16
Samuel-el David-anem arrerneyel arrwekel-antey atyetyart Israel-wenh-rnemew
Ingwer-ingweran INGKART angkew Samuel-ew, “Samuel-ay! Saul ra atyetyart apmwanem. Athan renh alpemeley-angenh-anem. Ilekew nga amperrngerreyel ikwer? Pweterl anter alip-akert ina. Alhanem, artwamp Jesse areyew apmer Bethlehem-itwew. Alerikw anyent ikwerenh atha rlwanew, atyetyart aneyew, menty-anemarl Saul-an.”
Samuel-an angkew, “Nthakenh atha alakenh arnwarney-angenh! Ingwerentyel Saul ilewerr, ra ayenh ipmew atwewerr!”
INGKARTan angkew, “Kapey-kapey akngeyna. Alakenh angkey-alha Bethlehem-areny-rnemew, ‘Atha arrtyemel antheyew kapey-kapey nhenh INGKART-warl.’ Artwamp Jesse ila, ra alerikw ikwerenh-rnem-akert apetyeyew, aker arlkweyew. Athap ngkweng ilem, artwa nthek-apeny atha rlwanewan, ntwaw theleyew anter alip ikwer-warl akapwert-warl. Alakenh-anyem atha renh rlwaneyew atyetyart arrwekel-antey.”
Samuel awelhew, INGKARTarl angkew-angkwarr, rap anperl-alhew-anem Bethlehem-warl. Ra aremerrey-alhew apmer ikwer-itwew, artwamp-rnem arnekerrey-ayntew ikwer, arrewemel atererremel. Rernemap ayerney-ayntew, “Nga apetyew, angka mwerr-angker ileyew? Arrangkw apek?”
Samuel-el tyernew, “Ya, ayeng inkwerelhemel apetyew, kapey-kapey nhenh arrtyemel antheyew INGKARTew arrewantherr-itwel. Arrewantherrenh-rnem ilenh-arey arnwarnelheyew, anantherraw kapey-kapey ingkerrenhel arrtyeyew INGKARTew.” Artwamp renh Jesse ra ilew arrpemarl alerikw ikwerenh-rnem-then. Rap renh-rnem alpemelew arnwarnelheyew.
Ingkerrarl akarrerrew, Samuel-el arew alerikw alkenh Jesse-wenh, itnan Eliab. Rap iterrew, “Nhaym apekarl ran, INGKARTelarl rlwanewan.”
INGKARTan angkew Samuel-ew, “Nhenh-weny. Atha yanh rlwaney-angenh. Ya, atha iterl-areyel, ran arlpenty rlterrkarl. Kel artwernem arrantherr alakenh iterrem. Atyenh-angkwarran alakenharl; atha renh kanper iterl-areyel.”
Samuel-el Jesse ayernew, alerikw ingwer-anem ikwerenh thweneyew Abinadab. Rap apetyew. Samuel-an angkew, “INGKARTel nhenh rlwaney-angenh.” Jesse-el thwenew Shammah-anem. Samuel angkew, “Arrangkw. INGKARTel yanhan rlwaney-angenh arrpemarl.” 10 Jesse-el 7 ingkerrenh anyentarl-anyentarl rnkerneynew Samuel-angkwarr. Rap angkew, “INGKARTel rlwaney-angenharl nhenh-rneman.” 11 Samuel-elap ayernew, “Alerengkw ingwer apek ngkwenh aneyel?”
Rap tyernew, “Ya. Alerey akely David-anem, ranap peleyn-itwew yep-yep-rnem arntarnt-areyel.”
Samuel angkew, “Ingwerenty thwena, renh ingwerleweyew. Anantherrap ikwer-tangkwel mpwelhem. Nthakenh arlkwey-angenh amentel.”
12 Jesse-el thwenew ingwerenty, David ingweyew. Renhap ingwerl-alpew, ranap artwa mwerr-angker akely. INGKART angkew Samuel-warl, “Nhanyemart ran! Rtnerl-alhanem! Anter alip thelanem akapwert-warl!”
13 Rap inew anter alip pweterl-akert, thelemel David-warl akapwert-warl. Awayikw ikwerenh-rnemelan arenh. Arlta ikwer-penhan David rlterrk-anem anew Inweng INGKART-wenh-akert. Samuel ra alpew-anem apmer ikwerenh-warl Ramah-warl.
David-an Saul-ew warrkerreyel
14 Inweng INGKART-wenh alpew-anem atyetyart Saul-they. INGKARTelan inweng apmwanem thwenew, Saul renh alhengkerr-antheyew.
15 Warrkenh ikwerenh-rnem angkew ikwer, “Atyetyartay! Anantherr areyel, INGKARTelarl inweng apmwa ngkweng-warl thwenew, ngenh alhengkerr-antheyew. 16 Anantherr alhem, artwa ingwerenty ingweyew, ampwal weth-lkwer ketay-apeny pelayerreyew ngkweng. Inweng apmwel ngenh alhengkerr-anthem, ra ampwal ngkweng pelayerrem, ngap mwerr-anemarl awelhem.”
17 Saul angkew ikwer-rnem, “Ya, artwa mwerrew nthweyew alhenh-arey, ampwal mwerr pelayerrey-angkerew, akngetyemel atyeng-warl.”
18 Warrkenh anyent angkew, “Atha iterl-areyel artwamp anyent Bethlehem-areny itnan Jesse-arl. Alerikw anyentan ikwerenh akaltyarl, ranap artwa mwerr-angker akelyarl. Ra anaynt angkem, ranap ater-weny arnkatyarl. INGKART arrer innga anem ikwer-itwel.”
19 Saul-el angkakert thwenew Jesse-warl, alakenh angkeyew, “Atyetyart Saul ra ilkelheyel, ntwa alerengkw David yep-yepew-artey thweneyew ikwer-warl.”
20 Jesse-elan tangkey inew, rap amern akngerr tywenew ngkwarl-then, arranty nanikwet yenp-penh-akert. Rap alerikw ikwerenh ilew, alheyew apmer Saul-wenh-warl, tangkey-then nanikwet akely-then akngemel.
21 David rap warrkerrenh Saul-ew-anem. Saul-an ikwer ilkelhew artewenty. Rap renh ilanthew, irrtyart-then alkwert-then ikwer katy akngaynteyew, Israel-wenh-rnemarl werrenh ingwer-rnem-then. 22 Saul-el thwenew angkakert Jesse-warl arrpemarl, alakenh angkeyew, “Saul David-ew ilkelheyel artewenty. Menty anaynteyew, ikwer warrkerr-aynteyew.”
23 Akngerr-inger INGKARTel thwenew inweng apmwa, Saul alhengkerr-anthaynteyew. David pelayerrerl-aynenh ampwal ikwerenh, inweng apmwa irrentenh. Saul ra mwerr-anem awelhenh.