18
David-rnemel alerikw David-wenh-akerr antengeleyel
1-2 David-el akarrelew ahawarr ikwerenh-rnem, rap renh-rnem ilew akalkerreyew amentew-ament. Rap atyetyart ahawarr-rnem irrpety arrerneynew ikwer-rnem-akert, renh-rnem yerl-akngeyew; Joab, ayteyikw ikwerenh Abishai, Ittai Gath-areny-anem. Rap ingkerrenh ilew, aneyew 1,000 ingweran, 1,000 ingweran, 1,000 ingweran. Rap 1,000 ikwer-rnem atyetyart ahawarr anyentel-anyent arrernew. Irrkaty-angkwarr-anem rap akalkelhew arrpemarl 100-anemarl. Rap 100 ikwer-rnem atyetyart ahawarr anyentel-anyent arrernew.
Rap angkew ingkerrew, “Mpa! Alhey-anem, atweyew anantherr renh-rnem! Ayengan alhem arrpemarl arrewantherr-angkwarr!”
Ahawarr-rneman angkew, “Arrangkwarl! Nthakenh nga apetyey-angenh anewantherr-angkwarr! Ngan artwa ilkwarl, anantherran arrangkwarl. Ngenharl rernem alwerneyel, ipmew atweyewan. Anantherran ingkerr anterrenty, rernem alwerney-angenharl. Anantherr ingkerr ilwenty, rernem iterrem, ‘Kel mwerr menty!’ Nga ilwentyan, rernem inkwerelhem inngarl. Mwerr ngan anaynta tawen nhenh-itwew-antey anteng. Anewantherr rlterrk irrentyan, ntwa ahawarr ingwer-rnem thwenem ingkern-they, alpemeleyew.”
4-5 David-el tyernew, “Kel. Ayeng awelhem, arrantherrarl angkew-angkwarr.” Rap arlkew atayel, akngerrel aweyew, “Joab! Abishai! Ittai! Athamerrenh-arey Absalom-ew! Ran alerey atyenhan!”
Rap keytel rtnenh, ahawarr-rnem intwarenh, rernemarl anperl-alhew.
David-wenh-rnem anperlarr-alhew, Israel-wenh-rnem-anem rlwatemel artnampeny-itwew Ephraim-itwew. 7-8 Rernem arnerant-arey alwernerremel atwerrenh, artnitwew werrenh. David-rnemel Absalom-rnem antengelew, akngerr atwemel ipmew. Akngerr innga ingwer-rnemanap angkethakw aperrerterremel ilwernerrew artnitwew. Arlta ikwerel-antey akngerr ilwernerrew, 20,000 innga.
Rernemarl werrenheng-arey, alerikw David-wenh ra alhenh tangkey-akert. Rap aynikw-wenh-rnem-anem rlwateyelpew, rap anterreyew-anem arrkernelhew. Tangkeyan anterrew arwerl ilkwewarl arraty-antey kweneng-apert. Arwerl iylpeyl-atherrel renh itethey antwerrkey-ayntew, rap aynterrarrerrey-alhew, tangkeyan anper-anteyarl anterrew.
10 Artwa anyentel aynikw-wenhel renh arey-alhew, rap alhew Joab-warl. “Ngwamp innga atha alerikw David-wenh arerl-alhew, arwerl-itwewarl aynterrarrerrenh!”
11 Joab angkew ikwer apatemel, “Innga ntwarl arew? Ntwap renh anamerl-antey atwemer ipmew! Athan ngenh apwert akngerr anthem atyetyart ahawarr-wenh pilt-then!”
12 Artwa ran tyernew, “Nthakenh atha alakenh iley-angenh! Ya, ntwa rlengk apwert akngerr anthem ayenh. Athanap renh ipmew atwey-angenharl atyetyart-wenh alerikwan, arrangkw! Anantherr ingkerrel awew, rarl Ittai-then mpwelenh ilanthenh alakenh: ‘Absalom-ew amperrngerrenh-arey! Alerey atyenh-anteyarl ran!’ 13 Atha apek renh ipmew atwem, aynikw ikwerenhel anamerl-antey awem. Ran ingkerr iterl-areyel, rap ayenh-anemarl atwewerr ipmew. Ntwa apekan ayenh alpemeley-angenh, alakenh angkemel, ‘Ayengan arlarl! Ayengan ingwerarl!’ ”
14 Joab angkew, “Nthakenh ayeng mpwelhey-angenh ngkweng intem!” Rap irrtyart irrpety inerl-alhew, alhew-anem alerikw David-wenh-warl, arwerlelarl ra aynterrarrerrenh-warl. Rap arnelty-antey atanthew, rarl iteth-antey aynterrarrerrenh arwerl-itwew. 15 Artwa 10 Joab-itwew antelhew, rernemap renh ipmew-antey atwew.
16 Anamerl-antey Joab-el terampet angkelh-angkelhelew atayel. Alakenhan David-wenh-rnemel iterl-areyew, rernem ipmelheyelpeyew, Israel-wenh-rnem alwerney-angenh-anem. 17 Alerikw David-wenh rernem inew, iwemel renh irrka intwer-warl ampep-warl artnewarl. Apwert-rnem-anem rernem arrernew irrwerleng. Ikwerel-antey Israel-wenh-rnem arlperrty anterreynew angkep apmer ikwer-rnem-wenh-warl. ...
31 [Ikwer-theyan Joab-el artwa anyent thwenew, angkep anterreyneyew David-warl angkakert.] Rap angkey-alhew, “Atyetyartay! Angka mwerr-angker awa! INGKARTel atwew artewenty innga ingwer weth-rnem, ngkweng-wetyarl arlkarerrenh-rnem!”
32 David-el ayernew, “Alerey-alew atyenh Absalom? Mwerr-anteyang ra?”
Artwa ra tyernew, “Irrwerney-angker weth-rnem, ngenharl alhengkerr anthenh, rernem ingkerrarl ilwemer artwa akely rapeny!”
33 David arlka apmwerreyelpew. Rap aylpenhew kwen-anem, keytelarl rtnenh-penh, artnemel artewenty. Rarl alpenhel, ra arlkenty iweynenh, “Alerey atyenh Absalom! Ayengarl ilwemeran. Ngan alerey atyenharl!” ...