14
Jesus-el arntety ingwer-anem mwerreleyel arlta ltyerrey-angker ikwerel
Saturday anyentel, arlta ltyerrey-angker ikwerel Jew-rnem-wenh-angkwarrel, Jesus alhew artwa Pharisee alkenh-wenh apmer-warl, amern arlkweyew. Artwa Pharisee ingwer-rnem artwa angka Moses-wenhew akalty-anthey-angker-rnem-then rernem akarrerrew arrpemarl apmer ikwer-warl, amern arlkweyew. Rernemap mwanty-antey Jesus arntarnt-arenh. Rernem alakenh iterrenh, “Angka Moses-wenh ra apentey-angenh apek, arntety ingwerenty mwerrelem Saturday-el.”
Artwa anyent anenharl arntety ilkwakert. Akwatherr-then arlaw-atherr-then ingkerrenh wangkew. Rap rtnerl-alhemel Jesus-warl alhew. Jesus-elan artwa ilkwernem-anem ayernew, “Nthakenh arrantherr iterreyel? Ilek Moses-wenh-angkwarran aynteyel? Mwerrarlang artwa arntety mwerreleyewan arlta ltyerrey-angkerel? Arrangkw-part?” Artwa ilkwerneman akeleyterrew, arrangkw tyerney-angenh. Jesus-elan artwa arntety arnew, renh mwerrelew. Rap artwa arntety-penh thwenew, mwerr-anem alpeyew apmer ikwerenh-warl.
Artwa ran alpew-wety, Jesus-el ayernerl-arrernew artwa ilkwernem, “Angka nhenhew iterrenh-arey arrantherr. Alerengkw ngkwenh apek aytnenty-alhem irrka intwer-warl Saturday-el. Ngap ikwer amperrngerrem, renhap tyerrem-anem. Pwelek ngkwenh apek aytnem. Ngap ikwer amperrngerrem, renhap tyerrem arrpemarl. Kel alakenh ayeng arntetyew amperrngerrew, athap mwerrelem Saturday-elan.” Artwa ilkwa rerneman akeleyterrew, arrangkw tyerney-angenh, apatemel anew-anenh.
Ilkwa aneyew arrkernelhey-angenh
Kel akngerr anew-anenh artwa Pharisee alkenh-wenh apmerel. Jesus-el arew, rernemarl ilkelhew ingkerrenh, arrwekel aneyew artwa alkenh-itwel, amern arlkweyew. Jesus-elan renh-rnem arew, rap angkanem ikwer-rnem ilew, rernem iterl-areyew.
“Arrantherr iterl-areyel, artwethen arelh-then itengerrem anewantherrenh-angkwarr. Akngerran akarrerrem apmer anyent-warl, inkwerelhemel amern kwenty arlkwemel ikwer-atherr-itwel. Apmer ikwerew-arteyel apek ngenh ilem, ntwa amern arlkweyew arrpemarl. Pwertay mwanty! Arrwekel aney-angenh artwa ilkwel-arleng. Arrwekel-antey apek ra artwa ingwer-tangkwelarl ilew, ilkwa ngkweng-angkwarrarl. Artwa apmerew-arteyel ngenh ilem, arnangerreyew artwa ilkwa ingwer-wety. Ngap aney-alpem ingkern-ampenyelarl. Akngerrelap ngenh arem. Kel ngap artewenty inngey nyerrerrem-anem, ngay? 10 Ngarl apmer ikwerel aney-alhem, mwanty-tangkwel iterra. Ingkern-ampenyel-tangkwel aney-alhemer. Apmerew-arteyel ngenh arem, rap ngenh ilem, arrwekel-ampenyel aneyew ikwer-itwel. Akngerrelap ngenh arem, rernemap ngenh iterl-arem ilkwarl. 11 Kel alakenh-anyem aynteyel: nga ilkwa aneyew arrkernelhem, ingwer-rnemelap ngenh akelyarl ilem. Nga apek akely-antey inkwerelhemel anem, ingwer-rnemelap ngenh ilkwarl ilem.”
12 Artwa alkenh Pharisee ikwer Jesus angkew-anem. “Ingwer-ingwer apek nga iterrem alakenh, ‘Atha apek ingwer-rnem ilem, apmer atyenh-warl apetyeyew, amern-then aker-then arlkweyew.’ Ngkwenh-rnemant ntwa iley-angenh. Ngkweng apelty-rnemant ntwa iley-angenh. Ingwer-rnem apwert akngerr-akert ntwa iley-angenh. Arrangkw! Ingwer-ingwer rernem ngenh ilewerr, amern arlkweyew ikwer-rnem-itwew-anem. 13 Ntwa amern akngerr ampernenty, ngap alakenh irremer. Apwert-weny-rnem-then lerrp-rnem-then aparrng-rnem-then ntwa ilemer, amern ngkweng-itwew arlkweyew. 14 Yanh-lkwer-rnemel nthakenh antheyney-angenh angkep. Akngeyelanap ngenh arntarnt-arem, irrngerney-anthemel ngenh. Ingwer-ingweran ra antheynem angkep ngkweng. Arlta ikwerel, rarl itethelem arraty-angkwarr aneyel-rnem, rap inngarl antheynem ngkweng angkep.”
