23
Jesus renh atnwenheyel atyetyart Pilate-warl
(Matthew 27:11-14; Mark 15:1-5; John 18:33-38)
Artwa ilkwernem rtnerl-alhew-anem, Jesus rernem atnwenhew artwa ilkwa Rome-areny-warl Pilate-warl. Rernemap renh rnkernew arrwekel Pilate-itwew, ayntarrp-ilew-anem alakenh, “Artwa nhel-anyemel Jew-rnem anenhantherrenh akalty-anthenh apmwel-ayeth! Ran arrkernelhew, anenhantherrenh artwereleyew-arrpantey, apwert anthewerr artwa ilkwa Rome-areny ikwer! Ran ilelheyel Alerikw Akngey-wenh. Ranap Moses-wenh-angkwarr apentey-angenharl, rarl alakenh angkeyel. Ran Akngey-wenh-wenyarl, artwa anantherr-apeny. Ranap ilelheyel artwa Christ, Akngeyelarl ilew, rarl ahern nhenh-warl thweneyew, atyetyart Jew-rnemew-artey aneyew!”
Pilate-elan ayernew, “Inngang ngan atyetyart Jew-rnemew-artey?”
Jesus-el tyernew, “Arratyan nga angkeyel.”
Pilate angkew artwa ilkwernemew ingwer-rnemew-then, “Ywarn-antey atha renh ayerneyel. Ranap apmwelheley-angenh! Nthakenh atha renh atwey-angenh arrangkwewan. Atha renh tyarlewemer.”
Rernemanap ahelerremel arlkew, “Arrangkw wenh! Ran alhenh apmer arrpanenh-warl, Jew-rnem akalty-antherl-apenh, kapmentew awelhey-angenh anaynteyew. Apmer Galilee-angkwarr-tangkwel ra alhenh. Aleyan ra apetyew apmer nhenh-warl Jerusalem-warl-anem, irrwerneyew.”
Pilate-el awew, rap ayernew, “Artwa nhenhan Galilee-areny, ngay?”
Rernemap angkew, “Ya, Galilee-arenyarlap ran!”
Pilate rap iterrew, renh thweneyew atyetyart Galilee-areny-warl Herod-warl. Ikwerel-antey, rernemarl Jesus ayernenh-angkwarr, Herod-an anenh tawen ikwer-itwew, rarl arwa apetyew. Pilate-then ilkelhey-angenhant-atherr anenh.
Atyetyart Herod-el Jesus ayerneyel
Rernemap Jesus atnwenhew artwa Herod-warl, atyetyart Galilee-areny-warl. Herod-an inkwerelhew, renh areyew, rarl angka awew, Jesus-elan ilek-ilek mpwarey-angker. Anngetherr-anem ra renh areyew, mpwarenty rlterrk ilkwakertel. Akngerr-inger ra Jesus-an ayernenh. Ranap akeleytarl rtnenh, tyerney-angenh. 10 Artwa rltwa tyaty ilkwareny-rnem artwa angka Moses-wenhew akalty-anthey-angker-rnem-then rernem awelhenh arrpemarl arrer-they, ahelerremelarl renh ayntarrp-ilerrenh.
11 Herod-el artwa ahawarr ikwerenh-rnem-akertel renh arrkentelhelenh. Rernemap arnkwa atyetyart-wenh mwerr-angkerel renh akwernew, angkep thwenemel artwa ilkwa ingwer weth-warl Pilate-warl-anem. 12 Arlta ikwerel-antey Pilate-then Herod-then mwerrant-atherr-anem aneyelpew.
Atyetyart Pilate-el ilantheyel, Jesus atweyew ipmew
(Matthew 27:15-26; Mark 15:6-16; John 18:39-40; 19:6-16)
13 Kel Jesus angkep thweneynew atyetyart Pilate-warl-anem. Akngerr-anem Pilate-el ilew, akarrerreyew ikwer-warl. Artwa rltwa tyaty ilkwareny-rnem, atyetyart Jew-rnem-wenh-then ingkerrenh-antey akarrerrew. 14-15 Rap angkew ikwer-rnem, “Arrantherran artwa nhenh atyeng-warl akngetyew. Arrantherrap renh ayntarrp-ilenh, irrwernelhewarl. Athan renh ywarn-antey ayernenh, anngetherr arrewantherr-itwew. Renh thwenew Herod-warl-anem. Ran ayernenh arrpemarl ywarn-antey, rap renh thwenew angkep arrpemarl. Herod-atherr aylanthan iterreyel, ran apmwewenyarl. Atha nthakenh atyenh-rnem iley-angenh, renh ipmew atweyew, arrangkw.” 16 Pilate-an iterrenh, “Atyetyart Jew yanh-rnem inkwerelhem apek, ayengarl alakenh angkentyew, ‘Atha artwa ahawarr-rnem ilanthem, renh whip-el atweyewant, tyarlewemel-anem.’ ” Rap alakenh angkew, “Atha atyenh-rnem ilanthem, rernem atweyew artepant whip-el, renh tyarlewemel-anem.”
