11
Saul-el akngerr arntarnt-areyel apmer Jabesh-itwew
Ikwer-penh atyetyart ilkwa apmer Ammon-areny apetyew itnan Nahash, artwa ahawarr akngerr-akert. Rernemap amperelew apmer Jabesh renh Gilead-ampeny-itwew. Akngerr ikwer-itwew nthakenh alhey-angenh aketh-warl anew. Rernem angkakert thwenew atyetyart ikwer-warl, alakenh angkeyew, “Ipmew anenhantherrenh atwey-angenh! Ngan atyetyart anewantherr anem. Anantherran warrkenharl ngkweng anem. Pip-warl anantherr alakenh ingkerrenhel ingkwerney, itnernem ingkwernelheyew ingkerrenh pip ikwer-warl.”
Atyetyartel thweneynew angkakert angkep, alakenh angkeyew, “Kel. Atha arrenhantherrenh atwey-angenh. Anngant arraty-ampeny atha tyerrem arrewantherr-itwew. Alakenharlan Israel-wenh-rnem nyerr-antheyew.”
Artwamp-rnem apmer ikwer-areny-rnemel angkakert thwenew angkep atyetyart ikwer-warl, alakenh angkeyew, “Alerl anantherr aney arlta 7-ew-atety-tangkwel. Kel anantherr thwenem angkakert-rnem apmer arrpanenh-warl Israel-ampeny-warl. Ingwer-rnem apetyey-angenh apek, anenhantherrenh alpemeleyew. Arrangkwelan, anantherr ngkweng-warl anthelhem. Ntwap anenhantherrenh annga tyerrem-anem.”
Angkakert-rnem aremerrew apmer Saul-wenh-itwew Gibeah-itwew, angka apmwakert. Apmer ikwer-areny-rnemel awew, rernemap atayel artnalhelerrenh. Saul-an apal warrkerrenh katen-itwew. Rarl apey-alpenh pwelek atherr-akert, rap awew artnalhelerrenharl. Rap ayernew, “Nthakenh irreyelay? Ilekew akngerr artnalhelerreyel?” Rernem renh ilew, angkakert-rnemelarl ilew-angkwarr.
Saul-el awew, Inweng Akngey-wenhel renh rlterrkelew anamerl-antey arawerrng ilkwel. Ra ahelerrew artewenty atyetyart Ammon-areny ikwer. Pwelek ikwerenh-atherr ipmew atwew, nayp ilkwel akep-akalthemel akely-akely. Angkakert akngerr-tangkwel akarrelew, aker akely-akely anthemel ikwer-rnem. Rap apmer arrpanenh-warl Israel-ampeny-warl thwenew, angkey-alheyew alakenh, “Aker tyeylp nhenh arenh-arey! Artwa ingkerrenhel apenteyew Saul-then Samuel-then, Ammon-areny-rnem-then werreyew! Artwa anyent arteny anenty, Saul-elap pwelek ikwerenh-anem akep-akaltheyenh aker nhenh-apeny!” Alakenhan Saul-el akngerr ater-anthew, INGKARTelarl rlterrkelewel. Rernemap ikwer anyent-inger awelhew. Saul-el akarrelew artwa akngerr apmer anyent-itwew Bezek-itwew; 300,000 Israel-areny, 30,000 Judah-areny-rnem.
Saul-rnemel ilanthew angkakert Jabesh-areny-rnem, “Jabesh-areny-rnem ilenh-arey, ‘Ingwelarrengan ingwepenh-antey anantherr irrentemel atweyenh Ammon-areny-rnem!’ ”
Jabesh-areny-rnemel awew, rernemap irrngerney irrew. 10 Rernemap angkakert thweneynew angkep atyetyart Ammon-areny-warl, alakenh iley-alheyew irrtywerremel irrtywerl-ampernemel, “Ingwelarreng anantherr anthelhem ngkweng-warl menty-anem. Ntwarrp anem, pwarrk antha, ngarl angkew-angkwarr.”
11 Saul-el ikwerenh-rnem irrpety-inger akalkelh-ayntew ingkeny tyerrelhey-angenhel-antey, 110,000 ingkerr amentew-ament, 330,000-penh. Aherlkewarlel-anem rernem anterrerrew apmer Ammon-areny-rnem-wenh-warl, artwa akngerr ipmew atwew. Rernemap renh-rnem atwenh-antey ingkeny ampepew-atety. Irrpetyapant-anem Ammon-areny-rnem aneyelpew, rernemap anterrerrew ingweram-angkwarr. ...