9
Samuel-el Saul rlwaneyel, atyetyart aneyew Israel-wenh-rnemew
Artwamp ilkwa anenh itna Kish, ranap Benjamin-wenh-anteyarl. Kish-wenh alerikw itnan Saul-arl. Artwa akely inngerr mwerr-angkerarlap ran, arlpenty innga ingwer-rnem-angkwarr anenh, Israel-itwew.
Artwamp Kish-el tangkey akngerr atnyenenh. Ingwer-ingweran tangkey-rnem ingwer-angkwarr irrtyert-alpew. Kish-ap angkew alerikw Saul-ew, “Nga warrkenh anyent-then alhenh-atherr, tangkey-rnemew nthweyew.” Ratherrap anperl-alhew, nthweyew Ephraim-itwew apwert-angkwarr-tangkwel, ikwer-they Shalisha-ampeny-angkwarr-anem. Arrangkw-antey, arey-alhey-angenh-antey. Ikwer-they ratherr nthweyew alhew Shaalim-ampeny-warl-anem. Arrangkw-antey. Benjamin-ampeny-anem arrangkw arrpemarl ywarew. Ratherrap alhew Zuph-ampenyew-atety-anem. Saul angkew, “Arleng-alenty aylanth apetyew. Angkep alpey, akngey atyenh artewenty iterremel mpwelherl-anewerr aylewanth, tangkey weth-rneman menty-anemarl ipmey.” Warrkenhel tyernew, “Alerl-antey. Artwamp weth-alew, angka Akngey-wenh-akert? Ra apmer nhel arrer-antey aneyel. Tyak inngarl ran. Aylanth renh ayernemer. Ra apek iterl-areyel, tangkey-rnemarl alpew.” ...
14 Ratherrarl apmer ikwerel aremerrew, ratherrap artwamp Samuel arnarew. Ra alhenh apwert-warl, rernemarl aker arrtyenh-warl INGKARTew. 15 Arrwekel-antey INGKARTel renh ilew alakenh, 16 “Atha areyel, atyenh-rnemarl ingwer-rnemel alhengkerr-antheyel. Rernem ayenh ayernenh, athap renh-rnem awew. Ingwelarreng atha artwa akely thwenem ngkweng-warl, ranap Benjamin-wenh-anteyarl. Rap atyenh-rnem arntarnt-arem Philistia-areny-rnem-wety. Anter alip theleyew akapwert-warl. Alakenh renh atyetyart arrerneyew atyenh-rnemew Israel-wenh-rnemew.”
17 Samuel-el Saul warrkenh-then arnarew, INGKART angkew ikwer, “Yanh ra apetyeyel, atharl ngenh ilew apmwerrkel. Ran atyenh-rnemew atyetyart aneyenh.” Samuel mpwelhew ikwer-atherr keyt-itwew.
18 Saul-el iterl-arey-angenh artwamp renh, arrangkw-antey. Rap angkey-alhew ikwer apal, “Artwamp altyerr arey-angker aneyel apmer nhenh-itwew. Nthekarlap warlan ikwerenh?”
19 Samuel-el tyernew, “Ayengaw, altyerr arey-angkeran. Mpwelanth alhenh-atherr arrwekel apwert yanh-warl, akerarl arrtyem-warl INGKARTew. Rlengkan mpwelanth amern arlkwem atyeng-itwel. Ingwelarreng atha ngkweng-warl anayntelemel ilem, ngarl akwerrng iterreyel. Mpwelanthap apmer-warl-anem alpem. 20 Tangkey weth-rneman anterrewarl arlta irrpetyel, menty-anemarl ipmey. Ingwerentyel renh-rnem arey-alhew kel-antey. Angka nhenhew-anem iterra. Ntwa apek awew, akngerr alakenh angkerrew, ‘Artwa Kish-wenh-anteyarl rlwaneman, atyetyart anewantherr aneyew Israel-wenh-rnemew?’ ” ...
25 Rernem apey-alpew apwert irrwerl-they apmer Samuel-wenh-warl. Samuel-el Saul atnwenhew warl irrwerl-warl alkey-warl, ratherraw angkerreyew. Ingwelan Saul-then warrkenh-then ayntew irrwerl arlkarl-itwew.
26 Ingwepenh-antey Samuel arlkey-ayntew Saul-ew, “Akwentenh-atherr, apmer-warl-anem alpeyew.” Saul-then Samuel-then keyt-warl-athek-anem anperl-alhew. 27 Samuel angkew-anem ikwer, “Artwa warrkenh yanh thwena, arrwekel irreyew. Ngan alerlarl mpwelha. Atha ngenh angka INGKART-wenh-tangkwel iley-alkenh.” Warrkenh ra anperl-alhew arrwekel.