19
Akngeyel tawen Babylon ywerrelhelenty-penh,
irrwerl-areny-rnemel renh nakerl-aneyenh
Antyerl ilkwan angkenty-penh, atha akngerr innga awew irrwerl-itwew, ingkerrenh atayel arlkenty alakenh:
 
“Aleleweya! Akngey nakey anantherr!
Rant anyentel anenhantherrenh itethelem ipmewety!
Ranap mwerr-angker, ingwer-rnem-apeny-weny,
itwern-apeny arrtyernemel!
Rant anyent arawerrng ilkwakert!
Rant arraty-angkwarr ingkerrenhew apmelerr mpwarem,
lipwel-antey ingkerrenh rnkernem ayernemel.
Rap arelh apmwa renh arew,
rarl ingwer-rnem ilanthenh apmwangkwarr,
akngerr ahern-areny-rnem apmwelemel,
ingwer-rnem-itwew ayntaynteyew apmer arrpanenhel.
Arelh yanhel Akngey-wenh-rnem ipmew-antey atwew.
Akngeyelanap renh awakelhemel atwew-anemarl.”
 
Irrwerl-areny-rnem arlkew arrpemarl alakenh:
 
“Aleleweya! Akngey nakey anantherr!
Rarl tawen yanh rwa ilkwel arrtyew.
Kwert-rnem arlwar anayntem intem-antey.”
 
Ampwa alkenh weth-rnem 24 atnwenh iteth weth-rnem 4-then rernem ingkerrenh kwenerrew atnertel-ayeth, Akngey renh nakemel. Ran aleth anenh chair mwerr-angker ikwer-itwew. Rernemap arlkew alakenh:
 
“Amen! Akngey nakey anantherr! Aleleweya!”
 
Ikwer-penhan atha awew, ingwerentyarl arlkenty, rarl rtnenh chair mwerr-angker arrerenty. Ra alakenh arlkew:
 
“Akngey anewantherrenh nakey anantherr!
Warrkenh ikwerenh-rnemel renh nakem, rernem ikwerarl mwanty awelhem, ikwer-warl-athek mwanty ilelhemel.
Ilkwernem, akely-rnem, rlterrk-rnem, rlterrk-weny-rnem-akerr;
Ikwerenh-rnemel ingkerrenhel renh nakeyew!”
Akngey-wenh yep-yep akely
itengerreyel-anem
Atha akngerr-anem awew, akngerr innga arlkalhelerrenh atayel innga. Awely-awely-apeny angkenh, kwaty anyerr anterreyel-apeny alyarnp inngey. Rernemap arlkalhelerrenh alakenh-anyem:
 
“Aleleweya! Akngey nakey anantherr!
Ingkart Akngey Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhew
ran alkenh aneyel ingkerrew!
Renh inkwerelhemel nakey anantherr!
Anantherr angkem ikwer, ‘Ngan ilkwarl, ingwer-rneman akelyarl!’
Akngey-wenh yep-yep akely itengerreyel-anem.
Anewikw ikwerenh kel arnwarnelhew, mpwelheyel-anem ikwer.
Akngeyel arnkwa mwerr-angker ngwampeny anthew, ra aylpeyew.”
(Anantherr iterl-areyel, arnkwa yanh-rnemel warrk mwerr-angker anaynteleyel, Akngey-wenh-rnemelarl ikwer mpwarew.)
 
