13
Nṉee daanliiníí nłt’éégo yádaałti’íí ła’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań binal’a’á yaaká’yú daagolínihíí biyati’ bee yashti’shą’ ndi, shił’ijóóníí da’ádįhyúgo bésh dilwoshé áhiłts’agíí, dagohíí bésh be’idot’ałé łídiildiłgo áhiłts’agíí k’ehgo ánsht’ee. Bik’ehgo’ihi’ṉań shinkááyú yałti’íí shaa godet’ąąshą’ ndi, nt’é doo bígózį da n’íí dawa bígonsįshą’ ndi, dawa shił ígózįshą’ ndi, ła’íí shi’odlą’íí bee dził láshį godihi’ṉiił lę́k’e ndi, shił’ijóóníí da’ádįhyúgo shíí doo nt’é nshłįį da. Dawa shíyééhíí tédaat’iyéhíí baa hishṉííłshą’ ndi, ła’íí shidi’didlidgo baa ídinsht’ąą lę́k’e ndi, shił ijóóníí da’ádįhyúgo shíí doo nt’é bee hisht’įį da. Koł ijóóníí nyéé lę́k’e ndi ńzaadzhį’ bidag ách’ít’éé, ła’íí koł goch’oba’; ła’ bíyééhíí doo ídáhách’ít’į́į́ da; doo ída’ch’odlíí da, doo ích’idilkąąh da, Koł ijóóníí doo nchǫ’go ách’ít’į́į́ da, doo dashízhą́ ch’inzį da, doo dágóshch’į’ bágoch’iłchįįh da, doo dénchǫ’égo baa nats’ítsikees da; Doo nchǫ’go ágot’eehíí baa koł gozhǫ́ǫ́ da, áídá’ da’aṉii ágot’eehíí zhą́ baa koł gozhǫ́ǫ́; Dawa bidag ách’ít’éé, dawa ch’odląą, nłt’ééhíí dawa nch’ołíí, dawa bich’į’ dahch’idnłdǫh. Koł ijóóníí doo ádį́į́h da: yuṉáásyú ágoṉe’íí baa nagolṉi’ lę́k’e ndi bech’ígoṉáh; Holy Spirit binkááyú yati’ doo bígózį dahíí bee yách’iłti’ lę́k’e ndi bengowáh; bee koł ígóziníí bech’ígowáh. K’adíí łahzhį’ zhą́ bídaagonlzį, hik’e yuṉáásyú ágoṉe’íí łahzhį’ zhą́ baa nadaagohiilṉi’. 10 Áídá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań ngonłchííhíí dawa łalzaagee, doo dayúweh łahzhį’ zhą́ bídaagonlzį da doo, áídá’ dawa nohwił ídaagozį doleeł. 11 Chągháshé nshłįįdá’ chągháshé k’ehgo yashti’ ni’, chągháshé k’ehgo doo gonsą́ą́ dago natséskees ni’: áídá’ nṉee sílį́į́ hik’e chągháshé k’ehgo ánsht’ee n’íí shits’ą́’ bee yó’ogoyáá ni’. 12 K’adyúgo kát’íné doo nzhǫǫgo biyi’ got’įį dahíí biyi’ daadet’įįhíí k’a’at’éé, áídá’ biká’ ngonyáágo daałinél’įįhíí k’ehgo nzhǫǫgo got’įį doleeł: k’adyúgo łahzhį’ zhą́ bígonsį, áídá’ biká’ ngonyáágo dawa bígonsį doleeł, dashíí shígózįhíí k’ehgo. 13 Áík’ehgo ki’odlą’, hik’e nłt’ééhíí nch’ohołííhíí, ła’íí koł ijóóníí biłgo, díí taagihíí begoz’ąą; ndi koł ijóóníí itisgo at’éé.