8
Jesus arrngert angkeyel ikwer-rnem
Pharisee-rnem alpek apmer-warl. Jesus rap apwert Alip-warl alhek. Ingwepenh Jesus ra Jerusalem-warl-anem alhek tyaty ilkwewarl-anem. Ingkerrenh ikwer-warl apetyek. Ranem arrernelhek, renh-rnem akalty-anthetyek.
Artwa Pharisee-rnem-then rernem arelh anyent akngetyek ikwer-warl, Moses-kenh angka akalty-anthey-angker-rnemel-then. Arelh renh ingwer-rnemel arek, artwa arelh ingwer-kenh ayntenh. Rernem renh ilek, artwa ingwer-itwelarl ayntenh. Arelh renh akngerr-itwek ampepek rnkernek. Rernem Jesus renh ilek, “Akalty-anthenh-anthenhay! Arelh nhenh arek, artwa ingwer-itwelarl ayntenh, ingwer-kenh. Anwekantherrenh-angkwarr apmwelhilek, law anwekantherrenh akek!” Rernem arelh ikwer tyel-angkerrenh. 5-6 “Angka arrwekeleny Moses-kenh alakenh aynteyel, arelh apwertel wetyek. Nthakenharl ngan iterreyel?” Rernem Jesus renh ayntarrp-iletyek-arrpantey arrkernelhenh, ra apmwel-areth angkentyek Moses-kenh angkek. Alakenh rernem renh arrkernek. Jesus-el iylpelant awenh, renh-rnem tyerney-angenh. Kwenirremel, ra ahern-itwek ingkwernek iltyel. Rernem aleth-antey Jesus renh irrtywerremel arlkarewenh. Rtnerl-alhemel Jesus ra angkek, “Anyentel apek arelh nhenh apwertel wetyek. Artwa alyelkelant, artwa apmwewenyelant wetyek!” Jesus ra kwenirrek arrpemarl, ra ahern-warl ingkwernek. Rernem Jesus awek-penh, rernem nyerrirremel alpek, arlperrtyirremel. Artwamp-rnem-tangkwel alpek. Ikwer-theyan arelh ampwernem alpek. Artwa werretyerr-rnem-anem alpek. Ikwer-they artwa anthety ingkern-they alpek arrpemarl. Ikwer-penhan Jesus-then arelh anyent rethenant-anem aneyelpek. 10 Jesus rtnerl-alhek, arelh renh ayernek, “Ntwa Jew-rnem-kenh angka akek. Ingwerentyel ngenh ayntarrp-iley-angenh-antey, tyatyemiley-angenh-antey.”
11 Arelh ra angkek, “Arrangkwaw, Ingkartay.” Jesus-el renh ilek, “Atha ngenh nthakenh tyatyemiley-angenharl, kel alpant-anem, apmwekety ipmelha.”]
Jesus ra ilelheyel, “Ayeng lyenenty impen ingkerrenhek aneyel”
12 Ikwer-penh Jesus ikwer-rnem ilelhek, “Lyenenty impen arrtyerneyel-apeny, ayeng aneyel. Ingwerentyel atyeng-angkwarr apententy, ra iwerr renh iterl-arem-anem. Nthakenh ingwemerntel aney-angenh, aparrng-apeny. Ra iteth intem-antey anetyek Akngey-kenh-angkwarr.”
13 Artwa Pharisee-rnemel renh ilek, “Ngant anyent ilelherl-apeyel. Anwantherr angka ngkwenh iterl-arey-angenh. Angka arraty-weny.” Rernem tyel-angkerrenh ikwer.
14 Jesus-el renh-rnem ilek, “Athant iterl-areyel nthenh-they ayeng apetyekarl. Athant iterl-areyel arrpemarl nthek-angkwarr ayeng alpeyenh. Apmer arrantherr iterl-arey-angenh, ayengarl ikwer-warl alpeyenhan. Angka atyenh arraty inngan. 15-16 Arrantherr ayenh iterl-arey-angenh, arrantherr atyeng tyel-angkerreyelan, apmwamwam, ahern-areny-kenh-angkwarr apenteyel. Akngeyelant ingkerrenh akngakeyenh, warrk atyenh-weny. Akngeyel ayenh thwenek ahern nhenh-warl. Alakenh aylernak ingkerrenh akngaketyek arraty-angkwarr. 17-18 Alakenh-anyem angka Moses-kenh aynteyel; artwa atherrel angka anyent renhey-antey ilenty, kel court-areny-kenh arraty-angkwarr. Angka anyent-angkwarr ayeng ilelheyel. Akngeyel ayenh angka irrkaty ikwer-akert thwenek ahern nhenh-warl. Angka irrkatyant-atherr aynteyel, atherr-antey, lipwel-antey, arraty-angkwarr.”
