10
Shik’ííyú, díí bídaagonołsį hasht’į́į́, daanohwitaa n’íí dawa yaak’os yitł’ááh nałseeł lę́k’e, ła’íí túnteel yiyi’ ch’ináłsą́ą́ lę́k’e; Ła’íí dawa yaak’os yitł’ááh ła’íí túnteel yiyi’ ch’ináłsą́ą́gee baptize ádaako’deszaahíí k’ehgo binant’a’, Moses holzéhi, yiłgo dała’á daazlįį; Ła’íí dawa yaaká’dí’ hidánéhi daayiyąą lę́k’e; Ła’íí dawa tsee biyi’dí’ tú hálíni daayidląą lę́k’e; Bik’ehgo’ihi’ṉań áí túhíí tsee biyi’dí’ hálį́į́go áyíílaa, Christ áí tseehíí k’ehgo at’éé: Christ áí nṉeehíí dá’aanákahyú yił daanlįį lę́k’e. Áídá’ łáni Bik’ehgo’ihi’ṉań doo yił daagoyiłshǫ́ǫ́ da lę́k’e: áík’ehgo da’igolį́į́yú neznaago ádaabi’deszaa. Díí ánágot’įįł n’íí yee nohwił ch’ígó’aahíí bighą ánágot’įįł lę́k’e: áí nṉee nchǫ’go ágot’eehíí hádaat’įį lę́k’ehíí k’ehgo doo hádaahiit’įį da doleełhíí bighą. Áí ła’ k’e’eshchíń daayokąąh lę́k’ehíí k’ehgo doo ádaanoht’ee da le’; bek’e’eshchiiníí gáṉííhíí k’ehgo, Nṉee dah dinezbįhgo da’iyąą, ła’íí da’idląą, áídí’ náádikaahgo gotaał lę́k’e. Ła’ nant’į’ nakai lę́k’ehíí k’ehgo haląą doo ágádaant’ee da le’, nadiin taadn doo náhóltagyú hilt’eego dała’á jįį neznaa lę́k’e. Ła’ Bik’ehgo’ihi’ṉań nayídaantaah lę́k’ehíí k’ehgo haląą néé doo Christ nabídaantaah da le’, ágádaasdzaahíí bighą ch’osh bik’asda’ daagolíni nadaabistseed. 10 Ła’ Bik’ehgo’ihi’ṉań yaa daanet’į́į́híí k’ehgo doo ádaanoht’ee da le’, ágádaasdzaahíí na’ałtseedíí nadaabistseed. 11 Áí yee nohwił ch’ídaago’aahíí bighą bich’į’ ádaagosdzaa; ła’íí nohwá bek’e’eshchįį, bits’ą́’dí’ bídaagonl’aah doleełgo, néé begoldohíí bengont’i’íí bee nohwaa gonyáá. 12 Áík’ehgo hadíń sízį́į́ nzįhíí ídaagodząą le’, dánko nadokałhíí bighą. 13 Nṉee dawa dałahágo at’éégo nabídaadintaah, nohwíí ałdó’ da’áík’ehgo nanohwídaadintaah: áídá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań da’áṉííyú át’éé, áík’ehgo nt’é doo dánohwik’eh dahíí bee doo nanohwínotaah at’éé da; ndi nanohwí’dintaahíí biyi’dí’ ch’ígót’i’go nohwá ágoléh, bich’į’ dahdaanołdǫh doleełgo. 14 Áí bighą, dázhǫ́ shił daanohshóni, k’e’eshchíń daach’okąąhíí bits’ą́’zhį’go ádaahṉe’. 15 Nṉee daagoyáni bich’į’ yashti’híí k’ehgo nohwich’į’ yashti; daanohwíí díínko baa natsídaahkees. 16 Idee biyi’ siziidíí bee daach’okąąhíí ba’ihédaandzįgo da’ohiikąąhdá’ daahiidląąhíí, ya’ áí doo Christ bidił bee itah daandlįį da gá? Báń nadaahii’né’dá’ nádaahidįįhíí, ya’ áí doo Christ bits’í bee itah daandlįį da gá? 17 Báń dała’áhíí k’ehgo néé hiidląą ndi dała’á daandlįį, báń dała’áhíí nádaahidįįhíí bighą. 