5
Jesus túsikaaníí Gennésaret holzéhi bahyú sizįįná’ nṉee daałiłjizh, Bik’ehgo’ihi’ṉań biyati’ daidits’į́h hádaat’įįhíí bighą, Túsikąągee tsina’eełíí naki silaago yiłtsąą, nṉee łog hadaileehíí tsina’eeł yiyi’gé’ hakaigo biłógbehaidlehé nanestł’óli tádaigisgo. Jesus tsina’eełíí dała’á Simon bíyééhíí yeh hiyaaná’, Simon gáyiłṉii, Da’aṉahzhį’ shił ńł’eeł. Áígé’ tsina’eełíí yiyi’ dahnezdaa, áígé’ nṉee yił ch’ígó’aahgo yich’į’ yałti’. Ąął nyáńłti’ná’ Simon gáyiłṉii, Tú łą́ą́yú idnł’eełgo áígé’ niłógbehaidléhé ténłtsosgo beha’íílée. Áík’ehgo Simon gábiłṉii, Iłch’ígó’aahíí, ch’éh ádaahiit’įįgo iskąą ndi doo ła’ hadaasiidlee da: da’ágát’éé ndi da’áshiłnṉiiyú áshṉe’go shiłógbehaidlehé hayaa ashłe’, ṉii. Ágádaadzaago łóg dázhǫ́ łą́ą́go hayíléego biłógbehaidlehé bich’ą́’ ndaasdlaad lę́’e. Ła’ yił hada’ileehíí aṉahyú tsina’eełíí bił dahna’eełíí yich’į’ yída’dishgish, Nohwich’odaałṉiih, daaṉiigo, Áík’ehgo áí bich’į’ bił nda’iz’eelgo tsina’eełíí da’áła łóg biyi’ ha’desbįhgo tsina’eełíí hayaa téłtł’á’o’eeł nkegonyaa. Simon Peter díí yiłtsąągo Jesus biyahzhį’ hayaa adzaago gáṉíí, SheBik’ehń, shich’ą́’zhį’go dahnṉáh, nṉee binchǫ’ łánihi nshłįįhíí bighą. Simon ła’íí yił hada’ileehíí biłgo dawa bił díyadaagot’ee, łóg dázhǫ́ łą́ą́go hadaizlee’híí bighą: 10 James ła’íí John biłgo, Zébedee biye’kehi, Simon yił nada’iziidi, ałdó’ bił díyadaagot’ee. Jesus Simon gáyiłṉii, Doo nénłdzid da; kodé’ godezt’i’go łóg hayihileehíí k’ehgo nṉee shá náhiláh doleeł. 11 Áík’ehgo bitsina’eełíí tábąąyú ndaayisṉilná’ dawahá akúyaa ndaizṉilná’, Jesus yiké’ dahiskai lę́’e.
12 Jesus kįh gozṉilyú nyáágo nṉee łóód doo ínádįh dahi, leprosy holzéhi, yaa nagháhi Jesus yiłtsąąná’ hayaa adzaago náyokąąhgo gáyiłṉii, SheBik’ehń, náshíńlziihíí bik’e síńtįįgo nígonsį, háńt’įįyúgo náshíńlziih. 13 Jesus yich’į’ dahdidilṉiigé’ yedelṉii’go gáyiłṉii, Hasht’į́į́, nándziih. Áí dábiłgo łóód n’íí ínásdįįd lę́’e. 14 Jesus gábiłṉii, Hadń dánko bił nagolṉí’ hela’: ti’i, okąąh yebik’ehń bich’į’ ch’í’ṉah ádńdle’go, Moses ngon’ą́ą́ lę́’ehíí k’ehgo hat’íhíta be’okąąhíí Bik’ehgo’ihi’ṉań baa nné’, hanánidelzaahíí bighą, áík’ehgo nándziihíí nṉee yídaagołsį doleeł. 15 Áíná’ yúwehyú ch’iṉii didezdlaad: áík’ehgo nṉee doo ałch’ígé Jesus yałti’íí daidits’į́h hádaat’įį ła’íí kah iłtah at’éhi yaa nakaihíí nádaabi’dilzii hádaat’įįhíí bighą baa hikáh lę́’e.
16 Áígé’ Jesus dasahn da’izlįįyú óyááyú oskąąd. 17 Áíná’ ła’ jįį Jesus iłch’ígó’aahgo Phárisees daanlíni ła’íí begoz’aaníí iłch’ídaago’aahi itah naháztąą lę́’e, Gálilee biyi’, Judéa biyi’ daagotahgé’, ła’íí Jerúsalemgé’ hikaihi: Jesus Bik’ehgo’ihi’ṉań binawodíí biłnlįįgo nádailziih.