19-20 Jesus tyaty ilkwitwek box arrerenty-itwek anenh, rernem apmelerr man ikwer-warl iweynenh. Ahelengkwel renh antwerrkey-angenh-antey, arlta ikwerenh arrerirrey-angenh-antey, ra ilwetyek. Ikwer-penh rernem Jesus ayernek, “Nthenhan ngkwenh akngeyan?” Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr ayenh apentey-angenh, akngey atyenh apentey-angenh. Arrantherr atyeng-angkwarr apententy arrantherrap Akngey-kenh-angkwarr apentem arrpemarl.”
Jesus-el renh-rnem ileyel, “Ayeng alker-they apetyek”
21 Jesus-el Jew-rnem ilek arrpemarl, “Ingwer-inger ayeng alhem, apmer ingwer-warl. Arrantherr ywarn-antey alheyenh ikwer-warl. Arrantherr-anem atyeng ywarn-antey nthweyenh. Arrantherr apmwakert-antey ilweyenh.”
22 Rernem awek-penh Jew-rnem apatemel ayernerrek, “Ran nheng angkek nthakenh ikwer-angkwarr alhey-angenh. Ranang amentel atwelheyenh?”
23 Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr ahern-areny-rnem aneyel ayeng ahern-areny-wenyarl arrekantherr-warl apetyek. Ayeng irrwerl-arenyarl. 24 Atha arrenhantherr kel ilek, arrantherr apmwakert-antey ilweyenh. Arrantherr ayenh irrpelthirremel aweyel tnakey-angenhel, arrantherr apmwakert-antey ilweman.”
25 Ikwer-penh rernem Jesus ayernek, “Angwenharl ngan?”
Jesus-el renh-rnem ilek, “Ayeng weth arrekantherr arrwekel-antey ilelhek. 26 Ayeng apetyek atha angka arraty ikwerenhant iletyek. Atha angka ingwer-rnem arrekantherr iley-angenh. Atha angka akngerr arrekantherr-penh ilem, arrantherrarl apmwangkwarr mpwarenh. Rarl ayenh thwenek angka iletyek, rant arraty inngan.”
27 Jesus ra ikwer-rnem angka Akngey-kenh ilenh. Rernem angka irrwerl-areny renh iterl-arey-angenh-antey, akwerrp-antey. 28 Jesus-el renh-rnem ilek arrpemarl, “Ingwer-inger arrantherr Akngey-kenh Artwa Impen ayenh irrwerl tywenelhenty areyenh arwerl-itwek. Ikwer-penh arrantherr iterl-areyenh-anem, ayeng Akngey-kenh Artwa Impen, weth ayeng arrwekel ilelhekarl-angkwarr. Arrantherr iterl-areyenh arrpemarl, atharl amentel apentey-angenh. Akngey atyenhel ayenh akalty-anthenh-angkwarrant athan apenteyel. 29 Akngeyel ayenh thwenek, ra atyeng-itwek aneyel. Ra nthakenh ayenh ipmey-angenh, ayengarl ikwer awelheyel.”
30 Rernem angka awek-penh, akngerrel Jesus renh tnakek, ikwerenh-angkwarr apentemel-anem.
Jesus Abraham-then
31 Jesus-el Jew ingwer-rnem ilek, renharl apenteyel-rnem, “Arrantherr angka atyenh-angkwarr apententy, arrantherr kwertengerl atyenh-rnem innga aneyenh. 32 Arrantherr angka atyenhek arraty innga akaltyirrem. Ikwer-penh arrantherr mwerrant-arey anetyek, nthakenh angka apmwa ingwer-kenhel arrenhantherr ilpertiley-angenh. Atyetyart ingwer aney-angenh arrekantherr, arrangkw.”
33 Rernem renh ilek, “Ilekek nga angkeyelan alakenh? Atyetyart ingwer aney-angenh anwekantherr, arrangkw. Anwernantherran Abraham-kenh-rnem aneyel. Rant arrwekeleny anwernekantherrenh.”
34 Jesus-el renh-rnem ilek, “Atha arrenhantherr arraty innga ileyel, ingwerenty apek intwemelirrenty Akngey-kety, ra apmwangkwarr intem-antey aneyenh, ra artwa apmwamwam aneyel Akngey-kenh-angkwarr. 35 Apmer ingwer-areny warrk-warl arwarl apetyek, arwa warrkirretyek. Alharntentyant alpetyek. Alerikw ra intem-antey apmerek-artwey aneyenh. Ayeng Akngey-kenh alerikw anyent apmerek-artwey arrpemarl. 36 Arrenhantherr apmwekety itethilem, arrantherr apmwangkwarr apentey-angenh-anem intem-antey. 37 Atha arrenhantherr iterl-areyel, arrantherr Abraham-kenh-rnem. Kel mwerr. Arrantherr angka atyenh-kety arlkarirreyel. Alakenh-they arrantherr ayenh angwareyel, ayenh atwetyek. 38 Ayeng Akngey-itwek anenh, atha ingkerrenh anngetherr arek. Alakenh-they atha iletyek arrekantherr. Arrantherr apmwangkwarr apenteyel, arrenty-kenh, atyetyart arrekantherrenh-angkwarr.”