Antyerlan angkew atyeng, “Pip ngkwenh-warl angka nhenhan ingkwerna. ‘Akngey-wenh yep-yep akelyarl itengerreyenhel, akngerr ingwer-rneman akarrerreyenh, amern akngerr inkwerelhemel kwenty arlkweyew. Akngeyan ikwerenh-rnem yangkelhew, akarrerreyew ingkerrenh-antey. Rernemap inkwerelhem ikwerew.’ ” Antyerl angkew arrpemarl atyeng, “Angka yanhan inngarl, Akngeyel ikwerenh-rnemew ileyel.”
10 Athan awew, ayengap atnertel-ayeth kwenerrew arrwekel-ampeny antyerl-itwew. Ranap ayenh artwerelew, “Mentyaw! Alakenh kwenerrey-angenh! Ayenh nakey-angenh! Ayengan warrkenh Akngey-wenh ngapeny, ingwer-rnem angka Jesus-akertarl ileyel-rnem-apeny-then. Renhant nakaynteyew arrantherr!” Ingwerentyel angka Jesus-akert ilem, ra katy angkeyel Akngeyew arawerrng ilkwakert Inweng Mwerr-angker-wenh.
Artwa anyent nantew ntwarlker-akert
11 Ikwer-penhan atha altyerr-angkwarr arew alker altywererrenty. Nantew ntwarlker-anem anamerl-antey aremerrey-alhew. Artwa anyent anerl-anenh ikwer-itwew. Akngerrel renh itnewem Akngey-wenh Inngarl Arraty Ikwer Iterreyel. Ranap ingkerrenh areyel. Rernem mwerranty aneyel apek, arrangkw apek. Aheng-arey rap apmwernemant atwem. 12 Annga atherran lherrm-apenyarl ampenh, akapwert-itwew mwekart mwerr-angker atyetyart-wenh akngerr. Arlkitwew ingkwernew itna ingwer-lkwer. Ingwer-rnemel itna iterl-arey-angenh; rant anyentel iterl-areyel. 13 Artwa nantew-arenyel arnkwa arlpenty-akert. Ingwerentyel arnkwa renh arrkngewarl-tangkwel pwerlp-arrernew. Itna ingweran Angka Akngey-wenharl. 14 Artwa army irrwerl-areny-rnem akngerrel renh apentenh. Rerneman arnkwa ngwampeny arlter-akert-rnem. 15 Arrakert ikwerenh-they tyerrelhew nayp arplenty arreylp. Nayp ikwer-akertelan rap apmwernem athenemel atwem apmer arrpanenh-areny-rnem. Ra atyetyart ikwer-rnem anerl-aneyenh. Awelhey-angenh-rneman ra atwem kerwep-akertelarl. Rap renh-rnem ipelipeleyenh, lthwenhemel grapes-apeny. Alakenh-anyem ra ingkerrenh ileyenh, “Akngey Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhew ra ahelerreyel inngarl arrewantherr.” 16 Itna ingweran iyleper anyent-itwew ingkwernew arnkwitwew-then. Itna ra
 
Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhew.
 
17 Atha antyerl arew-anem, irrwerleng rtnenh ingkeny-itwew. Rap atayel arlkew thip-rnemew, alkererrenharl alker-itwew. “Apetyenh-arey arrantherr! Akarrerrenh-arey, aker-rnem arlkweyew, Akngeyelarl antheyel! 18 Apetyenh-arey, arlka ipmernem-wenh arlkweyew. Artwa nantew ntwarlker-arenyel renh-rnem ipmew-antey atweyenh; atyetyart-rnem, artwa ilkwernem army-areny-rnem, artwa ilkwa ingwer-rnem, nantew-rnem, nantew-artey-rnem-akerr. Rap ingkerr ingwer-rnem-then ipmew atweyenh arrpemarl; ingwer-rnem apmer arrpanenh-areny-rnem, atyetyart-rnem, warrkenh-rnem, ilkwernem, akely-rnem-akerr. Arrantherrap renh-rnem arlkwem!” Alakenh antyerl angkew thip-rnemew, rarl irrwerleng rtnenh ingkeny-itwew.
19 Ikwer-penhan atha arraylenty renh arew arrpemarl. Rarl rtnenh atyetyart apmer arrpanenh-areny-rnem-itwew. Artwa army-areny ikwer-rnem-wenh rernem rtnenherrenh arrpemarl. Rernemap artwa nantew ntwarlker-areny ikwer mpwelhenh ikwerenh-rnemew-then, ikwer-rnem-itwew atwerreyew.
20 Artwa nantew ntwarlker-areny ra arraylenty renh antwerrkew. Artwa angkakert wethan, rarl irrtywerremel ilenh, renhap antwerrkew arrpemarl. Rap ilek-ilek tyak katy arnwarnenh arraylenty ikwer arawerrng apmwakert. Alakenh-anyem ra akngerr irrtywerremel ilenh, renh-rnemarl ampernew rlwangkwarr. Rernemap kwenerrenh ampwal apwert-penhew arraylenty-apeny. Artwa nantew ntwarlker-arenyel ra arraylenty artwa angkakert-then iwew iteth-anteyarl rwa ilkwewarl, kwert ikwakengarl intenh-warl. 21 Rap army-areny ikwer-rnem-wenh ipmew atwew nayp arlpenty-akertel, arrakert-they tyerrelheyelel. Thip weth-rnemel kwenty arlkwenh, tyelk arlkwemel.