17
Arelh apmwethen arraylenty-then-akert
Antyerl 7 weth-rnem rernem rtnenh-antey, irrkwa arltwernem antwerrkenh. Ingweran apetyew atyeng-warl, rap angkew, “Apetya atyeng-angkwarr! Atha ngkweng lwewarrerneyew arelh apmwa innga. Akngeyel renh ipmew atweyenh. Ran ilem tawen ilkwa Babylon, wetharl rtneyel ilpay kwaty-akert akngerr-itwew. Arelh ra ayntem apmwangkwarr artwa akngerr-itwew apmer arrpanenh-itwew, man ineyew. Atyetyart ilkwernem apmer arrpanenh-they apetyenh, ayntaynteyew ikwer-itwew, rernemap apmwerrew rapeny-anem. Rernem apmwa anthelp-anthew arntety-apeny, akngerr ingkerr apmer arrpanenhel apmwerrew-anem. Rernemap ilkelhew, alakenh irreyew intem-antey, wetharl ngkwarl antywenty-apeny.”
Ikwer-penhan Inweng Akngey-wenh-anem atyeng-warl aylpenhey-alhew. Antyerl irrkaty ra ayenh akngew apmer artwerrety-ampeny-warl-anem. Apmer ikwer-itwew atha arelh arey-alhew, irrwerl anerl-anenty arraylenty rnter-rnter-itwew. Ranap akapwert 7-akert, rewely 10-akert. Arlkitwew angka apmwernem arlperrty ingkwernew, Akngey arrkentelhelemel. Arelh ra arnkwa mwerr-angker rnter-rnter-akert. Rap atnyenew apwert ilek-ilek mwerr-angker, nikeleth iylpew-arelh-then gold-penh. Irrkwa ra antwerrkenh, gold-penh. Irrkwa ikwer-itwew ilek-ilek apmwa ingkerr, rarl mpwarenh. Artwa akngerr-itwew ra aynterl-apenh. Ingwerentyel itna ingkwernew rlwewarl. Itna arlpentyarlap ran, alakenhap aynteyel:
 
“Ayengan tawen ilkwa Babylon.
Weth-rnemel akngerr-itwelarl aynterl-apem,
rernemap ayenh amey antwem.
Ilek-ilek apmwel-then ayenh amey antwem arrpemarl.”
 
Itna ranap arrngertelengkw-tangkwel aynteyel, nthakenh iterl-arey-angenh-anem.
Atha arew, arelh ran ngkwarl antywenty-penh-apeny anenh, terangk. Ran Akngey-wenh-rnem intem-antey ipmew atwenh, angka Jesus-akertarl ilerl-apenh-rnem. Renh-rnem ipmew atwenty-penh rap inkwerelhenh-anem, terangk-apeny. Atharl renh arew, ayengap apateyelpew.
 
