3
Oroʼ Diosenyoʼda huabaaʼeri o̱ʼe̱ne.
Ken konig huabokerek Diosen Noki̱re̱ga̱ nopoʼto̱e̱hueʼda moʼe̱nok opudtaj onbatiaʼpakdik i̱ji̱kaʼuy, egomey, pogomey. Konig huasiʼpo huaboaʼda Cristotaj oʼnoknopo̱e̱denigtaj onbatiaʼpakdik i̱ji̱kaʼuy. Konig huasiʼpotaj onʼhue̱ onʼyokikaʼ konig sigda sigda dakaʼda opudtaj oʼnonmadikikaʼuyne. Konig huabokerektaj ijmanmadikikay opudtaj onmadikahueʼ o̱ʼnikaʼuyne. Huabokerektaj eʼmanmadikaʼ pe̱e̱hueʼdikda moʼi̱kaʼuyne oyda kenpaʼti pe̱e̱hueʼdik moʼi̱kaʼne. Aratbutada onʼpakpo o̱gkikaʼnig opudomeya̱kon Diosen Noki̱re̱ga̱ oʼpakikaʼnig kikahueʼ moʼi̱kaʼne. Nogtaj nogtaj dig moʼbahuahuaypo kenpaʼti nogtaj nogtaj moʼmaboyikaʼne. Konig Diostaj oknopo̱e̱hueʼ hua̱e̱ʼeri o̱gkikaʼnig opudomey bokikaʼne Diosen Noki̱re̱gtaj nigpe̱e̱hueʼda moʼi̱kaʼne. “Pabloen huaknopo̱e̱ʼeri i̱jje̱y.” Noga̱ boaʼne. “Apolosen huaknopo̱e̱ʼeri i̱jje̱y.” Noga̱ boikaʼne. Konig huabokerek Diosen Noki̱re̱g nopoʼto̱e̱hueʼnanada hua̱e̱ʼeri moʼi̱kaʼ.
Do Pablo Apolosere Diosen huanabaʼ o̱ʼe̱po Diosen oʼkikay. Jesucristoen huadak huaʼa oʼnonmadikaʼuynok opudomey Jesústaj moknopo̱e̱ʼuy. Konig Diosa menaʼuynigda ijmanmadikikaʼuy. Konig Diosa Apolostaj onaʼuynigda oʼkikaʼuy. Do Jesucristoen huadak huaʼa oʼnonbatiaʼpakonhuahuikaʼuyne. Diosa opudtaj huaboaʼda moknopo̱e̱a̱ʼuyne. Apolosa opudtaj monmadikikaʼuyne. Diosa oʼtihuapoknok nogi̱ti nogi̱ti Cristotaj moknopo̱e̱ʼuyate. Beʼapiʼ Cristoen huadak huaʼa huamanbatiaʼpakeri hueretda ehueʼda o̱ʼne. Beʼapiʼ huamanmadikaʼeri hueretda ehueʼda o̱ʼne. Diosayoʼda nogi̱ti nogi̱ti yaknopo̱e̱ʼtaj oʼbatihuapokikaʼ. Jesucristoen huadak huaʼa huamanbatiaʼpakeri kenpaʼti Diosen huamanmadikaʼeri konigti huadaknada o̱gkikaʼ. Kenda noga̱ noga̱ o̱gkikaʼ Diosa oʼnopo̱e̱po dakhuapa oʼbayokapo. Oroʼ Diosenyoʼda huanigkaʼeri o̱ʼe̱ne. Opudnayo konig Diosen taʼba moʼe̱ne. Opudtaj ʼuruaʼnanada Diosa mogkikaʼne.
