2
Jesus-elan artwa lerrp mwerrileyel
(Matthew 9:1-8; Luke 5:17-26)
Jesus angkep-anem apetyek apmer Capernaum-warl, ra apmer anyentel-antey anenh. Ingkerrenhel awek Jesus ra apmerelarl aney-alpek. Rernemap akarrirrenhey-alhek-anem. Warl kwenan arrkngelek akngerrel, ingwer-rneman rtnenherrenh arriwelarl, Jesus-kenh angka awetyek. Jesus-el ilenh Akngey-kenh angka ikwer-rnem.
Artwa 4-pelelan akngey-alhek artwa lerrp anyent pantyel Jesus-warl. Akngerrelarl arrkngelek-kety iwerran kwen aylpekerran, rernem apatenh akethel-antey. Rernemap iterrek, rernem nganetyek irrwerl-anem. Rernemap warl renh irrwerl altywerilek, rernemap artwa arntety renh pantyinp rwepel atwarrelhilek, ingkerrenharl Jesus-itwel rtnenherrenh-warl.
Jesus-elan iterl-arek kanper-antey, rernemarl renh iterl-arek mwerriley-angker. Ran artwa arntety renh ilek, “Apmwan atha ngkwengety iwem.”
Artwa Pharisee-el-rnem, artwa akalty-anthenh-anthenh-rnem-then Jesus renh iylpelant awenh. Rernem angkerrenh, “Ilek-arrpantey ran nhenh angkeyel? Ran nhenhey apmwel-areth angkeyel Akngey-arrpantey. Akngey anyentelant apmwan iwem!”
Jesus-el iterl-arek artwa renh-rnem, rernemarl ikwer irrpelthirremel angkerrenh, “Ran nhey nthakenh apmwa iwey-angenhan arntety-they.” Ra renh-rnem ilek, “Arrantherran angkerreyel nthakenh atha apmwa iwey-angenh arntety-they. Arrantherran apmwel-aretharl angkerreyel, atyeng irrpelthirremel! 9-10 Akngeyelan ayenh rlterrkilek, artwa arntety mwerriletyek, apmwa ikwer-they iwetyek. Nthakenh atha renh akwentelhilemel thwenem, ra apmer-warl alpetyek, panty ikwerenh inerl-alhemel. Awelhenh-arey atyeng! Atha Akngey-kenh angka arrekantherr iletyek. Ayengan Akngey-kenh Artwa Impen. Akngeyel ayenh thwenek rlterrk-akert, apmer ingkerrenh-warl rlterrk innga. Atha apmwa ingkerrenh-they iwey-angker, Akngeyelarl ayenh rlterrkilek.” Jesus angkek artwa arntetyek, 11 “Akwenterl-alha, panty ngkwenh inerl-alhemel, apmer-warl alpa.”
12 Artwa arntety-penh akwenterl-alhek, panty inerl-alhek. Alpek-anem ra apmer-warl, mwerr-anem. Akngerrel intwarek apatemel arntety rarl apmer-warl alpek. Rernem Akngeyek-anem inkwerelhek. Rernemap angkek-anem, “Ngay! Akngey inngarl yanhan! Artwa anper inngarl ilenhan! Mwerriley-angker inngarlap ran nhenhey! Aleyant anwantherr arek alakenh-anyem mwerriley-angker!”
Jesus-el artwa Levi renh rlwaneyel
(Matthew 9:9-13; Luke 5:27-32)
13 Jesus alhek Galilee kwaty ilkwa impalth-warl. Akngerr ikwer-warl apetyek, ra renh-rnem Akngey-kenh angkek akaltyilek. 14 Ikwer-penhan ra alhek. Ra Levi, Alphaeus-kenh alerikw arey-alhek, ngkweltyarl ingkerrenh-they akarrilenh, man kapment-warl anthetyek. Irrtyert-awarrarl ra anenh. Jesus angkek ikwer, “Atyeng-angkwarr apetya!” Levi warrk ikwerenh ipmerl-alhek, ra Jesus-angkwarrant-anem alhek.
15 Ratherr alhek Levi-kenh apmer-warl, amern arlkwetyek. Irrtyert-awarr ingwer-rnem Levi-kenh apmer-warl akarrirrek. Jew-rnem renh-rnem arlkarirrenh manarl rernem ingkerrenh-kety irrtyertewenh, kapment-warl anthetyek. Apmwa ingwer-rnem Levi-kenh apmer-warl akarrirrek arrpemarl, Jesus renh awetyek.
16 Pharisee-el-rnem Jesus arek apmwernem-itwekarl amern arlkwek kwertengerlarl ikwerenh-rnem-akertel. Pharisee-el-rnem ayernek Jesus-kenh kwertengerl-rnem, “Ilekekarl arrantherr amern arlkweyel apmwernem-itwekarl? Anwantherr amern arlkwey-angenh apmwa yanh-rnem-itwek.”
17 Jesus-el awek Pharisee-el-rnemarl angkek kwertengerl ikwerenh-rnemek. Ra angkek, “Arntety-wenyarl ingwer-rnem ngangker-akertel mwerriletyek arlkwentey-angenharl aneyel. Ayengarl ran apmwa atha iwey-angkeran, mwerriley-angker. Ingwer-rnem iterl-arelhek rernem mwerr-angkwarr-arrpanteyarl aneyel, atyeng-angkwarr-wenyarl. Atha renh-rnem nthakenh apmwa iwey-angenh ikwer-rnem-they, rernem arlkwentey-angenh apmwa ikwer-rnem-they atha iwetyek.”
