8
Jisɔs ne alu ɛtukpe menomenyɛɛ́ mekɛ
Memma mechɔ ɛwé déjɔ́gé mbɔ ɛlú nnó: Ɛsé déwyaá gefɔ́gé ɛtukpe ɛwéna. Ji ajwɔlé né melu ɛnógé né ɛgbɛ ɛbwɔnyɛ Ɛsɔwɔ Muú aŋea Apwɔɔ́ amu né mfaánebuú. Ɛfɛɛ́ ne ji apyɛɛ́ utɔɔ́ bií né mmu mákílé Ɛsɔwɔ né mmu maá geto ayi wáwálé. Ata ne akwyɛɛ́ maá geto wú ɛpɔ́fɔ́ akwaá.
Áfyɛɛ́ yɛ́ndé ɛtukpe nnó achyɛgé ɛchyɛ, apyɛge ntó upɛ mbaá Ɛsɔwɔ. Mbɔntó ne ɛtukpe ɛwé sé abɔɔ́ mambɛ ne genó ɛyigé ji achyɛgé mbaá Ɛsɔwɔ. Mbɔgé ji ábɔ ábɛ fa mme, mbɔ ji abɔ abɛɛ́ yɛ́ mempyɛɛ́ upɛ Ɛsɔwɔ chácha néndé ampyɛɛ́ upɛ álu mɛ abi áchyɛgé ɛchyɛ mbaá Ɛsɔwɔ ndɛre ɛbɛ ɛkɛlege. Utɔɔ́ ɛbi ɛbwɔ́ ápyɛɛ́ né melu ɛwémbɔ úlú ɛlé dendore unó bi apyɛ né mákílé Ɛsɔwɔ né mfaánebuú. Ɛsé dékaá mbɔ néndé gébégé Mosis alú mantɛne maá gepúge Ɛsɔwɔ, Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ ne ji aké, “Sɛ gébé nnó ɔpyɛɛ́ yɛ́ndégenó gebɛ wyɛ gefɔɔ́ ɛyigé me nlɛré wɔ né mfaá mekwɛ.” Yɛ́mbɔ utɔɔ́ Jisɔs uŋea gemɛ upwɔɔ́ ɛbi ukwene ampyɛɛ́ upɛ, wyɛ ndɛre menomenyɛɛ́ mekɛ wuú ɛwé ɛchome bɔɔ́ mashu ne Ɛsɔwɔ ɛlɔme ɛpwɔɔ́ ɛwé gekwene. Gétúgé ɛtɛne mbaá unó ulɔ́úlɔ́ ɛbi Ɛsɔwɔ achyɛge nyɛ.
Mbɔgé gekwenege menomenyɛɛ́ ɛ́káge pyɛ nnó bɔɔ́ ákwane ndɛre Ɛsɔwɔ akɛlege, mbɔ ámágé kɛle sé ɛwé chá. Yɛ́mbɔ Ɛsɔwɔ ágɛgé nnó bɔɔ́ bií ápyɛɛ́ gyɛɛ́, getú ɛyigémbɔ ne ji ajɔɔ́ aké, “Ata aké, gébé gechwɔɔ́ nyɛ ɛyigé me nnyɛɛ́ nyɛ menomenyɛɛ́ mekɛ ne bɔɔ́ Isrɛli ne abi Juda. Menomenyɛɛ́ ɛwémbɔ ɛbɛɛ́ sé ndɛre ɛwé me mbɔɔ́ nnyɛɛ́ ne ukwene antɛ bwɔ́ né bií bi me nsɛle ɛbwɔ́ ne amu átané né melɔ Ijip. Ne ndɛre ɛbwɔ́ álá pyɛ sé genó ɛyigé me nnyɛ́meno ne ɛbwɔ́, me ntó nti meso ne ɛbwɔ́, me Ata ne njɔɔ́gé mbɔ. 10 Gɛ menomenyɛɛ́ ɛwé me nnyɛ nyɛ ne ntoné Isrɛli na. Né gébé ɛyigémbɔ, me nfyɛɛ́ nyɛ mabɛ ya né makpo bwɔ́, nsa áji né mmu matɔɔ́ bwɔ́. Me mbɛɛ́ nyɛ Ɛsɔwɔ bwɔ́ ne ɛbwɔ́ ntó abɛɛ́ nyɛ bɔɔ́ ba. 11 Ne yɛ muú bwɔ́ amágé lɛre sé ntɛ meŋmɛ wuú, yɛ muú ula gepú bií ajɔ́gé sé nnó, ‘Kaágé Ata’ néndé yɛ́ndémuú manlɔ ne bɔɔ́ abi álá ŋea gemɛ wɔ́, ɔkwɔne mbaá abi aŋea gemɛ akaáge nyɛ me. 12 Ne me ngɛne nyɛ ɛbwɔ́ meshwɛ né gabo ayi ɛbwɔ́ ápyɛɛ́ ne mmágé te sé gyɛɛ́ ayi ɛbwɔ́ apyɛɛ́ cháchá.” 13 Ndɛre Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ atome ne menomenyɛɛ́ mekɛ, ɛbyɛnnó ji asɛ nnó ɛwé gekwene ɛgbo gelu. Ne yɛ́ndégenó ɛyi gegboó gelu, gekwɔɔ́ ukoó, abelege geji baba.