8
Eʼketkaʼ diostaj huaen eʼyokikaʼ oʼtimadoyaʼuyate.
Eʼketkaʼ diostaj huaen eʼyokdeʼ menpaʼ bapeʼdik o̱ʼi̱kaʼapo oy ijtimadoyaʼapoy. Kenda huakkaʼda moʼnopo̱i̱kaʼpo huadakda i̱jje̱y huadakda nopo̱i̱kaʼdik moʼe̱ne. Nogomeytaj oroʼ diʼ eʼmaikaʼnayo huadakda o̱ʼe̱po nogi̱ti nogi̱ti Diostaj oknopo̱i̱kaʼapone. Aratbut beʼapiʼ huakkaʼda ijnopo̱e̱y eʼnopo̱e̱ʼnayo konig dakaʼ nopo̱e̱hued e̱ʼe̱a̱da sueʼda onʼnopo̱e̱nigʼa oroʼomey Diostaj diʼ e̱e̱ʼnayo doʼhuedsiʼpo o̱ʼneaʼ Diosa moʼtinopo̱i̱kaʼne.
¿Aypo eʼketkaʼ diostaj eʼyokdeʼtaj menpaʼ oroʼ bapeʼdik o̱ʼe̱? Kenda onʼnopo̱e̱a̱ʼdene. Eʼketkaʼ dios noehueʼ o̱ʼne. Oroʼomey oʼnopo̱e̱ne. Kenpaʼti nogtida Dios o̱ʼe̱. Kurudyo̱ kenpaʼti huadariyo nogda nogda dios o̱ʼnepo dios oʼdikkaʼ aratbuta. Huakkaʼ dios kenpaʼti huakkaʼ huairi e̱e̱ʼtada nogtida Apag Dios oroʼnayo oʼto̱e̱ne. Apag Diosa ayaʼnada oʼkaʼuyate. Kenpaʼti kentayoʼda oʼnignoikaʼne. Kenpaʼti nogtida Jesucristo Huairi o̱ʼe̱. Keʼna katetapiʼ ayaʼtada oʼmato̱i̱kaʼ. Kenpaʼti oroʼomeytaj moʼto̱i̱kaʼne.
Ayaʼada kenda nopo̱e̱hueʼ o̱ʼne. Nogte aʼnenda eʼketkaʼ diostaj onʼpakikaʼpo huaen eʼketkaʼ diostaj eʼyokada o̱ʼnada onʼbapikaʼ. Cristoen huaknopo̱e̱ʼeri e̱ʼe̱a̱da kenda huaen onʼbapeʼpo namaʼda ijkay onʼnopo̱i̱kaʼ. Huaen eʼbapeʼnayo nogi̱ti Diostaj huadak i̱kahueʼ o̱ʼe̱a̱pone. Huaen bapehueʼ e̱e̱ʼpiʼ nogi̱ti Diostaj huadak i̱kahueʼ o̱ʼe̱a̱pone. Huaen eʼpeʼpiʼ pehueʼ e̱e̱ʼpiʼ Diosa oroʼtaj konigti diʼ moʼi̱kaʼne. Ken huaen bapeʼdik e̱ʼe̱a̱da huamaʼbuy teyda Diostaj oknopo̱e̱hueʼ o̱ʼnepo on kenda huaen eʼpeʼte onʼtiahuaypo keʼnakon eʼbapeʼnayo dakhueaʼ ijkay yanʼnopo̱e̱a̱pet. 10 Huaen eʼketkaʼ diostaj eʼyokdeʼtaj bapeʼdik o̱ʼe̱ o̱ʼnapiʼ iʼnopo̱e̱po eʼketkaʼ diosen jakyo eʼbapeʼnayo huamaʼbuy teyda oknopo̱e̱hueʼ o̱ʼe̱po ken huaen bapehueʼdik o̱ʼe̱ oʼnopo̱e̱nigʼa onʼtaj beʼtiahuaypo keʼnakon yaʼbapeapetpiʼ. Namaʼda ijkay eʼnopo̱e̱ʼada oʼbapeʼ. Ken dakhueʼda o̱ʼe̱. 11 Huaen eʼketkaʼ diostaj eʼyokdeʼ bapeʼdik o̱ʼe̱ iʼnopo̱e̱po on eʼpeʼnayo huamaʼbuy teyda oknopo̱e̱hueʼ o̱ʼe̱po onʼtaj beʼtiahuaypo eʼpeʼnayo namaʼda ijkay eʼnopo̱a̱da oknopo̱e̱batikpo kenpaʼda bueydik o̱ʼe̱a̱po. Kentabetaʼ Cristo oʼnigbueyʼuynigʼa. 12 Kenda boʼpakpo huaen moʼbapeʼnok huamaʼbuy teyda oknopo̱e̱hueʼ o̱ʼnepo opudtaj boʼtiahuaypo namaʼda ijkay oʼnopo̱e̱po eʼpeʼnayo opud kenda namaʼda moʼnigkaʼnok Cristotaj dakhueaʼda boʼkikaʼne. 13 Huamaʼbuytaj dakhueaʼ eʼmanigkaʼtaʼ pakhueʼ i̱jje̱y. Ken huaen do eʼpeʼnayo doʼhued huamaʼbuykon beʼtiahuaypo konig pehueʼdik i̱jje̱y eʼnopo̱i̱kaʼada yaʼbapeapetpiʼ kenda ijtinopo̱e̱po keʼna dakhueaʼ kahueʼ kaʼneʼpo ken huaen bapehueʼda i̱ji̱kaʼapoy.