39 Rernem Jesus renh ilek, “Abraham-arl atyetyart anwernekantherrenh arrwekeleny.”
Jesus-el renh-rnem ilek, “Abraham arraty-angkwarr anenh Akngey-kenh-angkwarr. Arrantherrarl Abraham-kenh-rnem aneyel, arrantherrarl arraty-angkwarr arrpemarl apentetyek. 40 Atha arrekantherr angka arraty ilek, atharl Akngey-kenh angka awek-penh. Arrantherr ayenh angwareyel, ipmek atwetyek. Abraham-kenh-angkwarr arrantherr Ingkart apentey-angenh arrangkw. 41 Arrantherr arrwekeleny arrekantherrenh-angkwarrant apenteyel, arrenty-areny-kenh-angkwarr.”
Rernem Jesus ikwer ilelhek, “Anantherr akwetyenty-wenyarl, anantherran Ingkart Akngey-kenh-rnem inngarl, ament-warl alhey-angenh.”
42 Jesus-el renh-rnem ilek, “Akngey apek akngey arrekantherrenh, arrantherr atyeng inkwerelhetyek. Arrangkw, arrantherr atyeng inkwerelhey-angenh. Ayeng Akngey-they apetyek, rantey ayenh arrekantherr-warl thwenek, ayeng ament apetyey-angenh. 43 Arrantherr angka atyenh iylpelant aweyel. Arrantherr arlkarirremel angka atyenhek awelhey-angenh. 44 Arrenty ra atyetyart arrekantherrenh aneyel, arrantherr arrenty ikwer awelheyel. Arrenty rantey irrtywalth aneyel, ahelengkw atwey-angker inngarl. Ra ament ikwerenh-angkwarrant apenteyel. Ra arraty ingkerrenhek iley-angenh, ra Ingkart-kenh angka arraty-angkwarr apentey-angenh. Ran ingwer-rnem akalty-antheyel, irrtywerrerl-ayntetyek. Arrantherr irrtywalth ahern-areny-rnem ingkerrenhel renh awem.
45 Atha arrekantherr angka innga ilekarl-penh, arrantherr atyeng awelhey-angenharl irrpeltherremel! Arrantherr ayenh apentey-angenh. 46 Arrantherr ayenh apmwan antwey-angenh atyeng arrantherr arraty awelhetyek. Angka arraty atha ileyel. 47 Akngey-kenh angkek awelhenty, Akngey-kenh anemarl. Arrantherr Akngey-kenh angka awelhey-angenh, arrantherranap Akngey-kenh-wenyarl.”
Jesus-el ileyel angka Abraham-akert
48 Jew ingwer-rnem Jesus-ek angkek, “Nganang Samaria-areny aneyel, artwa arrenty-akert.” Jew-rnem Samaria-areny-rnem-kety arlkarirrenh.
49 Jesus-el renh-rnem ilek, “Ayengan artwa arrenty-akert-wenyarl. Athan Akngey atyenhant tnakeyel. Arrantherr artwa apmwek-athen ayenh areyel. 50 Ayeng nthakenh tnakelhey-angenh. Akngeyelant ayenh areyel, rant ayenh mwerr antwem. Akngey ra arrekantherr inkwerelheyelarl, arrantherr ayenh tnaketyek. 51 Atha arrenhantherr arraty ileyel, ingwerenty angka atyenh-angkwarr apententy, ra nthakenh ilwey-angenh.”
52 Jew-rnemel renh ilek, “Anantherr kel akalty, ngan arrenty-akert inngarl aneyel! Abraham ilwek, Akngey-kenh angkakert-rnem ilwek arrpemarl. Ngan ilelheyel, angka ngkwenh-angkwarr apententy, nthakenh ilwey-angenh. 53 Nganang Abraham-angkwarr ilkwa? Abraham kel ilwek, angkakert-rnem-then ingkerrenh-antey ilwek arrpemarl. Angwenharl ngan ilelheyel?”
54 Jesus-el renh-rnem ilek, “Ayeng tnakelhey-angenh, arrangkw. Akngey rant ayenh tnakeyel. Arrantherr irrtywerremel ilelheyel Akngey-kenh-rnem-arrpantey. Arrangkwaw! 55 Arrantherr ikwer akwerrparl, ayengant ikwer akaltyarl. Arraty ayeng ilelheyel, irrtywerrey-angenh. Ayeng ikwer akalty innga, ayeng angka ikwerenhek awelheyel. 56 Arrwekeleny Abraham-el ayenh iterl-arenh arrwekel-antey ayeng apetyey-alenty ahern nhenh-warl. Ra atyeng inkwerelhek.”
57 Ikwer-penh Jew-rnemel Jesus tyernek, “Ngan artwamp-weny-antey! Nthakenh ntwa Abraham arek?”
58 Jesus-el renh-rnem ilek, “Atha arrenhantherr arraty innga ileyel. Abraham-wenyankel ayeng anenh.” 59 Rernem awek-penh, rernem apwert-anem inekan, Jesus-anem apwertel wetyek-anek. Jesus tyerrelhek warl ilkwethey irrtyertewelhemel.