Ingwerel-rnem Jesus renh ayerneyel
(Matthew 9:14-17; Luke 5:33-39)
18 Jew-rnem-kenh arlta anyent impenel, Pharisee-el-rnem menty amern arek, arlkwey-angenh, John-kenh kwertengerl-rnem-then. Rernem Akngeyekant iterrenh. Ingwer-rnemel Jesus renh ayernek, “Nthakenharl amern arlkweyel kwertengerl ngkwenh-rnem arlta lyertan arrangkwarl amern arlkwetyek?” Pharisee-rnem John-kenh kwertengerl-rnem-then, rernem arraty-angkwarr apenteyel, arlta nhel amern arlkwetyek, arrangkwarl.
19 Jesus angkek, “Artwa anyent itengirrem-angkwarr ingkerrenhel ikwer-angkwarr tyenkerr arlkwetyek, inkwerelhemel. Alakenh-anyem, kwertengerl atyenhel-rnem amern arlkwetyek arrpemarl, atyeng-angkwarr. 20 Ikwer-penhan rarl apmer-warl alpek, tyenkerr arlkwey-angenh arrangkw-antey, Akngeyekant iterremel. Alakenh-anyem ayeng alpeyenh Ingkart Akngey-warl. Kwertengerl atyenhel-rnem amern arlkwey-angenh, Akngey ikwerant iterremel aneyenh.”
Anayntileyel: Jesus anyelk-angkwarr angkek. “Alakenh-anyem-apeny artwa apmwernemel ayenh anterrkweyenh. Kwertengerl atyenh-rnem amern ipmelheyenh-anem, Akngeyant-anem rernem ayerneyenh.”
21 “Arnkwa apmwamwamel-rnem nthakenh anwantherr pweytiley-angenh arnkwa mwerr-warl, renh arnwarnetyek. Arnkwa apmwamwam altherrkirrey-angker arrpemarl. Anwantherr menty arnkwa apmwamwam iwey, arnkwa mwerran atnyenemel.”
22 Jesus-el renh-rnem ilek, “Anwantherr theley-angenh ngkwarl wayn lyerteny arranty apmwamwam-warl. Arranty apmwamwam altherrkirremarl. Arranty-they ngkwarl wayn thelelhekerr ingkerrenh-antey, rwenpirrentyan. Arranty apmwanemarl. Anwantherr ngkwarl wayn lyertenyan arranty mwerr-warl-anem theletyek. Arrantherr arranty apmwamwam ipmem-apeny, arrantherr arnkwa apmwamwam iwem-apeny, arrantherr Pharisee-rnem-kenh angka ipmenherr-arey, atyengant-anem awelhenherr-arey.”
Anayntileyel: Pharisee-kenh angkan apmwamwamarl, ahern-areny-kenh arwarl. Nthakenh itethiley-angenh. Arranty apmwamwam Pharisee-kenh angka akalty-anthenh-apenyarl. Nthakenh ingkerrenh iteth aney-angenh. Jesus-kenh angkan arranty mwerr-apenyarl, arnkwa mwerr-apeny-thenarl. Ingkerrenh ikwerenh-angkwarr apententy, rap renh-rnem itethileman.
Jesus atyetyart arlta impen anyent ikweran
(Matthew 12:1-8; Luke 6:1-5)
23 Arlta anyent impen Saturday-el, Jesus alhek kwertengerl ikwerenh-rnem-akert amern weyt-angketyarr-angkwarr. Kwertengerl ikwerenh-rnemel amern weyt inenhek, angayakwirrekerr. 24 Pharisee-el-rnem Jesus renh iltek, “Angka anwekantherrenh aynteyel, arlta nhelan nthakenh warrkirrey-angenh. Kwertengerl ngkwenhel-rnem amern weytarl inenhey-alhek Saturday-el, arlta anyent impenel. Rernemap warrkirrenhey-alhek-apeny. Apmwel-aretharl amern weytan inenhey-alhek law anwekantherrenh arlta anyent impen nhel law-arl ntwa anwekantherrenh apmwelenhey-alhek.”
25 Jesus angkek artwa Pharisee-rnemek, “Mwerr amern anwantherr inenhey-alhek angayakwirrekerr. Arrantherrap iterl-aremer ingwer-rnemarl awank amern inek-apeny arrpemarl, David-kenhel-rnem.” 26 Rernem Akngey-kenh warl impen-warl aylpek. Abiathar Atyetyart anenh warl ilkwel. Rernem amern tyenkerr impen akngek angayakwirrekerr. David-el renh-rnem ilek, “Amern inenhetyek angayakwirrekerr, arwa alhewer.”
27-28 Jesus ilelhek ikwer-rnemek, “Ayengan atyetyart ilkwarl David-angkwarr. Ayengan Akngey-kenh Artwa Impen anyent. Angka atyenh aynteyel, arlta Saturday-el amern arlkwetyek angayakwirrekerr, arwa alhewer.”