Antyerl angkew atyeng, “Ilekew nga apateyelpew? Ntwa arelh weth iterl-areyel arraylenty-then, akapwert 7-akert-itwew rewely 10-akert? Arelhan ikwer-itwel aneyel. Atha ngenh ilem, ntwa arraty-angkwarr iterl-areyew-awaty. Atha ngkweng anayntelem-anem arrngertelengkw renh. Arraylenty ntwarl ngwamp arew, ra iteth-tangkwel anenh, rap ilwew-anem. Ntwa iterl-areyel, Akngeyel itnernem ikwerenh-rnem-wenh ingkwernew pwek ikwerenh-warl awank-akerr, ahern-then alker-thenarl arnwarney-angenhel-antey. Itna ingwer-rneman arrangkwarl. Rernemarl arem arraylenty renh, rernemap apateyelpeyenh. Rernem angkerreyenh, ‘Pwertay! Arraylenty yanhan iteth-tangkwel anenh, rap ilwew-anem. Iteth-anemarl irreyenh!’ Alakenh rernem angkerreyenh. Ingwer-ingweran ra irrka intwer ikwer-they tyerrelheyenh arrpemarl angkep-antey. Akngeyelanap arraylenty renh ywerrelheleyenh intem-antey-anemarl.” Alakenhan antyerl angkew atyeng.
Antyerl ra atyeng ilew arrpemarl arraylenty renh. “Nga apek tyak innga, ntwap iterl-arem angka nhenh? Akapwert 7-el ilem apwert 7, arelh rarl aneyelel. 10 Akapwert-rnemel ilem atyetyart 7 arrpemarl. Atyetyart 5-an kel-antey ahaperrew, ingweran atyetyart aneyel-antey apmer ikwerenh-itwew, ingweran alerl-anteyarl apetyem. Rarl atyetyart irreyenhel, ranap arleng-alenty aney-angenh, arrangkw. 11 Atyetyart ingwer-anem aremerreyenh, atyetyart 7 ingwer weth-rnem-apeny, atyetyart namp 8. Ran arraylenty weth, rarl iteth-tangkwel anenh, ilwew-anem ra. Akngeyelan renh ywerrelheleyenh.” Alakenhan antyerl angkew atyeng.
12 Antyerl ra ilenh-antey atyeng arraylenty renh. “Rewely 10, ntwarl ngwamp arew, rernem ilem artwa ilkwa 10 ingwer-rnem. Rerneman atyetyart aney-angenh-antey, alerl-antey. Ingwer-ingweran rernem anerl-aneyenh arraylenty weth-itwew, atyetyart anerl-aneyenh ingkerrew. Rernemap atyetyart arleng-alenty aney-angenh, arrangkw. Atyetyart rernem aneyenh arwa arrer-antey angath-antey, arlta anyentelant apek. 13 Rernem iterreyenh, anyenterreyew, arraylenty renh rlterrkeleyew alakenh angkemel, ‘Ngant anyent atyetyart ilkwanem aneyew ingkerrew. Anantherran ngkwengant awelhemarl.’ 14 Atyetyart 10-then arraylenty weth-then rernem alheyenh, yep-yep akely-then atwerreyew. Nthakenh yep-yep akely renh atwey-angenh ipmew, arrangkw. Rant anyent Ingkart, Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhew aneyel. Rap renh-rnem ywerrelheleyenh. Ikwerenh-rneman ikwer-itwel anerl-aneyenh. Ra renh-rnem rlwanew arrwekel-antey, rernemap renh apentem arraty-angkwarr.” Alakenhan antyerl angkew atyeng.
15 Antyerlel atyeng ilew arelh apmwa renh. “Altyerr-angkwarr ntwa arew apmer ilkwa, wetharl rtneyel ilpay kwaty-akert arrpanenh-itwew. Ilpay rernem ilem apmer arrpanenh-areny-rnem, angka ingwerek-ingwerarl angkemel. 16-17 Ntwa iterl-areyel rewely 10 weth-rnem, atyetyart ilkwa 10 weth-rnem ilemarl? Kel Akngey ran atyetyart 10 weth-rnem arnew, rernem pweyterreyew, arraylenty rlterrkeleyew arawerrng ilkwakertel. Arrwekel Akngey iterrew arrpemarl, alakenharl aynteyenh. Arraylenty ran atyetyart aneyenh arlta ikwerew-atety, Akngeyelarl renh ywerrelheleyenhel. Alakenhan inngarl aynteyenh, Akngeyelarl ilew arrwekel-antey. Rernem pweyterreyenh arraylenty ikwer-warl, rernemap ilkelhey-angenh irreyenh arelh apmwa wethew, rernemap arlekerremel renh atweyenh. Ilek-ilek mwerr-angker ineyenh ikwer-they, arnkwa lhelp-lhelemel. Nyerr-anthenty-penh rernem tyelk arlkweyenh, arlka iwemel rwewarl.
18 Arelh apmwa, ntwarl arew, ra ilem apmer ilkwa weth. Apmer ikwerew-artey ra atyetyart aneyenh atyetyart ingkerrew ahern-itwew.” Alakenhan antyerl atyeng angkew.