18 Israel hat’i’íí ánádaat’įįłíí baa natsídaahkees: Bik’ehgo’ihi’ṉań daach’okąąhgo baa hi’ṉiiłi łahzhį’ nádaidįįhíí, ya’ do áí bee itah daanlįį da gá? 19 Nt’é dishṉii áídá’? K’e’eshchíń da’aṉiihi nlįį née? Hidáń k’e’eshchíń baa hi’ṉiiłíí godiyįh née? 20 Dah, ndi gádishṉii, doo Bik’ehgo’ihi’ṉań daayokąąh dahíí hant’é daayokąąhíí yaa ndaahiṉiiłíí ch’iidn yaa daahiṉííł, doo Bik’ehgo’ihi’ṉań da: doo ch’iidn bitah daanohłįį hasht’į́į́ da. 21 NohweBik’ehń bi’ide’ bee da’ohdląądá’ łahyúhíí ch’iidn bi’ide’ bee doo hagot’éégo da’ohdląąh da: dilzįhgo nohweBik’ehń bił da’ohsąądá’ łahyúhíí ch’iidn doo hagot’éégo bił da’ohsąą da. 22 Ya’ nohweBik’ehń nohwich’į’ hashkeego ádaanlzį née? Ya’ néé bitisgo nadaanlwod née? 23 Dawahá shá bił ch’í’otąą ndi doo dawa bee shich’ogo’ṉii da: dawahá shá bił ch’í’otąą ndi doo dawa shi’odlą’íí nłdzilgo áile’ da. 24 Doo dakózhą́ nłt’éhi ídáhách’ít’į́į́ da le’, áídá’ nṉee ła’i nłt’éhi bá hách’ít’į́į́ le’. 25 Dant’éhéta itsį’ nanáhi’ṉiihgee nahiṉiihíí daahsąą, hishąą shį, dagohíí doo hishąą da shį daanohsįgo doo biká na’ídaadołkidgo da: 26 Ni’gosdzáń ła’íí biká’ daagolííníí dawa nohweBik’ehń bíyééhíí bighą dawa daahiidąągo dábik’eh. 27 Nṉee doo da’odląą dahíí ła’ shigowąyú íínááyú ńṉáh nohwiłṉii lę́k’eyúgo, ła’íí akú nohwiini’yúgo, nt’éhéta nohwich’į’ nniiką́ą́híí daahsąą, hishąą shį, dagohíí doo hishąą da shį daanohsįgo doo biká na’ídaadołkidgo da. 28 Áídá’ ła’, Díí hidáń k’e’eshchíń baa hi’ṉili at’éé, nohwiłṉiiyúgo, daohsąą hela’, nohwił nagolṉi’híí ńbíghą, ła’íí ch’iyąągo doo dábik’eh da nzįhíí bighą: ni’gosdzáń ła’íí biká’ daagolííníí dawa nohweBik’ehń bíyééhíí bighą dawa daahiidąągo dábik’eh: 29 Ch’iyąągo doo dábik’eh da nńzįhíí bighą doo dishṉiigo ádishṉii da, áídá’ nṉee nił nagolṉi’íí ch’iyąągo doo dábik’eh da nzįhíí bighą: gánṉii shį, Hidáń dawa shá bił ch’í’otąądá’ nt’é bighą ła’ nṉee hidáń doo dawa bił ch’í’otąą dahíí shaa néít’į́į́? 30 Bik’ehgo’ihi’ṉań shaa ch’oba’go nt’éhéta hishąądá’, nt’é bighą ba’ihénsįgo hishąą n’ííhíí bighą nchǫ’go shaa yá’iti’? nṉii shį. 31 Áídá’ gánohwiłdishṉii, Da’ohsąągee ła’íí dant’é ádaahłeehgee Bik’ehgo’ihi’ṉań ba’ihégosį doleełhíí bighą ádaaht’įįh. 32 Jews daanliiníí hik’e doo Jews daanlįį dahíí, ła’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań daayokąąhgo ha’ánáłséhíí nohwighą nanánóhdéh hela’: 33 Shíí dawa ánásht’įįłíí bee nṉee dawa bił goyiłshǫ́ǫ́ hásht’į́į́, doo dashíí zhą́ nłt’ééhíí ídáhásht’į́į́ da, ndi łáni nłt’ééhíí bá hásht’į́į́, yee hasdádokah doleełgo.