Ŋwɛ ayi agbeé ŋwɛ ɛpea ɛyi Pɔl ásamé mbaá
Timɔti
1
Me Pɔl muú Ɛsɔwɔ ajyaá nnó mbɛ ŋgbá Kras Jisɔs ndɛre ji akɛlege, ngárégé depɔ ɛti détome ne geŋwá ɛyi gélágé byɛ́ ɛyi ji anyɛ́meno nnó achyɛge bɔɔ́ ndɛre áchome mmyɛ ne Kras Jisɔs.
Nsamé ŋwɛ yina mbaá Timɔti, maá yi mbɔɔ́ gejeé ne ji dɔɔ́. Nnɛnemmyɛ nnó, galɔ́gálɔ́, meshwɛ, ne nesɔ ɛni nétánege mbaá Ntɛ se Ɛsɔwɔ, ne Ata se Kras Jisɔs né bɛ́ ne wɔ.
Pɔl afyɛɛ́ Timɔti ɛshyɛ
Timɔti me ntamégé Ɛsɔwɔ muú me mpyɛ utɔɔ́ bií ne metɔɔ́ wa mmu pópó ndɛre antɛ ba ábɔ́ ápyɛɛ́, mentée wɔ yɛndégébé né mmyɛmenɛne. Ndɛre nteé manse jyɛ gébégé delyagé atɛɛ́, mmwɔ́lé ɛpyɛ me utuú ne ŋwɔmésé, mángɛ́ wɔ nnó metɔɔ́ wa ɛgbɛɛ́ ne nechɔ́chɔ́. Me nlu nteé nkane ɔfyɛɛ́ metɔɔ́ wyɛ meko ne Jisɔs, wyɛ nkane Lois mma wyɛ ayi muú kpaá ne Yunis mma ayi ábyɛné wɔ abɔ apyɛɛ́ nya. Ne nana menkaá wáwálé nnó wɔ ɔwya ntó gefɔge metɔɔ́ wembɔ. Gétú ɛyina ne ngarege wɔ nnó ɔnyaá ɛchyɛ ɛwe Ɛsɔwɔ achyɛ wɔ gébégé menɛre nya wɔ ɛbwɔ mekpo, ɛ́lúlí ɛké mewɛ. Néndé Ɛsɔwɔ achyɛ́ fɔ́ ɛsé mendóo wuú nnó ɛpyɛ ɛsé defɔge ɛfɔɔ́ wɔ́, achyɛ le ɛsé mendoó wuú nnó ɛchyɛge ɛsé uto ɛpyɛ ɛsé debɔge gejeé ne bɔɔ́ ne mágbárege menyammyɛ.
Ne ɛ́kágé mmyɛ ɛgboge wɔ gébégé ɔke ɔgarege bɔɔ́ depɔré Ata. Ɛkágé mmyɛ ɛgboge wɔ gétúgé me yi nkpɛne denɔɔ́ getu jií. Yɛ́mbɔ kame mangɛ ɛwyɛ ɛfwyale gétúgé abya melɔ́mélɔ́ ndɛre Ɛsɔwɔ achyɛge wɔ uto. Ɛsɔwɔ aferé sé né ɛfwyale gabo ne akuú ɛsé nnó débɛ bɔɔ́ bií. Ɛpɔ́fɔ́ gétúgé utɔɔ́ ulɔ́ulɔ́ ɛbi ɛse dépyɛ, ɛle gétúgé ji abɔ afɛre mɛ tɛ nya mampyɛ ndɛre ji akɛlege né ulɔɔ́ melu bií ɛbi ukɛne ne Kras Jisɔs. 10 Ne nana apyɛ ɛse dékaá ulɔɔ́ melu bií ndɛre Menchyɛ́ geŋwá sé Kras Jisɔs achwɔ́. Kras awá uto negbo. Ne alɛre ɛse meti geŋwá ɛyi gélágé byɛ́ ne abya melɔ́mélɔ́ wuú.
11 Gétúgé abya melɔ́mélɔ́ yina, Ɛsɔwɔ ajya me nnó mbɛ ŋgbá, muú ayi agarege, ne menlɛre abya melɔ́mélɔ́ wuú. 12 Gétu ɛyigémbɔ, ne me ngɛne mbɔ ɛfwyale. Yɛ́mbɔ mmyɛ́ ɛ́gboó fɔ́ me nénde me nkaá muú yi mfyɛɛ́ metɔɔ́ wa ne ji. Ne nkaá nnó akáge gbare unó bi ji afyɛ né amu ya kpaá tɛ́ bií bimbɔ ukwɔnege.
13 Kwɔlege majyɛ malɔ́málɔ́ ami me nchyɛ mbɔ wɔ cháncha. Ɔké ɔpyɛmbɔ fyɛgé wyɛ metɔɔ́ ne Jisɔs, bɔge gejeé ne bɔɔ́ wyɛ ndɛre ɛse bi déchome mmyɛ ne Kras Jisɔs dépyɛɛ́. 14 Bélege wáwálé yina ayi Ɛsɔwɔ afyɛ wɔ né amu chacha. Ji afyɛ wɔ wáwálé yina né amu né uto Mendoó Ukpea ɛwe ɛjwɔlege ɛse mmyɛ.
15 Kaá ntó nnó aŋmɛ bi átane né gebage mewaá Ɛsya ako chóncho ne Figɛlɔs ɛbwɔ́ ne Hɛmogɛnɛs ábó me.
16 Nnɛnemmyɛ nnó mejé Ɛsɔwɔ ɛbɛ ne ula gepú Ɔnɛsiforus, nénde afyɛɛ́ me ɛshyɛ metɔɔ́ yɛndegébé, mmyɛ ɛgbo fɔ́ ji nnó me nlu né gepúge denɔɔ́. 17 Gébége ji akwɔne né melɔ Rom akɛle me ne ɛfofoge kpaá tɛ agɛne me. 18 Nnɛnemmyɛ nnó Ɛsɔwɔ alɛre ji galɔ́gálɔ́ bií unɔɔ́ mpa. Ne wɔ mbɔɔ́ ɔkaá mɛ nkane ji apoó me né melɔ Ɛfɛsɔs.