3
Ingwer-ingweran Jesus angkep apetyeyenh
Atyenh-rnemay! Arrantherran iterl-areyel, pip arrwekeleny yanhan atha thwenew. Aleyan atha pip ingwer-anem thweneyel. Pip nhenh-atherr atha ingkwernew, arrantherr angka Akngey-wenh iterl-araynteyew, mwerranty-antey aleth iterr-aynteyew ikwer. Awank-akerran Akngey-wenh artwa angkakert-rnemel angka yanhan ingwer-rnem ilew, pip-warl-anem ingkwernemel. Aleyan tyaty-areny ilkwernemelan ileyel arrewantherr, Jesus-elarl akalty-anthenh-angkwarr. Jesus ranap Atyetyart anewantherrenh, itetheley-angker. Intem awelh-ayntenh-arey angka ikwer.
Mwerranty-anem awelhenh-arey. Jesus apey-alpewerr-awaty, ingwer-rneman arrewantherr-warl apetyeyenharl. Rernemanap aleth arrenhantherrenh arrkentelhelerl-aneyenh, Akngey-then arrkentelhelerl-aneyenh. Rernemap ilek-ilek apmwangkwarr mpwarerl-aneyenh, aleth apenterl-aneyenh ikwer-rnem-wenh-angkwarrant. Rernemap alakenh angkerl-aneyenh: “Jesus-elan alhelenh, ra apetyeyew angkep ahern nhenh-warl. Aleyanap anantherr ywarn mpwelheyel-antey ikwer. Ranap angkep apetyey-angenh-antey nhenh-warl, arrangkw. Christian arrwekeleny-rneman kel-antey ilwew ingkerrenh. Ahern-then alker-then irrkaty-antey, Akngeyelarl awank mpwarew-antey, ratherrap ywerrey-angenh-antey. Ingkerrenh-antey intem irrkaty-angkwarr aneyel, ingwer-lkwererrey-angenharl!” Alakenhap rernem angkerl-aneyenh, arrenhantherrenh arrkentelhelerl-aneyenh. Rernem kel iterl-areyel, angka ikwer-rnem-wenh-antey inngewenyarl. Aley-anyeman rernem arrkernelheyel, angka Akngey ikwerenhew iylpelerreyew-anemarl. Rernemanap angka yanhan iterl-areyel, inngarl ran aneyel, Akngeyelarl mpwarew ingkerrenh arrangkw-penh. Awank-akerr Akngeyarl angkewel, alker-then kwaty-then aremerreyelpew. Rap angkew kwatyew-anem. Kwaty ikwer-theyan ahern-anem akwenteyelpew.
Ikwer-penh ingwer-ingwer rap ilew, kwaty anyerr ilkwel-anem, ingkerrenh-antey irrarlkenheyew. Akngeyan aleth irrkaty-angkwarr angkeyel. Ra ileyel ahern-then alker-then alakenh: “Aley-anyem atha ingkerrenh ahern-areny alker-areny-then atnyeneyel, arwa angath-anteyarl. Ingwer-ingwer atha ingkerrenh-antey ywerrelheleyenh rwakert-anem.” Ra arlta yanhew mpwelheyel, rap court-emelerl-aneyenh-anem ingkerrenh ayernemel. Arlta yanhelan ra renh-rnem ywerrelheleyenh, ikwerarl awelhey-angenh-rneman.
Ya, atyenh-rnemay! Ingwer-rnemelan ayernem, “Ilekew-anem Akngeyan aleth mpwelheyel?” Iylpelerrey-angenh-anteyarl arrantherr anayntenh-arey, Akngey ra ingwer-lkwerarl. Ran anantherr-apeny-wenyarl. Ran ingwer-angkwarrarl iterreyel. Anantherran iterreyel, aherrety 1,000 arleng-alentyarl. Akngey ran iterreyel, aherrety 1,000 arlta anyent-apenyarl ikwerew. Alakenhap ra iterreyelan. Ingwer-rneman apmwel-ayeth iterrem, “Jesus-an mpwelheyel arleng-alenty, ra apey-alpeyew-alentyan. Ranap iylpelerrewarl!” Inngarlap ran, angkep ra apetyey-angenh-antey. Ran atham-athamarl ingkerrenhew, rernem arrwekel-antey ilwewerr arrangkw-antey, renh iterl-arey-angenh-antey. Ran ilkelhey-angenh, artwethen arelh-then atweyew, arrangkw. Alakenhap ra mpwelheyelarl ikwer-rnem, rernem intwemelerreyew apmwangkwarr yanh-wety, anthelheyew ikwer-warl.