Opudomey Jesucristotaj moknopo̱e̱nok konig Diosen jak moʼe̱ne Diosa oʼkaʼ. 10 Do konig ʼuru jak huakaʼeri i̱jje̱po Diosa beʼteyaʼnok jak huanhuad konig ʼiddu ijkaʼuy. Jesucristoen huadak huaʼa ijmanbatiaʼpakikay. Ijmanmadikikay. Diosa beʼtihuapokonhuahuaʼuyne. Jak ʼiddu ayaʼ jak huanhuad o̱ʼe̱. Jesucristotaj eknopo̱e̱ʼ konig jak iddu o̱ʼe̱. Huaknopo̱e̱ʼeritaj noga̱ Diosen huaʼa onʼmanmadikikaʼ. Jesucristotaj huaknopo̱e̱ʼeritaj kanʼmanmadikikeʼpo dakaʼ kanʼmanmadikikeʼ. 11 Jesucristo konig Diosen jak ʼiddu Diosa onhuada̱ʼ noga̱ jak ʼiddu ehueʼdikda o̱ʼne. 12 Jesucristoen huaknopo̱e̱ʼeritaj nogte huamanmadikaʼeria ʼuruaʼda onʼmanmadikaʼapo. Nogomeya̱ sueʼda huadakdik huaknopo̱e̱ʼeritaj onʼmanmadikaʼapo. 13 Jesús eʼtiakte Diosen keneʼhua̱ya̱ʼ huameʼnoe o̱ʼe̱a̱po. Kenokaʼ ayaʼda Diosen dakhuapa onʼbaaʼdeʼikaʼnigʼa ayaʼada onʼtiahuayapo. Diosa oʼbatiahuayʼeaʼapo. Dios konig taʼak oʼbakpakaʼapo. Sueʼda huadak enʼbaaʼnayo oʼbakpakapo. Sueʼda huadak eʼmanmadikaʼ oʼbakpakaʼapo. Huadakda eʼmanmadikikaʼ bakpakahueʼ o̱ʼe̱a̱po. 14 Konig ʼiddute jak o̱gkadhuaʼpo Diosen huadak huaʼa onʼmanmadikikaʼuy. Huaknopo̱e̱ʼeritaj dakaʼ onʼmanmadikikaʼuy. Huaknopo̱e̱ʼeri dakaʼda eknopounhuahuikaʼnayo batikhueʼda e̱ʼi̱kaʼnayo huamanmadikaʼeritaj dakhuapa yaʼbayokapet Diosa. 15 Sueʼda huadak huamanmadikaʼerien huaknopo̱e̱ʼeri eknopo̱e̱ʼada eʼbatiknayo Diosen huaʼa huamanmadikaʼeria sueʼda huadakamon onʼmanmadikikaʼnok ehueʼda o̱ʼe̱a̱po. Huamanmadikaʼeriyoʼda konig jak eʼbakpakyaʼ oʼnoro̱kpo Cristoere onteʼti onʼnoeonhuahuikaʼapo.
16 Opud Cristoen huaknopo̱e̱ʼeri moʼe̱ne. Opud konig Diosen jak moʼe̱po Diosen Noki̱re̱g opudennopoʼyo o̱ʼi̱kaʼ. 17 Diosen jak kenpaʼda ʼuruaʼda o̱ʼi̱kaʼ. Diostaj ʼuruaʼda o̱ʼe̱. Kenpaʼti opud Diosen jak konig moʼe̱ne. ʼUruaʼda Diostaj moʼi̱kaʼnok. Diosen huaknopo̱e̱ʼeritaj beʼapiʼ dakhueaʼ eʼbatokaʼnayo Diosa kentaj keʼpoda castiga oʼmagkaʼapo.
18 Huataʼda namaʼda onahueʼ yanikaʼ. “Donayo huakkaʼ ijnopo̱e̱y.” Ahueʼ yanikaʼ. Aratbutenda eʼnopo̱e̱ʼ huakkaʼda ijnopo̱e̱y bepiʼ eʼnopo̱e̱ʼnayo hueretda eʼnopo̱e̱ʼ aʼnopo̱e̱yaʼpo “nopo̱e̱hueʼda i̱jje̱y,” kanʼnopo̱i̱keʼ. 19 In huadariyaʼ huabokerek huakkaʼda onʼnopo̱i̱kaʼ. Aratbutada eʼnopo̱e̱ʼ Diosa pakhueʼda o̱ʼi̱kaʼ. “Huakkaʼda ijnopo̱e̱y aratbuta eaʼada namaʼda o̱gkikaʼnok Diosa oʼnopo̱e̱po ehueʼda oʼmaeaʼ.” Apagbaʼ kenpaʼ oaʼ. 20 “Huakkaʼ huanopo̱e̱ʼerien eʼnopo̱i̱kaʼtaj Diosanayo oʼnopo̱e̱. Kenomey namaʼda onʼnopo̱i̱kaʼnig Diosa oʼnopo̱e̱.” Kendakon Apagbaʼ oaʼ. 21 Konige̱po, “Oroʼen huamanmadikaʼerinayo ʼuruaʼda monmadikikaʼne,” ken konig batiaʼpakhueʼ yanikaʼ. Diosanayo opudtaj ayaʼda boʼyokdemeʼne. 22 Kanʼmanmadikikeʼpo opudtaj Diosa Pablo Apolosere Pedrotaere boʼyokuyne. Huadari boʼyokuyne. Eʼnoeʼ kenpaʼti eʼbuey boʼyokuyne. Oyda kenpaʼti nogok moʼnoeonhuahuikaʼapone. Kenda ayaʼda oʼpuden moʼta̱e̱ne. 23 Opud Cristoen moʼe̱ne kenpaʼti Cristo Diosen o̱ʼe̱.