22
Ilpay itetheley-angker-akert
Antyerlelan atyeng lwewarrernew-penh tawen rlengkeny Jerusalem, rap ilpay-anem lwewarrernew. Kwaty irlwartarlap ran, glass-apeny arrtyernenh. Kwaty ranap chair mwerr-angker Akngey-wenh-they anterrenh, yep-yep akely ikwerenh-they-then. Kwaty nhelan itethelem intem-antey. Iwerr arlpaw ayntenh tawen ampep-itwew. Iwerr ampep-itwewan kwaty anterrenh. Arwerl amern-akert-rnem lyapenh impalth atherr-itwew. Arwerl rerneman itetheley-angker arrpemarl. Alkent arrpanenhel amern mwerr-angker-rnem ampengerrem arwerl ikwer-rnem-itwew, akngerrel arlkwaynteyew. Alperr arntety-penh mwerreleyew-arelh. Apmer arrpanenh-areny-rnem apetyew, alperr renh-rnem ineyew. Apmwangkwarr aneyel-rneman nthakenh apmer ikwerel aney-angenh, arrangkw. Akngeyelan renh-rnem artwereleyenh, rernem ikwer-itwew aney-alpewerr. Akngey-wenh-rnemant aney-alpeyenh, ikwer kwenerremel mwerr antwemel. Chair mwerr-angker weth, Akngey-wenh-then yep-yep akely-wenh-then, ra rtnaynteyenh ikwer-itwew. Akngey-wenh-rnemel renh areyenh-anem arrer-they. Itna ikwerenh rlwitwew ingkwerneyenh. Nthakenh atemwengkerrey-angenh tawen ikwer-itwew, arrangkw. Ikwer-areny-rnemel nthakenh ayernerrey-angenh alakenh, “Ay! Ilenger ingkeny tyerrelheyenh? Rwa mpwarey, anantherr areyew-awaty.” Arrangkw, rernem alakenh ayernerrey-angenh. Akngey rant amentel arrtyerney-angker, lyenenty antheyenh aleth inngey. Ikwerenh-rneman ilkwa anerl-aneyenh ikwer-itwew intem-antey.
Jesus ranem apetyeyel
Antyerl ran angkew-anem atyeng, “Angka nhenhan ntwarl ngwangkant awew, arraty inngarlap ran. Angka ikwer awelh-aynteyew! Akngeyel awank-akerr artwa angkakert-rnem ilenh-apeny inweng ikwerenh-angkwarr, rernemaw arraty ingwer-rnem ilaynteyew-awaty. Kel alakenh-angkwarran atha ngenh-anem ileyel, ntwaw ikwerenh-rnem ileyew, nthakenharl arrwekelan aynteyenh.” Alakenh-anyem antyerl atyeng angkew.
Jesus ran angkew-anem, “Awelhenh-arey atyeng! Ayengan ahern-warl alerl-antey atwarrerneyenh. Angka pwek nhenh-arenyew iylpareth awelheyel-rnem rerneman irrngerneyarl anerl-aynteyenh. Angka Akngey-wenharlap ran!”
Ayengaw, John. Athap ingkerrenh ingkwernew, altyerr-angkwarrarl atha arew, angkernem-then atha awew. Ayeng atnertel-ayeth kwenerrew-anem, antyerl renh nakeyew, rarl ilek-ilek atyeng lwewarrernew. Antyerl ranap angkew atyeng, “Mentyaw! Alakenh irrey-angenh! Nthakenh atyeng kwenerrey-angenh, arrangkw. Ayengan arwa warrkenh Akngey-wenh, ngapeny, artwa angkakert ikwerenh-rnem-apeny. Ayeng ikwerenh-rnem-apeny aneyel, angka pwek nhenh-arenyew awelheyelarl-apeny. Renhant nakaynteyew!”
10 Antyerlel ayenh ilew-anem alakenh, “Angka pwek nhenh-itwew Akngey-wenhan. Alakenh-anyem ra aynteyenh. Nthakenh angka renh irrtyert-akwerney-angenh, arrangkw. Angka alhewer ilerl-apaynteyew, ingwer-rnemel awaynteyew anaynt-antey. Arlta arrer-anemerreyel. 11 Akngerran apmwangkwarr-antey anayntem. Kel menty renh-rnem tyarleweyew, apmwangkwarr-antey anayntem. Akngerran apmwangkwarr ayntayntem ingwer-rnem-itwew, nyerrerrey-angenharl. Kel menty renh-rnem tyarleweyew, alakenh irraynteyew arrpemarl. Ingwer-rneman mwerr-rnemarl anayntemarl. Kel mwerr, menty rernem anayntey alakenh. Ingwer-rnemelan Akngey apent-ayntem arraty-angkwarrarl. Kel menty rernem anayntey alakenh arrpemarl.”