10 Arlta yanhelan Jesus rarl apetyeyenhelan, ingkerrenhan apateyelpeyenh. Artwa irrtyert-awarrarl apetyem-apeny warl ngkwenh-warl, ampwal ngkwenh-rnem irrtyert-ineyew. Picture talk-arlap nhenhan. Ngan anem apal, iterl-arey-angenharl, rarl anyelkel apetyemewan. Ngap apateyelpem. Arlta yanhel Akngeyel rap ingkerrenh ywerrelheleyelpeyenh, rarl arrernew-apeny arrwekel. Alkeran rwarr ilkwel ywerrelheleyenh, rap arrangkw-anem aynteyenh. Ingkeny, alkent, antyarr renh-rnem ingkerrenh amperneyenh, arrangkw-anem ywerrelheleyenh. Ahernan ampeyenh arrpemarl, ingkerrenh ahern-itwewan arrangkwerreyenh.
11-12 Alakenh-wety arrantherr anaynteyew Akngey-wenh-angkwarr. Akngeyew arrantherr awelh-aynteyew, Jesus rarl apetyeyenhew. Alakenhanap arrantherr Akngey irrngerney-anthemarl. Akngey-wenh-rnem arraty alakenh anenty, Jesus rap apetyemarl anamerl apek. Ya, inngarl Akngeyelan ingkerrenh rwakert ywerrelheleyenh. Arlta yanhelan, ran alker amperneyenharl, ingkerrenh yanh alker-itwew aneyelarl arrangkwerremel arrweltherreyenh. 13 Ranap alakenh mwerrarl! Akngey rarl arretengelew arrwekel-antey, alker rlengkeny ahern rlengkeny-then mpwareyew. Akngerrarl anayntem ikwerenh-angkwarr, rernemantap anaynteman ahern rlengkeny yanh-itwew intem. Alakenh-anyem inngarlap anantherr ilkelheyelan!
14 Ya, atyenh-rnemay! Alakenhap anantherr intem anaynteman mwerr-angkwarr, Akngeyewant iterremel. Jesus rarl angkep apetyeyenh, rap anenhantherrenh arem, mwerrant-areyarl anantherr ingkerrenh anenh. Rap anenhantherrenh apmwa antwey-angenh-anem. 15 Jesus-an alerl mpwelheyel-anteyarl akngerrew, rernem ikwer-warl-athek angkeperrenhey-alpeyew ikwer-warl-athek, inweng anthelhemel. Ra renh-rnem itetheleyew.
Arrantherran kel iterl-areyel artwa ilkwa weth, Paul. Ranap anewantherr kakey ilkwapenyarl. Akngeyelan anthew arawerrng ilkwa, ranap akalty inngelarl, iterl-areyel angka nhenhan. Ranap pip thwenew Akngey-wenh-rnemew angka irrkaty nhenh-akert. 16 Ranap alakenh pip-rnem ingkwernem, angka nhelkwer akalty-anthaynteyew. Ingwer-rnemelan apentey-angenh Akngey-wenh-angkwarr arraty, rernemap intwemelerrem ikwer-wety. Rernemanap apatemel awelhem. Rerneman iterrem apmwel-ayeth, Paul-wenh angkernem ingwer-lkwerelem apmwangkwarr irrtywerremel, ilerl-anemel ingwer-rnemew. Alakenhanap Akngeyelan arlta anyent ikwerel renh-rnem ywerrelheleyenh innganemarl.
17 Atyenh-rnemay! Angka nhenh arrantherr kel iterl-areyelarl. Aleyan arrantherr mwerranty iterremel anaynteyew. Arntarnt-arerr-ayntenh-arey arnerant-arey, arrantherr rlterrk anaynteyew. Irrtywalth yanh-rnemew awelhey-angenh anayntenh-arey, arrantherr intwemel-anem irrewerr Akngey-wety. 18 Alakenh-anyeman mwerr-aytengarl: Jesus iterl-araynteyew mwerranty. Awelh-aynteyew ikwer, akaltyerr-aynteyew ikwer, arrer-apeny anaynteyew ikwer-itwew. Ra athamerreyel arrewantherr.
Ya, alakenh-anyeman aletharl angkey ipmelhey-angenh: “Akngey nakaynteyew! Rant arawerrng ilkwakert ingwer-rnem-angkwarr! Ran mwerr-angker aneyel anewantherr!”
Kel-antey.