Ŋwɛ ayi ásamé mbaá bɔɔ́
Hibrus
1
Mekomejɔɔ́ ayi Ɛsɔwɔ apyɛ maá wuú agaré
Nyá mbɛmbɛ Ɛsɔwɔ apyɛ bɔɔ́ ɛkpavé bií ágaré ukwené antɛ sé mekomejɔɔ́ wuú ndɔ, ndɔ ne ndɔ né mati ufɔɔ́ ufɔɔ́. Ne nana ayi mme achwɔ byɛ, Ɛsɔwɔ apyɛ maá wuú agaré ɛsé mekomejɔɔ́ wuú. Maá wuú yina ntó ne ɛbwɔ́ ne ji akwyɛɛ́ yɛ́ndégenó fa mme chóncho. Ji ne Ɛsɔwɔ ábélé nnó abɛ menyɛɛ́ geteé unó uko ɛbi ji awyaá. Ɛlé maá yina ne apyɛɛ́ gekpɛ́kpɛ́gé ŋgɔ Ɛsɔwɔ ágɛnege. Ndɛre ji alú, mbɔntó ne Ɛsɔwɔ alu né mati mako. Mekomejɔɔ́ wuú awyaá utó ne ɛlé mekomejɔɔ́ wuú yina ne apyɛɛ́ nnó yɛ́ndégenó ɛyigé akwyɛɛ́ gekɛne cháŋéné. Ji anerege mampyɛ genó ɛyi gépyɛɛ́ Ɛsɔwɔ ashwɔnége gabo ayi bɔɔ́ ápyɛɛ́, afɛ́ mfaánebuú, ne ajwɔlé né melú ɛ́nógé né ɛgbɛ ɛbwɔnyɛ Ɛsɔwɔ Muú aŋeá Apwɔɔ́ amu.
Maá Ɛsɔwɔ aŋeá gemɛ apwɔ́ makiɛ́nné Ɛsɔwɔ
Ndɛre ɛlúmbɔ, Ɛsɔwɔ apyɛ maá wuú aŋea gemɛ apwɔ́ makiɛ́nné jií wyɛ ndɛre mabɔ ami Ɛsɔwɔ achyɛɛ́ ji málɔ́mé mapwɔ́ ami bwɔ́. Ɛsé dékaá mbɔ néndé Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ fɔ́ ne ɛkiɛ́nné fɔ nnó, “Wɔ ɔlú Maá wa, fina nla Ntɛ wyɛ.” Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ yɛ́ ntó ató ne ɛkiɛ́nné fɔ́ nnó, “Me mbɛɛ́ nyɛ Ntɛ wuú ne ji abɛɛ́ nyɛ Maá wa.” Ne gébégé Ɛsɔwɔ atɔ́me maá mbɛ wuú fa mme ama jɔɔ́ aké, “Gɔ́gé makiɛ́nné ya ánógé ji.” Gɛ genó ɛyigé ajɔɔ́ atómé ne makiɛ́nné Ɛsɔwɔ aké, “Ɛsɔwɔ apyɛɛ́ makiɛ́nné jií álu ɛké mbyo ne apyɛ baá utɔɔ́ bimbɔ álu ɛké manɔ́mé mewɛ.” Yɛ́mbɔ ajɔɔ́ ató ne Maá wuú aké, “Ɛ ɛ́ Ɛsɔwɔ, gefwa jyɛ gebɛɛ́ tɛ kwyakwya ne kwyakwya, ɔgbarege nyɛ gefwa jyɛ né meti ɛwé ɛlú cho ne melɔ́mélɔ́. Wɔ ɔgboó ne genó ɛyi gelú cho ne ɔpaá gepɔgé bɔɔ́ abi álá ábelegé mabɛ Ɛsɔwɔ. Gɛ ula bi me Ɛsɔwɔ, muú nlú Ɛsɔwɔ wyɛ njyaá wɔ nnó ɔbɛ ne ŋgɔ yi apyɛ metɔɔ́ ɛgɔɔ́ wɔ ɛpwɔɔ́ atɛ ájeé byɛɛ́.” 10 Ama jɔɔ́ ntó ne maá wuú aké, “Wɔ, Ata, né ula ulɔɔ́ ɔkwyɛɛ́ mme, ne ɔkwyɛɛ́ yɛ́ndégenó ɛyi gelú né mfaánebuú ne ammu jyɛ. 11 Unó bina uchɔgé nyɛ né meso gébé, ne wɔ mbɔɔ́ ɔbɛɛ́ nyɛ tɛ kwyakwya. Ubi uko ugboó nyɛ manaá ɛké ukwene mandeé, 12 ne wɔ ɔkɔɔ́ nyɛ ubi ntó ɛké gekwenege nkú ne ɔkwɔ́régé nyɛ ubi ɛké muú akwɔ́régé ukwene mandeé ne ayi makɛ. Yɛ́mbɔ, wɔ mbɔɔ́ ɔkwɔ́régé fɔ́ ne geŋwá jyɛ gebyɛɛ́ fɔ́ tɛ kwyakwya.” 13 Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ fɔ́ ne ɛkiɛ́nné wuú fɔ genó ɛyigé ji ajɔɔ́ ne maá wuú nnó, “Jwɔlé fa né ɛgbɛ ɛbwɔnyɛ wa, kpaá tɛ mpyɛɛ́ bɔɔ́ mawáme byɛɛ́ akwene ɛké geluɔ ɛyigé ɔnɛ́rege uká byɛɛ́ mfaá.”
14 Ne makiɛ́nné Ɛsɔwɔ ako úlú le mandoó ayi ápyɛɛ́ utɔɔ́. Ɛsɔwɔ atɔmé nnó ápoógé bɔɔ́ abi Ɛsɔwɔ áwenege nyɛ gemɛ́ge bwɔ́.