt-aremel. Itnwengel arrenhantherr akalty-anthayntetyek angka ingkerrenh-angkwarr, arrenhantherr iylpangkelhil-ayntetyek, angka weth atharl arrekantherr ilek-angkwarr, ayengarl arrekantherr-itwel anenhel. 27 Arrantherr artewentyel iterrey-angenh anetyek. Aterirrey-angenh. Atha arrenhantherr irrngerney-anthem arrantherr mwerrant-arey anetyek. Ahern-areny-kenh-angkwarr arternpirrey-angenh arrangkw. 28 Arrantherr wetharl ayenh awek-penh, ayeng alpeyenh. Ikwer-penh ayeng apey-alpeyenh arrpemarl. Akngey ra atyeng-angkwarr ilkwa innga. Arrantherr atyeng inkwerelhey-areny, ayengarl Akngey atyenh-warl alpem. 29 Arrwekel weth atha arrekantherr ilek, arraty-angkwarr apent-ayntetyek-anem ayeng apey-alpey-alenty. 30 Ahern-areny atyetyart ra nhenh-warl apetyeyenh. Ran atyetyart atyenh-wenyarl. Alakenh-anyem-kety ayeng nthakenh arrpemarl angkey-angenh. 31 Ayeng Akngey atyenhek awelhem, ingkerrenh ahern nhenh-areny-rnemel iterl-aretyek, ayeng Akngey-kenharl.”
Ikwer-penh Jesus kwertengerl-rnemek angkek, “Kel-antey. Mpa, alhey anwantherr.”