Akngey ilkelheyel akngerrew ikwer-itwel arlkwemel aneyarr-alpeyew
(Matthew 22:1-14)
15 Akngerr ingwer-rnem anew-anenh-antey artwa Pharisee alkenh-wenh apmer-itwew, amern arlkwemel Jesus-ew awelhenh. Rerneman apmwel-ayeth iterrenh alakenh, “Arrangkwarl aneyel-rnem rernem nthakenh aney-alpey-angenh Akngey-itwel, arrangkw.” Artwa anyentan ikwer angkew, “Anantherr inkwerelhem, Akngey-itwel aney-alpeyew amern arlkwemel. Rap arntarnt-arayntem anenhantherrenh.”
16 Jesus-an angkew, “Atha angka ileyew artwa ilkwakert. Artwa rap amern akngerr inew aker-then, rap iterrew, ‘Athap akngerr ilem, apetyeyew apmer atyenh-warl, amern inkwerelhemel arlkweyew.’ Rap ikwer-rnem yangkelhew, amern arlkweyew ikwer-itwew. Rernem apetyeyew, warrkenh ikwerenh-rnemel amern-then aker-then ampernentyewarlant. 17 Ikwerenh-rnemel ampernew-penh, rap warrkenh anyentan ikwerenh thwenew, ingwer-rnem ingwerl-alpeyew. ‘Apetyenh-arey arrantherr! Artwa ilkwa atyengew-arteyarl mpwelheyel amern kwenty-akert!’
18 Rernemanap anyentarl-anyentarl arlkarerrew, apetyewerr amern arlkweyew. Artwa anyentan angkew, ‘Ngwampan atha katen payemelew, athap rlengk areyew. Angkep alpa, ilerl-alpeyew artwa ngkwengew-artey, nthakenh atha ikwer-itwew arlkwey-angenharl.’ 19 Artwa ingwer-anem angkew, ‘Ngwampan atha pwelek-rnem 10 payemelew. Atha renh-rnem arrkernemel warrkemeleyew. Angkep alpa, iley-alpeyew artwa ngkwengew-artey, nthakenh atha ikwer-itwew arlkwey-angenharl.’ 20 Artwa ingwer-anemarl angkew, ‘Ngwampan ayeng itengerrew. Ayengan aneyew apmer-itwew akelty atyenh-akert.’
21 Artwa warrkenh alpem, artwa ikwerew-artey iley-alpeyew, rernemarl arlkarerrew. Artwa ilkwa ra nyerr-anem irrew, rap ahelerremel angkew, ‘Anamerl alha tawen-warl! Alha irrepern ileng-rnemew, iwerrel aneyelew-rnem nthweyew. Apwert-wenyew-rnem-then nthwa. Lerrpew-rnem-then aparrngew-rnem-then nthwa. Renh-rnem akngey-alpa apmer atyenh-warl, amern arlkweyew!’
22 Warrkenh rap alhew, ikwer-rnem nthweyew. Rap renh-rnem arey-alhew, atnwenhew-anem artwa ilkwewenh apmer-warl. Rap angkey-alpew, ‘Nhanteyaw! Atha akngey-alpew, ntwarl ilanthew-penh. Warl nhenhanap arrngeley-angenh-antey. Akngerr inngarl akarrerreyenh-wety.’
23 Artwa ilkwelan warrkenh ikwerenh thwenew arrpemarl. ‘Anamerl alha tawen aketh-ampeny-warl, ingwer-rnem irrkerel anew-aneyelew-rnem nthweyew. Rerneman apetyeyew arrpemarl apmer atyenh-warl. Warl atyenh akngerrel arrngelenheyew!’ 24 Rap angkew-anem akngerrew warl ikwer-itwew, ‘Awelhenh-arey atyeng! Ingwer-rneman atha ilew arrwekel-antey ywarn. Rernem ayenh nyerrel anthew. Rernemap nthakenh amern atyenh arlkwey-angenharl, arrangkw!’ ”
Jesus-elan angka nhenh ilenh, artwa ilkwel-rnemarl angka Akngey-wenh inwerlewenh. Nthakenh rernem ikwer-itwel aney-alpey-angenh.
