10
Atyenh-rnem, ayeng arlkwenteyel, Akngeyel Israel-kenh ingkerrenh itethiletyek. Alakenh-anyem atha Akngey renh ayerneyel ikwer-rnem. Atha iterl-areyel rernem Akngeyek artewentyel innga arrkernelheyel. Rernem apal innga arrkernelheyel. Rernem iylpelirrek, Akngey-kenh-angkwarr apentey-angenh. Rernem arratyirretyek-arrpantey arrkernelheyel ikwerenh-angkwarr. Rernem amentel arratyirretyek-arrpantey, angath-antey.
Christ rarl arraty-angkwarr apentenh angka arrwekeleny-angkwarr, apmwelhiley-angenh arrangkw. Artwa anyentel angka arrwekeleny apentenh akertek-atwety. Angka akertant-anem Christ arrkngert, ngwampenyant-anem mpwarek. Angka arrwekeleny ipmelhek, ywerrek nhek-atwety. Rernem renh tnakenty, rernem Akngey-kenh-angkwarr arraty aneman.
Moses-el angka alakenh arrernek: “Angka arrwekeleny-angkwarr arratyant apententy innga, ngap iteth intem aneman.” Akngey-kenh angka alakenh aynteyel: “Akngey-kenh-angkwarr arraty apententy alakenh iterrey-angenh, ‘Angwenh alker-warl nganem, Christ renh atwarrelhiletyek irrwerl-they?’ ” Alakenh iterrey-angenh, “Angwenh ahern kwen-warl aylpetyek, renh irrwerliletyek kwen-they?” Arrangkwant-atherr. Nthakenh Ingwerenty, ikwerant-arelh. Ament anwantherr nthakenh nthweyang ikwer anwekantherrenh-angkwarr. Akngey-kenh angka Christ-akert arrer-antey anwekantherr aneyel. Anwantherr angka renh tnaketyek, angka ilerl-apayntetyek. Ntwa Jesus Atyetyart antwenty, ntwa renh tnakemel, Akngeyelarl renh ipmepenh itethilek, ranemarl ngenh itethilem arrpemarl. 10 Ntwa renh tnakenty, nga ikwerenh-angkwarr arraty anemarl. Ntwa Jesus renh Atyetyart antwenty, Akngeyel ngenh itethilem. 11 Akngey-kenh angka arrwekeleny aynteyel Christ-akert, “Ingwerel renh tnakenty, ra nthakenh apatey-angenh apmwewarl irrey-angenh. Akngeyel renh arntarnt-areyel.” 12 Kel angka nhenh ingkerrenhek aynteyel, Jew-rnemek, ingwer-rnemek, ingkerrenhek-antey. Ingkart anyent impen ingkerrenhek aneyel. Ran ingkerrenh arntarnt-arey-angker rernem renh ayernenty. 13 Akngey-kenh angka ingwer alakenh aynteyel arrpemarl, “Ingwerel-rnem Ingkart renh ayernenty, Akngeyel renh-rnem itethileyenh.”
14 Rernem Akngey-kenh angka ywarn awem, renh tnakey-angenh, renh ayerney-angenh. Ingwerel-rnem renh-rnem angath-antey akalty-anthenh. Akngey-kenh angka arleng-alenty akalty-anthem. 15 Ingkart-kenh angka awey-angenh akwerrp, angkakert thweney-angenh-antey. Angka Akngey-kenh alakenh aynteyel; angkakert impen apmer arrpanenh-warl alhem, angka mwerr-angker ilerl-apayntetyek. Mwerr-angkwarr rernem angka ilerl-apeyel ingketyel.
16 Israel-kenhel-rnem angka nhenh-angkwarr apentey-angenh. Angkakert Isaiah-el arrwekel-antey ingkwernek, “Ingkartay, angwenhel angka anwekantherrenh-angkwarr apenteyel?” 17 Angka mwerr-angker awem-penh, Akngey renh tnakem, angka mwerr-angker Jesus Christ-kenh.
18 Kel rernem angka mwerr-angker awek. Angka Akngey-kenh alakenh aynteyel: “Angka apmer arrpanenh-warl arlpimpirrek angka ilpertel-warl.” 19 Moses-el ingkwernek arrwekel, Akngeyel ileyel, “Atha apmer ingwer-areny-rnem arntarnt-arem, arrantherr iterretyek, ingwer-rnem arlkarirretyek, arrantherr angkepirretyek atyeng-warl. Israel-kenhel-rnem angka iterl-arey-angenh, rernemap apatenh.”
20 Isaiah-el ingkwernek arrpemarl, “Akngeyel ilek, ‘Ayeng aremirreyenh arleng-areny-rnemek, akwerrp-rnemek, atyeng iterrey-angenh-rnemek, apatemel anew-aneyel-rnemek.’ ”
21 Israel-areny-rnem-ek Isaiah-el ingkwernek, “Ayeng ywarn arrkernelhenh renh-rnem arratyiletyek-arrpantey, iylpelant rernem aweyel, awelhey-angenh. Ayeng ingkerrenh-itwek mwerrant-arey anetyek.”