12 Jesus ranem angkew, “Ayenh aweyew! Ayengarl atwarreyneyenharl ahern-warl alerl-anteyarl. Atha ingkerrenh-antey rnkerneyew, renh-rnem ayerneyew-anem. Athap mwanty-antey ayerneyew, nthakenharl rernem anenh ahern-itwew. Ingwer-rnemelan ayenh arraty-angkwarr apentenh, mwerr-angker mpwaremel. Kel ikwer-rnem atha mwerr-angker antheyew. Ingwer-rnemanap atyeng awelhey-angenharl, apmwangkwarrarl anenh. Kel ikwer-rnem atha apmwa antheyew. 13 Ayengan arrwekel anenh. Awank ayeng anenh, ahern nhenhan arnwarney-angenhel-antey. Ahern nhenh-then alker nhenh-then aleth-antey ywerrenheyenharl, ayengan iteth intemarl anaynteyenh.” Alakenh Jesus-an atyeng angkew.
14 Arnkwa mwerr-angker ikwer-rnem-wenh lhewenty-penh-apeny, Jesus-ewarl awelheyel-rneman irrngerney aneyel. Rernemap arraty-anem aneyel ikwer-angkwarr. Ra renh-rnem tyarleweyenh, keyt-angkwarr tawen Jerusalem-warl aylpenheyew, intem-antey ikwer-itwew aney-alpeyew. Rernemap alhewer alhem arwerl itetheley-angker-warl, amern ikwer-they arlkwaynteyew. 15 Ingwer-rnemanap arrangkwarl, arengk-rnem-apenyarl. Ingwer-rnemelan pwentyel aylenh, arntety mpwarenharl. Ingwer-rneman apmwangkwarr ayntenh akngerr-itwewarl. Ingwer-rnemelan atwenh ipmew-anteyarl. Ingwer-rneman kwenerrenharl ilengem apmwamwam-rnemew apwert-penhew arwerl-penhew. Ingwer-rneman irrtywerl-amperney-angker-rnemarl. Apmwa yanh-rneman nthakenh aylpenhey-angenh tawen ikwer-warl. Rernemap aketh-itwew anerl-aneyenh intem-antey.
16 “Ayengan Jesus, athap antyerl atyenh thwenew Christian arrewantherr-warl, angka nhenhan ilaynteyew. Arrantherr apmer 7 weth-rnem-itwew aneyel. Ayengan atyetyart David-wenh-anteyarl. Ayengap arenpeng, antyarr ilkwapeny, ingwepenharl tyerrelhem.”
17 Inweng Mwerr-angker-then yep-yep akely-wenh anewikw-then ratherr angkem-anem, “Apetyenh-arey!” Angka nhenh aweyel-rneman angkem, “Apetyenh-arey!” Ingwerenty apek angkethakwerrem, ra alhewer apetyeyew, kwaty itetheley-angker antyweyew.
18 Mwanty-antey awelhenh-arey! Angka nhenhan Akngey-wenharl. Ran angka ingwer-wenh-wenyarl, arrangkw. Impenarlap ran. Nthakenh ingwerentyel angka nhenh ingwer-lkwereley-angenh. Nthakenh ingwerentyel angka ingwer-anem ikwer-itwew pweyteley-angenh, arrangkw. Ingwerentyel apek arrkernem, angka nhenhan ingwer-lkwereleyew, Akngeyelanap arntety anthem, pwek nhenh-itwewarl atha ingkwernew-apeny. 19 Nthakenh ingwerentyel angkernem iparey-angenh, arrangkw. Angka ingkerr-antey ilaynteyew. Ingwerentyel apek angkernem iparem, Akngeyelanap renh artwerelem, ra tawen mwerr-angker ikwer-warl alhewerr. Athan angka tawen ikwer-akert ilew pwek nhenh-angkwarr. Nthakenh ra alhey-angenh arwerl itetheley-angker-warl, amern arlkweyew, arrangkw.
20 Jesus ranem angkew, “Angka nhenhan inngarl.” Rap angkew arrpemarl, “Ya, inngarl ayeng atwarrerneyenh ahern-warl alerl-antey.”
Atharl John-el renh awew, alakenh angkenty, ayengap angkew, “Ya wenh, arratyarlap ran! Atyetyart Jesus-ay! Alerl apetya!”
21 Atha Atyetyart Jesus Christ ayern-ayntem, Akngey-wenh-rnem arntarnt-araynteyew intem-antey mwanty.
Kel-antey.