Jesus anantherr apentemer mwanty iterremel
25 Jesus-an alhenh-antey tawen Jerusalem-warl. Akngerrelan renh apenteynenh. Rap artepang arew, angkew-anem ikwer-rnem, 26 “Ingwerenty athamerrem ikwerenh-rnemewant. Aynewikw-then amewikw-then ra ilkelhem. Ra ilkelhem akeltyew-then alerikwew-rnem-then, awayikwew-then angkwerikwew-then. Rant mwantyelelhem arrpemarl. Kel ra kwertengerl atyenh aneyew apek, rap atyeng athamerremer artewentyel. Ra atyeng artewentyel ilkelheyew, ikwerenh-rnemewan alyepel. Ran ayenh apenteyew, ikwer amenterrpewant iterrey-angenh. 27 Ra apek kwertengerl atyenh aneyew, rap ayenh intem apent-aynteyew, ipmelhey-angenh. Ingwer-rnemel apek renh irrwampenh-anthewerr, rarl ayenhan apenteyel. Intem aneyew ra, ipmelhey-angenh.
28 Angka nhenhew awelhenh-arey arrantherr. Artwa anyent ilkelhew, warl arteyew. Rap iterrew-tangkwel, ‘Apwert akngerr antheyew, warl arteyewan. Ya, apwert akngerr atha atnyeneyel.’ Rap warl mwerr-angker-anem artew. 29 Artwa ingwer-anemarl ilkelhew, warl arteyew. Ranap mwanty-tangkwel iterrey-angenh, arrangkw. Rap warl ilkwarrpantey arteyew, apwert ikwerenh angath-antey ywerrew. Akngerrelan renh arew, warl ikwerenh ywerrelheley-angenh-antey, rernemap artwa renh atherrelhelenh, 30 ‘Ran mwanty-tangkwel iterrey-angenh! Aleyan ra apwert-weny warl-weny-then-anem!’
31 Angka ingwerew-anem awelhenh-arey arrantherr. Artwa ilkwa atherr apmer ilkwew-artey atherr anenh. Anyentel artwa ahawarr-rnem 10,000 atnyenew, ingwerelan 20,000-arl atnyenew. Ingwer-ingweran ratherr ilterrenhan. Artwa ilkwa arrwekeleny iterrew mwanty, ‘Ran artwa ahawarr akngerrarl atnyeneyel atyenh-rnem-angkwarr. Nthakenh atha atyenh-rnem ilanthey-angenh, ingwer-rnem atweyew, arrangkw. Rernem atyenh-rneman atwewerrarl! 32 Angkakert-rnem-tangkwel atha thwenemer arleng-they-antey, akeleyt-antey artwa ilkwa ikwer angkerl-alpeyew. Anyenterremer aylanth atwerrey-angenh.’ Alakenh-anyem ra mwanty-tangkwel iterrew. Angkakert-rnem alhew artwa ilkwa ingwer-warl, rernemap ikwer angkerl-alpew akeleytelemel.” 33 Jesus-an angkew-anem ingkerrew, “Artwa warl artey-angker ra apwert-tangkwel arew, mwanty iterremel. Artwa ilkwa wethan iterrew artwa ikwerenh-rnem ahawarr-rnemew-tangkwel mwanty. Ingwerenty ayenh apenteyew, rap alakenh-tangkwel iterreyew mwanty, ra angkeperrewerr atyeng-wety. Ra iterremer, ‘Ingwer-rnemel ayenh irrwernewerr.’ Rap atyeng-tangkwel iterremer. Ikwerenh-rnemewan ra alyepel iterremer. Ampwal-rneman ra iwerlelpemer, ayenhant-anem apenterl-anemer.”
Thalt mwerr-angker-apeny aneyew
(Matthew 5:13-16; Mark 9:49-50)
34-35 Jesus-el angka ingwer-anem ilew thalt-akert. “Anantherr thalt rlker-anthem-apeny aker-warl, anantherrap angkem, ‘Mwerr-angkerarl alakenhan.’ Thalt ra apek menty aynterl-anem, rap apmwerrem-anem ikweweny-anem. Nthakenh anantherr mwerreley-angenh, arrangkw. Anantherrap iwem rapety-warl. Mwanty iterrenh-arey angka nhenhew, arraty-angkwarran anemel. Thalt-weny aker anantherr nthakenh arlkwey-angenh, ikweweny wethey. Irrkaty arrpemarl Inweng Mwerr-angker-weny nthakenh anantherr Akngey-angkwarr aney-angenh, arrangkw.”