3
Shik’ííyú, Holy Spirit be’ádaanoht’eehíí k’ehgo doo nohwich’į’ yáoshti’ at’éé da ni’, ndi ni’gosdzáń be’ádaanoht’eehíí k’ehgo, áníigo ínashood daasolįįhíí bighą mé’ daanohłįįhíí k’ehgo nohwich’į’ yashti’ ni’. Ibe’ nohwá náda’siłsįįdhíí k’ehgo yati’ dabígóziníí bee nohwich’į’ yashti’ ni’, itsį’íí dah, áí yati’ nyee’íí át’éé: doo hwahá bídaagonołsįįh dahíí bighą doo bee nohwich’į’ yashti’ da ni’, dak’ad ndi doo bídaagonołsį da. T’ah ni’gosdzáń biká’ ágot’eehíí be’ádaanoht’ee, doo Holy Spirit be’ádaanoht’ee da: nohwitahyú ła’ bíyééhíí ídáhádaaht’įį, iłch’į’ daashohkee, ła’íí iłts’ą́’zhį’ daahohkah, áí bighą t’ah ni’gosdzáń biká’ ágot’eehíí be’ádaanoht’ee, ła’íí ni’gosdzáń biká’ nṉeehíí k’ehgo t’ah nadaahkai go’į́į́. Ła’ gáṉíídá’, Shíí Paul zhiṉéé nshłįį; ła’íí, Shíí Apollos zhiṉéé nshłįį, ṉii; áík’ehgo ni’gosdzáń biká’ ágot’eehíí be’ádaanoht’ee go’į́į́. Paulhííshą’ hadíń? Apollosííshą’ hadíń? Nada’iziidíí biláhyú da’osodląądíí zhą́ ndlįį, nohweBik’ehń néé dántįįgee binasdziid nohwaa din’ą́ą́híí k’ehgo na’idziid. Shíhíí k’ediiláá, Apollosíí yiyaa naná’nłtłish: ndi Bik’ehgo’ihi’ṉań deshjeedgo áyíílaa. Áík’ehgo hadíń k’e’dileehíí dagohíí hadíń naná’nłtłishíí doo nt’é nlįį da; ndi Bik’ehgo’ihi’ṉań deshjeedgo áile’íí zhą́. K’e’dileehíí ła’íí naná’nłtłishíí biłgo dáłełt’ee: ła’íí nṉee daantį́į́gee binasdziidíí bideṉá bich’į’ nahi’ṉiił. Néé Bik’ehgo’ihi’ṉań dała’ bił nada’idziidíí daandlįį: nohwíí Bik’ehgo’ihi’ṉań k’e’nlááhíí ła’íí nayik’í’iziidíí daanohłįį, Bik’ehgo’ihi’ṉań bikįh yitł’įhíí k’ehgo ádaanoht’ee. 10 Nṉee góyáni kįh ágole’íí kįh bitł’ááh łedn’aahíí áile’, ágát’éégo shíí Bik’ehgo’ihi’ṉań biłgoch’oba’íí shaa yiné’íí bik’ehgo nohwi’odlą’ bitł’ááh łedn’aahíí ashłaa, áídí’ nṉee ła’ yiká’ hadag yitł’įh. Áídá’ nṉee daantį́į́gee hagot’éégo ágole’íí yaa goyą́ą́ le’. 11 Nohwi’odlą’ bitł’ááh łedn’aahíí iłk’idá’ ágolzaa, áíhíí Jesus Christ, nṉee doo ła’ ánágódle’ at’éé da. 12 Dahadíń díí itł’ááh łedn’aahíí biká’ ágole’íí, óodo, béshłigai, tséé łą́ą́ ílíni, ńdilchi’, tł’oh, dagohíí tł’oh náhesgani yee hadag ágole’yúgo; 13 Nṉee daantį́į́gee binasdziidíí ch’í’ṉah alṉe’ doleeł: kaa yá’iti’íí bijįįgee kǫ’ bee ch’í’ṉah hileeh; nṉee daantį́į́gee binasdziidíí hago’at’ééhíí kǫ’ bee bígozįįh doleeł. 14 Nṉee ła’ hadag ágolaahíí t’ah goz’ąąyúgo, bideṉá bich’į’ nahi’ṉiił doleeł. 15 Áídá’ nṉee ła’ binasdziidíí ąąłnlid lę́k’eyúgo, nt’é bich’į’ nahi’ṉííł le’at’éé n’íí baa ch’a’oṉe’: ndi bíhíí hasdábidilteeh, kǫ’ biyi’ ch’íńyááhíí k’ehgo. 16 Bik’ehgo’ihi’ṉań bikįh biyi’ daach’okąąhíí daanohłíni ádaanoht’eehíí, ła’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań biSpirit nohwiyi’ golį́į́híí bídaagonołsį ya’? 17 Nṉee ła’ Bik’ehgo’ihi’ṉań bikįh biyi’ daach’okąąhíí dénchǫ’go áyíílaa lę́k’eyúgo, Bik’ehgo’ihi’ṉań da’ílíí hileehgo ábile’ doleeł, Bik’ehgo’ihi’ṉań bikįh biyi’ daach’okąąhíí godiyįhíí bighą, áí kįhíí nohwíí daanohłįį. 18 Nṉee doo ła’ ích’į’ nach’aa da le’. Nohwitahyú nṉee ła’ ni’gosdzáń bigoyą’ ye’at’éé ngolṉíí lę́k’eyúgo, áí doo nt’é yígółsiníí k’ehgo ádódle’, áík’ehgo goyą́ą́ hileeh. 19 Díí ni’gosdzáń biká’ igoyą’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań bich’į’yúgo déba’odlohé át’éé: bek’e’eshchiiníí gáṉíí, Nṉee daagondząą daanziníí nadaach’aago nadaagołchi’íí bee Bik’ehgo’ihi’ṉań daabiłjizh. 20 Ła’íí gánádi’ṉii, NohweBik’ehń nṉee daagondząą daanziníí binatsekeesíí yígółsį, doo nt’é bee alṉe’ dago. 21 Áí bighą nṉee doo ła’ bada’ołíí da le’: dawahá nohwíyéhi ádaat’ee; 22 Paul, dagohíí Apollos, Cephas, dagohíí ni’gosdzáń, ihi’ṉaahíí, dagohíí da’itsaahíí, dawahá k’adíí daagolíni, dagohíí dawahá begoṉáhi, dawa nohwíyéhi ádaat’ee. 23 Áídá’ Christ bíyéé daanohłįį; Christ‐híí Bik’ehgo’ihi’ṉań bíyéé nlįį.