16
Paiʼda huamaʼbuy huaknopo̱e̱ʼeritaj huakupe aʼbayokyaʼpo yanʼmanigi̱kaʼ.
Jerusalényo̱ paiʼda huamaʼbuy huaknopo̱e̱ʼeritaj huakupe aʼbayokyaʼpo yanʼmanigi̱kaʼ. Konig Galacia huadaribayo huaknopo̱e̱ʼeritaj ijmanaʼuynig opud konigti yanʼmanigya̱ʼikaʼ. Ayaʼ huameʼnoe ibaaʼpo huakupe eʼikaʼ domingote suepiʼ yanʼmanigya̱ʼikaʼ. Huakkaʼ eʼto̱e̱ʼnayo sueʼda huakkaʼ yanʼmanigya̱ʼikaʼ. Do eʼtiakte dakhuapa huakupe eʼmanigya̱ʼdeʼ ya̱ʼe̱a̱pet. Onteʼti onteʼti “beyok” manahueʼdik moʼi̱kaʼapet. Do eʼtiakdeʼte huakupe kanʼtohueʼpo sueʼda huabokerektaj opuda̱ eʼbaktieʼeaʼdeʼte Jerusalényo̱ ijmataʼmonaʼapoy. Opuden huakupe moʼmanigya̱ʼikaʼnig onʼtohuaʼapo. Kenpaʼti berobaʼte kenda ijmanigmadoyaʼaponig onʼtohuaʼapo. Do huaʼdik e̱e̱ʼnayo kenomeyere ijhuaʼapoy.
Nogyon nogyon ijhuaʼeapoy, Pabloa oaʼuyate.
Ijhuaʼudhuahuaʼpo Macedoniabayo do aʼbataʼhuadunyaʼpo pokdik i̱jje̱a̱poy. Nogok Corintoyo huakkaʼ jakyo ijhuaʼapoy. Opudere ijhueʼda i̱ji̱kaʼapetpiʼ. Uuaʼ huakaʼok i̱ji̱kaʼapetpiʼ. Opudere ijjundepo meyo̱piʼ ehuaʼte tihuapokdik o̱ʼneapone. Huapokateda eʼtiahuaytaʼ pakhueʼ o̱ʼnene. Diosa eʼpaknayo opudere ijhueʼda i̱ji̱kaʼapoy ijnopo̱e̱y. 8-9 I̱yo̱ Cristoen huadak huaʼa manmadikikaʼdik i̱jje̱y. Huakkaʼada eʼnopoʼkoreaʼtaʼ onʼpaknok kenpaʼti huakkaʼada Cristoen huadak huaʼa pakhueʼ o̱ʼnikaʼnok. I̱yo̱da Efesoyo Pentecostés fiestate ijpokanapoy.
10 Timoteo opudte eʼtiaknayo ʼuruaʼda yanʼto̱e̱tiʼ. Do eʼkapaʼti Diosen oʼkikaʼnok ʼuruaʼda yanʼto̱e̱tiʼ. 11 “Timoteo dakhueʼda o̱ʼe̱.” Huaahueʼ yanetiʼ. Doʼte Timoteo ehuaʼte yanʼtihuapoktiʼ. Nogmaʼbuyere o̱ʼnige̱y.
12 “Corinto huaknopo̱e̱ʼeritaj aʼbataʼhuade̱ya̱ʼpo nogmaʼbuyere yahuatiʼ.” Apolostaj diga̱ʼda enaʼtada oynayo huahueʼdik o̱ʼe̱po. Nogok huaʼdik o̱ʼe̱po oʼhuaʼapo.
Taʼpote keneʼhua̱ya̱ʼ saludo Pabloa oʼmadiktaʼmonaʼuyate.
13 Cristo oʼtiakaponok dakaʼ yaʼnonmaboʼikaʼ. Diostaj dakaʼda yanoknopo̱i̱kaʼ. Oknopo̱e̱batikhueʼ yanikaʼ. Huabokerekonig meʼpukhueʼ yanikaʼpo. Diosen teyda ya̱gʼkikaʼ. 14 Ayaʼda ya̱gʼkikaʼpo diʼda yanʼmaepo ya̱gʼkikaʼ.
15 Estéfanas hua̱to̱e̱ere huasiʼpoere Acaya huadaribayaʼ huakkuruda Cristotaj oʼnoknopo̱e̱ʼuyate. Cristoen huaknopo̱e̱ʼeritaj kenpaʼda onʼbatihuapokikaʼ. Oy opudtion kenpaʼ moʼnopo̱e̱ne. 16 Estéfanasomeytaj yanʼnigpe̱i̱katiʼ. Kenpaʼti Estéfanasen huatihuapokeritaj yanʼnigpe̱i̱kaʼ. 17 Estéfanas Fortunato Acaicoere onʼtiakmeʼnok ijdurugpaki. Opud ayaʼda tiakhueʼdik moʼe̱nok kenomeynayo eʼtiakte ijdurugpaki. 18 Diostaj nogi̱ti eknopo̱e̱ʼ montihuapokmeʼne. Opudtaj konigti boʼtihuapokmeʼne. Kenomey huadakda o̱gkikaʼ yanʼmaknopo̱i̱kaʼ.
19 Asia huadaribayaʼ Diosen huabaktieʼeaʼeri huakupopakeria saludos onʼdiktaʼmonaʼ. Aguila Priscilaere kenpaʼti kenomeyen jakyo huakupopakeriere saludos onʼdiktaʼmonaʼ. Jesús Huairia oʼpaknok saludos onʼdiktaʼmonaʼ. 20 Ayaʼ huamaʼbuyada saludos onʼdiktaʼmonaʼ. Huayahuaya diʼda yanʼmaepo yanʼmabajbajtiʼ.
21 In saludo huaʼa huadik ijdiktaʼmonay. Do Pabloa doʼhuedbaʼada ijmadoyay.
22 Beʼapiʼ Jesucristo Huairitaj diʼ ehueʼ e̱e̱ʼnayo Diosa kenpaʼda castiga kamagkikeʼ. “Oroʼen Huairi katiakeʼ.” Ijjay.
23 Jesucristo Huairia opudtaj dakaʼ moʼto̱i̱keʼ. 24 Cristo Jesús meʼnopoʼto̱e̱nok opudtaj diʼda o̱ʼnikaʼne.