13
Diʼ yanʼmaikaʼ.
Diʼ eʼmaikaʼtaj daknanada o̱ʼe̱. Aratbuttaj diʼ maehueʼ e̱ʼi̱kaʼnayo nogda nogda nogen nogen huaʼa do ʼuruaʼnanada eʼbatiaʼpakikaʼnayo kenpaʼti konig Diosen huataʼmonerien huaʼanig eʼbatiaʼpakikaʼnayo Diostehuapaʼ konig tambor eʼpobitbitpaʼ kenpayoʼda eʼanig e̱ʼdik i̱jje̱y. Kenpaʼti konig siroenpa eʼbitbitte kenpayoʼda eʼanig e̱ʼdik i̱jje̱y. Do Diosen huaʼa eʼmanbatiaʼpakpiʼ ayaʼda Diosen i̱re̱gi̱re̱g eʼnopo̱e̱ʼ do eʼnopo̱e̱piʼ kenpaʼti ayaʼda aratbuten eʼnopo̱e̱ʼ do eʼnopo̱e̱piʼ kenpaʼti do huakkaʼ yoknopo̱e̱po huakupaʼtaj taʼmonaʼdik e̱e̱ʼpiʼ do diʼ maehueʼ e̱ʼi̱kaʼnayo dakhueaʼda e̱ʼdik i̱jje̱y. Ayaʼda doʼhued katepiʼ ijmato̱e̱po paiʼda hua̱e̱ʼeritaj iʼbayokikaʼpo kenpaʼti Cristotaj doʼhued hua̱so̱ʼ kanʼnigbakpakeʼ doʼhua enaʼnayo diʼ maehueʼ e̱ʼe̱a̱da ken konig eaʼnayo doʼtehuapaʼ dakhueʼda e̱ʼdik o̱ʼe̱.
Diʼ eʼmaikaʼ konig o̱ʼe̱ oʼnonmadikaʼapone. Beʼtapiʼ oʼmaepo i̱da bahuadiayhueʼ monikaʼpo. Beʼtapiʼ diʼ oʼmaepo matinepahuiʼikaʼdik o̱ʼi̱kaʼapone. Beʼtapiʼ diʼ oʼmaepo dig huahuayhueʼ monʼmaikaʼ. Diʼ oʼmaepo huairi i̱jje̱y ahueʼ monikaʼ. Diʼ oʼmaepo oroayoʼda huakkaʼ oʼnopo̱i̱kaʼne ahueʼ monikaʼ. Diʼ eʼmaeada dakhueaʼ bahuaahueʼ monikaʼ. Diʼ eʼmaeada oroʼenda pakhueʼ monikaʼ. Diʼ oʼmaepo diayhueʼ moʼi̱kaʼ. Dakhueʼ eʼkuyte diʼ oʼmaepo bakkahuehueʼ ehueʼ monikaʼ. Noga̱ dakhueaʼda ekaʼnayo diʼ huamaeʼeria durugda ehueʼ o̱ʼnikaʼ. Noga̱ buttida eʼikaʼnayo diʼ huamaeʼeria durugda o̱ʼnikaʼ. Diʼ oʼmaepo nogomeytaj dakhueaʼda o̱gkaʼ eʼbahuaaʼtaʼ pakhueʼ o̱ʼe̱po diʼ huamaeʼeria huadak o̱gkaʼniga̱ oaʼ maknopo̱e̱ʼdik o̱ʼe̱ne. Kenpaʼti nogomey aʼti huadakaʼda o̱gkaapopiʼ diʼ huamaeʼeri oʼmaknopo̱i̱kaʼne. Diʼ oʼmaepo katepiʼ dakhueʼda e̱e̱ʼpiʼ kenpaʼda diʼ oʼmaepo batikhueʼ monikaʼ.
Diʼ eʼmaikaʼ kenpaʼda o̱ʼunhuahuikaʼapo. Nogok Diosen huaʼa manbatiaʼpakikahueʼdikda o̱ʼneapo. Nogok nogda nogda aratbuten huaʼate batiaʼpakhueʼdikda o̱ʼneapo. Kenpaʼti nogok huakkaʼ eʼnopo̱e̱ʼtaʼ mepuʼkehueʼdik o̱ʼneapo. Ken oyda suhuigda Diosen oʼnopo̱e̱ne. Suhuigda Diosen huaʼa oʼmanbatiaʼpakikaʼne. 10 Jesús eʼtiakte Diostaj ayaʼ dakhuapada oʼnopo̱e̱a̱pone. Kenpaʼti konig oy suhuigda oʼnopo̱e̱po oʼkikaʼnig onaʼti konigti kahueʼdikda o̱ʼe̱a̱pone.
11 Do huasiʼpo e̱ʼhua̱e̱ʼokaʼ huasiʼpoa menpinig ijbatiaʼpakikaʼuy. Huasiʼpoa onʼnopo̱i̱kaʼnig ijnopo̱i̱kaʼuy. Huasiʼpoa onʼpakikaʼnig ijpakikaʼuy. Huabokerek i̱jje̱depo huasiʼpoa ijkikaʼuynig ijbatikuy. 12 Konigti oyda Diosen sueʼpiʼ huadak oʼnopo̱i̱kaʼne oroʼ. Konig huakoktiahuaytoneʼte sigda huadak oʼtiahuayikaʼnig konig oyda Diosen sueʼpiʼ huadak oʼtiahuayikaʼne. Nogoknayo Diosen ʼuruaʼda oʼtiahuayikaʼapone. Oyda suigda ijnopo̱e̱y nogok ayaʼda ijnopo̱e̱a̱poy. Dios doʼtaj ayaʼda meknopo̱e̱a̱ʼaponok ayaʼda Diosen ijnopo̱e̱a̱poy. 13 Diostaj oknopoeonhuahuikaʼpo. Kenpaʼti konig Diosa oroʼtehuapaʼ oʼkikaʼaponig batikhueʼ oknopounhuahuikaʼpo. Kenpaʼti batikhueʼ diʼ oʼmaunhuahuikaʼpo. Kenpaʼda diʼ eʼmaunhuahuikaʼ huakkaʼ Dios oʼpak.