18 Jesus yałti’ná’ ła’ nṉee di’ili Jesus bich’į’ ndaach’íłteehgo biyahzhį’ ndaach’íłteehgo ch’éh ádaach’it’įį lę́’e. 19 Dázhǫ́ ch’iląądgo doo hayú Jesus bich’į’ ch’ígót’i’ dahíí bighą kįh biká’yú hádaach’istįįgo Jesus siziiníí bik’ehgé’ ch’í’í’áńgo ádaach’izlaagé’ a’ádaach’istįį lę́’e. 20 Jesus nṉee bi’odlą’ yígołsįįdná’ di’ilihíí gáyiłṉii, Shik’isn, ninchǫ’íí da’izlíné nádleeh. 21 Begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi ła’íí Phárisees daanlíni biłgo dábiyi’yú na’ídaadiłkidgo gádaaṉii, Hadń láhi áń Bik’ehgo’ihi’ṉań ádil’įįgo aṉíí? Hadń konchǫ’íí da’izlíné áile’? Bik’ehgo’ihi’ṉań zhą́ go’į́į́. 22 Jesus áí natsídaakeesíí yígołsįįdná’ gáyiłṉii, Hat’íí bighą dánohwiyi’yú na’ídaadołkid? 23 Hayííhíí doo nyeego ách’iṉiih da, Ninchǫ’íí da’izlíné nádleeh, dagohíí, Nádndáhgo dahnṉáh? 24 Ni’gosdzáń biká’ nṉee binchǫ’íí da’izlį́į́ alṉe’íí shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, beshik’ehgo bídaagonołsį doleełhíí bighą, (nṉee di’ili sitiiníí gáyiłnṉid,) Nádndáhgo biká’ síntiiníí dahnádnné’go gowąyú nádńdáh, niłdishṉii. 25 Nṉee biṉááł dagoshch’į’ nádiidzaago yiká’ sitįį n’íí dahnáyiné’go gowąyú onádzaa, Bik’ehgo’ihi’ṉań ya’ahénzįgo. 26 Nṉeehíí dawa dázhǫ́ bił díyadaagot’eego Bik’ehgo’ihi’ṉań ya’ahédaanzį, áígé’ tsídaadesyizgo gádaaṉii, Díí jįį ánágot’įįłíí doo hwaa ła’ hat’íí gát’éégo daahiit’įį da.
27 Díí bikédé’go Jesus ch’ínádzaago tax nanáhi’ṉiłígee nṉee tax bich’į’ nahi’ṉiiłihi, Levi holzéhi, sidaago yiłtsąą lę́’e: áík’ehgo gáyiłṉii, Shiké’ dahnṉáh. 28 Áík’ehgo dawahá da’akú nazṉilná’ nádiidzaago Jesus yiké’ dahiyaa lę́’e. 29 Levi bigowąyú Jesus bá da’odąą: áígee nṉee łą́ą́go tax bich’į’ nadaahi’ṉiiłíí, nṉee ła’ihíí biłgo, Jesus ła’íí bitsiłke’yu itah da’iyąązhį’ naháztąą. 30 Áíná’ Phárisees daanlíni ła’íí bitahyú begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi biłgo Jesus bitsiłke’yu yída’iłtahgo gádaayiłṉii, Hat’íí bighą tax bich’į’ nadaahi’ṉiiłíí ła’íí nṉee doo bik’ehyú ádaat’ee dahíí bił da’ołsąą? 31 Jesus gádaabiłṉii, Doo hago’ádaat’ee dahíí izee nant’án doo yaa nakah bik’eh da, daanezgaihíí zhą́. 32 Shíí nṉee doo bik’ehyú ádaat’ee dahíí, Nohwinchǫ’íí bich’ą́’zhį’ ádaałṉe’, biłdishṉiiyú níyáá, áíná’ doo nṉee dábik’ehyú ádaat’eehíí ágáłdishṉiiyú níyáá da.
33 Phárisees Jesus gádaayiłṉii, Hat’ííshą’ bighą John bitsiłke’yu dáshiṉá’ da’okąąh, ła’íí Pharisees bitsiłke’yu ałdó’ ágádaat’ee; áíná’ ni nitsiłke’yuhíí doo dáshiṉá’ da’okąąh da? 34 Jesus gádaabiłṉii, Ya’ ni’i’ṉéhgee nṉee dała’ádaat’eehíí nṉee niiṉéhíí yił nakaiyúgo dáshiṉá’ da’okąąh née? 35 Dahagee nṉee niiṉéhíí bich’ą́’ nádilteeh ndi at’éé, áígee dáshiṉá’ da’okąąh doleeł.
36 Jesus iłch’ígót’aahgo na’goṉi’íí ałdó’ yee hadziigo gábiłṉii, Doo hadń íí áníidéhíí haizǫǫsgo íí dénchǫ’éhíí yenádi’aah da; ágádzaayúgohíí áníidéhíí biká’ ch’ída’i’áń hileehná’ íí dénchǫ’éhíí áníidéhíí béédit’ąągo doo łełt’ee da. 37 Ła’íí wine áníi alzaahíí ikágé wine bee nałtiníí dénchǫ’éhíí doo biyi’ tádaach’iṉił da; ágách’idzaayúgo wine áníi alzaa’ihíí ikágé yidiłdohgo na’ṉil, áík’ehgo winehíí ąął ha’ijooł, ła’íí ikágéhíí koch’ą́’ yiłchǫǫh. 38 Áíná’ wine áníi alzaahíí wine bee nałtiníí áníidéhíí zhą́ biyi’ tádaach’iṉił; áík’ehgo daańłt’éé ńt’éé. 39 Hadń wine da’iłtsé alzaahíí yodlaaníí, doo áníi alzaahíí hát’į́į́da; Wine da’iłtsé alzaahíí zhą́ nłt’éé, ṉiihíí bighą.