17-19 Ikwerel-antey rernem Jesus court-emelenh, artwa anyent anenh tyayl-itwew itnan Barabbas. Awank-akerr artwernem atwerrenh Jerusalem-itwew. Ra nheng artwa anyent ipmew atwew, renhap tyayl-warl-anem akwernew. Ingkerrenh arlkalhelerrenh, “Jesus yanh atwey! Barabbas-an tyarlewa anewantherr!” [Apmer ikwer-areny-rnemelarl tyenkerr weth arlkwenh, Pilate-el tyerrenh artwa anyent tyayl-they. Ra apmelerrel-ayeth alakenh irrenh.]
20 Pilate-an ilkelhew, Jesus tyarleweyew. Ywarn-antey ra ayernenh arrpemarl. 21 Rerneman arlkalhelerrenh, “Arwerl iylpeyl-atherr-warl atantha! Arwerl iylpeyl-atherr-warl atantha!”
22 Pilate angkew ikwer-rnem, “Arrangkw wenh! Ranap apmwelheley-angenh! Atha nthakenh atyenh-rnem iley-angenh, renh arrangkwew ipmew atweyew. Atha renh-rnem ilanthem, rernem atweyew artepant whip-el, renh tyarlewemel-anem.”
23 Arlkalhelerrenh-antey atayel, “Arwerl iylpeyl-atherr-warl atantha!” Pilate rap awelhew iylpareth-antey. 24 Ra renh-rnem akeleyteleyew-arrpantey, rap angkew, “Kelew!” 25 Rap artwa renh Barabbas tyarlewew-anem tyayl-they, rernemarl arlkalhelerrenh-angkwarr. Rap Jesus ahayiwew artwa ahawarr-rnemew, arwerl iylpeyl-atherr-warl atantheyew.
Jesus-arl atantheyel arwerl iylpeyl-atherr-warl
(Matthew 27:32-44; Mark 15:16-32; John 19:2-3)
26 Ikwer-penh artwa ahawarr-rnemel Jesus atnwenhew atyetyart Pilate-wenh warl-they. Rernemap artwa anyent-anem rlwatew, Jerusalem-warlarl apetyenh apmer ingwer-they. Simon-arlap ran, apmer Cyrene-areny. Rernemap renh antwerrkew, ilanthemel arwerl katy akngeyew Jesus-ew. Jesus arrwekelarl alhenh, Simon-el ingkern-theyarl apenteynenh arwerl-akertel. 27 Akngerr ingwer-rnemel Jesus apentenh. Arelh-rnem artnalhelerrenh artewentyel ikwer. 28 Rap artepang aremel angkew ikwer-rnem, “Arelh Jerusalem-areny-rnemay! Atyeng artney-angenh arrantherr! Amenheng nhenh-areny-rnemew artnenh-arey! 29-31 Ya, pwarrk antheyenh rernem ayenh artewenty innga. Ingwer-ingwer arrewantherr Jerusalem-areny-rnemew apmwernemel pwarrk ilkwa innga antheyenh. Arrantherrap angkeyenh, ‘Arelh ampeweny-rneman inkwerelheyel. Arelh ampernem-akertan amperrngerreyel-anem, apmwernemelarl ampa ikwer-rnem-wenh atwew.’
Arlta ikwerel arrantherr apwert ilkwernem-warl anterreyenh. Arrantherrap rtneyenh apwert impalth-itwew, angkemel Akngeyew, ‘Artwa ahawarr-rnemelan ipmew atwewerr, apwert nhenh-rneman ntwa arrewelhela, anewantherr-warl aytneyew, anenhantherrenh ipmew lthweyew!’ ”
32 Artwa ahawarr-rnemel atnwenheynenh artwa ingwer atherr-then, artwa ratherran irrwernelhewarl. Rerneman ilkelhew, artwa irrpety renh-rnem atweyew. 33 Renh-rnem rernem atnwenheynew apwert anyent-warl itnan Akarnng. Apwert ikwer-itwew Jesus-itwew rernem arnkwan lhelp-lhelew. Atanthew-anem arwerl iylpeyl-atherr-warl, rnkernemel Jesus-enp-antey. Artwa apmwa atherr-then rnkernew akwerrant-atherr, renh ampepewelemel. 34 Jesus itnywenemel angkew, “Akngeyay, akwerrparl rernem. Rernem iterl-arey-angenh, apmwel-ayeth mpwareyel. Apmwa irrarlka ikwer-rnem-wety.” Artwa ahawarr-rnemap ntwelhelerrenh, ampwal iwemel namp-akert, Jesus-wenh arnkwa antengeleyew.
35 Akngerr rtnenherrenh-antey, Jesus arntarnt-arenh, aynterarrerrenharl arwerl-itwew. Artwa Jew alkenh-rnemelan renh arrkentelhelenh irrpeltherremel alakenh, “Ra ingwer-rneman itethelew ipmepenh. Rap ament itethelhelemer ipmewety. Inngang ran artwa Christ, Akngeyelarl arretengelew anewantherr, ra ahern nhewarl thweneyew? Rap atwarremer arwerl yanh-they!”
