7
1-2 [Kel Philistia-areny-rnemel thweneynew angkep box impen Akngey-wenh Israel-warl. Israel-wenh-rnemelan] akngeynew apmer Kiriath Jearim-warl, warl Abinadab-wenh-warl apwert irrwerl-warl. Rernemap arrernew alerikw ikwerenh Eleazar, box renh arntarnt-araynteyew. Box ra rtnenh aherrety 20-ew-atety warl ikwer-itwew.
Samuel-an artwa ilkwa aneyel Israel-itwew
Ikwereng-arey Israel-wenh-rnem alpwely anenh, intem-antey ayernenh INGKART, renh-rnem alpemeleyew. Samuel-el renh-rnem ayernew, “Inngang arrantherr angkeperrem INGKART-warl? Arrantherrap alakenh irremer. Iwenh-arey ilek-ilek yanh-rnem arwerl-penh apwert-penh. Ampwal yanh-rnem iwenh-arey amarl-arrpantey itnan Astarte-rnem. Ampwal yanh-rnem Israel-areny-weny, arrangkw. Apmer ingwer-areny-wenh. INGKART anyentewant nakemel kwenerreyew, rap arrenhantherrenh arntarnt-arem Philistia-areny-rnem-wety.” Rernemap awelhew, iwemel ampwal renh-rnem, artwarrpantey itnan Baal-rnem amarl-arrpantey itnan Astarte-rnem-then. Rernemap INGKARTewant-anem nakemel kwenerrenh.
Ikwer-penh Samuel yangkelhew Israel-wenh-rnemew, “Akarrerrenh-arey apmer Mizpah-itwew. INGKART atha ayerneyew arrewantherr.”
Akngerr akarrerrew-anem apmer ikwer-itwew. Samuel atyetyart ikwer-rnem anenh. Kwaty rernem inpew, thelemel ahern-warl. Alakenh rernem INGKARTew ilelhew nyerrerremel apmwa ikwer-rnem-wenh-they. Arlta ikwerel rernem amern arlkwey-angenh anenh, rernemap ilelhew, “Apmwel-ayeth mpwarew anantherr INGKART-angkwarr.”
Philistia-areny artwa ilkwernemel awew, Israel-wenh-rnemarl akarrerrew Mizpah-itwew, rernemap atnwenhew artwa ahawarr akngerr apmer ikwer-warl. Israel-wenh-rnemel awew, ingwer-rnemarl apetyenh, rernemap atererrew. Rernemap angkew Samuel-warl, “INGKART katy ayern-aynta anewantherr, ipmelhey-angenh. Ayerna, anenhantherrenh mwanty arntarnt-areyew ikwer-rnem-wety.” Samuel-el inew yep-yep akely, rap renh arrtyew ingkerrenh-antey INGKARTew. Ra ayerneynenh intem Israel-wenh-rnemew, INGKART rap renh awew-anem.
10 INGKARTel alakenh mpwarew, rarl Samuel awewel. Samuel rarl yep-yep akely arrtyenheng-arey, Philistia-areny-rneman arrerarl apetyenh ahel apmer ikwer-warl. INGKARTelap arwerlk ilkwa angkelh-angkelhelew awely-awely-apeny. Philistia-areny-rnem atererrew artewenty innga apatemel, rernemap aterel-anem anterreynew. 11 Israel-wenh-rnemel alwernew Mizpah-they apmer Beth Car-ew-atety, akngerr ipmew atwenhew ampep-itwew. 12-13 Philistia-areny-rneman arlperrty anterrew apatemel, arleng-alenty alpew, apey-alpey-angenh apmer Israel-warl. Samuel rap apwert ilkwa anyent inew, rnkernew-anem ampep-itwew apmer atherr-itwew, Mizpah-itwew Shen-itwew-then, ingkerrel iterl-araynteyew. Rap angkew, “INGKARTel anenhantherrenh arntarnt-arenh.” Rap apwert renh itnewew “Apwert Arntarnt-arey-angker-wenh.”
INGKARTel renh-rnem arntarnt-arenh arleng-alenty Philistia-areny-rnem-wety, Samuel iteth-antey anenheng-arey. ...