36 Artwa ahawarr-rnemel renh arrkentelhelenh arrpemarl alakenh, “Ngkwarl tyekert antywa anewantherr-itwel! 37 Inngang ngan atyetyart Jew-rnemew-artey? Anantherr iterl-areyew! Atwarra arwerl yanh-they!”
38 Arwerl tyeylp arrernew arwerl iylpeyl-atherr ikwer-warl. Tyeylp ikwer-warl alakenh-anyem ingkwernew, “Artwa nhanyem atyetyart Jew-rnem-wenh.” 39 Artwa apmwa anyentelan Jesus ra arrkentelhelenh arrpemarl. “Nheng nga artwa Christ. Atwarra arwerl-they, atwarrelhelemel aylernenhanth-then!”
40 Artwa apmwa ingwerelan renh iltew. “Ipmelha, atherrelerl-aney-angenh! Nga atererremer Akngey-wety! Anantherr ilweyew-anem arwerl nhenh-rnemel! 41 Kelarl aylewanthan mwerrarl ilweyew alakenh, apmwel-ayetharl mpwarew-penh. Artwa nhenhan apmwelheley-angenh, arrangkw.” 42 Jesus aremel ra angkew, “Iterra atyeng, ngarl rlengk-antey alpem irrwerl, atyetyart alkenh aney-alpeyew.”
43 Ra tyernew, “Atha ngenh arraty ileyel. Rlengk-antey aylanth alpem, aney-alpeyew apmer mwerr-angker-itwew irrwerl.”
Jesus-arl ilweyel
(Matthew 27:45-56; Mark 15:33-41; John 19:28-30)
44 Arlta ikwerel-antey arlta ampepel atemwengkerreyelpew. Nthakenh ingkeny arey-angenh. Apmer arrpanenh-itwew atemwengkerrew arlta ampep-they atwerrpew-atety. 45 Ingkeny arrtyerneyelpew-anem angkeparl. Rag ilkwa aynterarrerrenh tyaty ilkwitwew. Atemwengkerrewel, rap ilterrelhew ament-antey ampep-angkwarr irrwerl-they kwenel-athek. 46 Jesus arlkew, “Akngey atyenhay! Ayeng ilweyel-anem! Inweng atyenh arntarnt-ara!” Ra alakenh angkew-penh, rap ilwew-anem.
47 Atyetyart artwa ahawarr-rnem-wenhel arenh arrer-they. Rap Akngey nakew alakenh angkemel, “Inngarl artwa nhenhan mwerr. Ran apmwelheley-angenh, arrangkw.” 48 Akngerr akarrerrew. Rernem aytareyew, artwernem irrpety arwerl-warl aynterarrewew, artwa apmwa atherr Jesus-anem. Rernemap amperrngerrew, alpew-anem apmer-warl, artewentyel artnemel. 49 Jesus-ew apelty-rnem ikwerenh-rnem-then rerneman arleng-they arenh. Arelh Galilee-areny-rnemel arenh arleng-they arrpemarl, rernemarl apetyew Jesus-el-arleng apmer ikwer-they.
Jesus renh akwerneyel intey-warl
(Matthew 27:57-66; Mark 15:42-47; John 19:38-42)
50-51 Kel artwa Joseph-an rtnenh arwerl-itwew arrerenty, ranap apmer Arimathea-areny Judea-ampeny-areny. Ran arratyarl anenh, Akngeyew mpwelhemel, rarl atyetyart ingkerrenhew aneyenh. Artwa Jew ilkwarlap ran. Arrwekel-antey artwa ilkwernem angkerrenh, Jesus renh atweyew. Joseph-elan ywarn-antey arrkernelhenh, artwereleyew-arrpantey. 52 Jesus-arl ilwew-penh, rap atyetyart Pilate ayerney-alhew, “Menty atha renh akngeyney, akwerneyew?” Pilate-el tyernew, “Ya, akngeyna.” 53 Rap ikwerenh-rnem-akertel arwerl-they atwarrelhelew, arnkwa arlterel-anem ataperrelew, akwernemel awenng-warl. Awennganap intey-penh, ingwerentyelarl akalthew apwert impalth-they. Intey ra arrangkwarl ayntenh, ingwerenty akwerney-angenh-antey. 54 Friday atwerrp-atwerrp-anem. Joseph-wenh-rnemel renh anamerl-antey akwernew, ingkeny aylpenhewerr. Friday atwerrpan alakenh warrkenh Jew-rneman iterrem, “Warrk anantherr ipmelhem-anem. Nthakenh anantherr Saturday-el warrkerrey-angenh arlta ltyerrey-angker-wety.”
55 Friday ikwerel arelh weth-rnem, Jesus-el-arlengarl apetyew Galilee-they, Joseph-anem rernem apentew. Rernemap intey-warl alhew, Jesus-arl akwernew-warl, areyew. 56 Rernem arew-penh, apmer-warl-anem alperlewew, anter mpwareyew mwerr-angker intenh-akert. Anter ipma aperneyew-arelh Jew-rnem-wenh-angkwarr. Saturday-el rernem ltyerrew apmer ikwer-rnem-wenh-itwew, Moses-elarl akalty-anthenh-angkwarr.