9
Jesus bitsiłke’yu nakits’ádahíí dała’áyíílaago ch’iidn dawa bitisgo binawod daagolį́į́go yedaabik’ehgo, ła’íí kah iłtah at’ééhíí yaa nadaakaihíí nádaayilziihgo yaa daagodez’ąą. Áígé’ Bik’ehgo’ihi’ṉań bilałtł’áhgee begoz’aaníí yaa nadaagolṉi’go, ła’íí daanezgaihíí nádaayilziihgo odais’a’. Áígee gádaabiłṉii, Desołkaiyú doo hat’íí daałné’go da, gish, izis bena’iltiníí, báń, dagohíí zhaali; doo íícho naki nadaałṉilgo da. Dahayú gowągee ha’áłkaigee, łahyú nádesołkaizhį’ da’áígee nasółtąą le’gá. Dahadń doo nádaanohwidiłteeh dayúgo dahdołkáhgo nohwikee bąą łeezhíí baa daałhaał, áí bee doo hádaanohwit’įį dahíí bígózįh doo. Áík’ehgo dahdikaigo daagotahyú yati’ baa gozhóni yaa nadaagolṉi’, ła’íí dahayú nakaiyú náda’ihilziih lę́’e.
Hérod nant’án Jesus ánát’įįłíí dawa yaat’ínzįgo, hadńshą’ ádaayiłṉii, nzį lę́’e, ła’, John daztsąągé’ naadiidzaago áń át’į́į́, daaṉiihíí bighą; Ła’ihíí, Elías n’íí nádzáá, daaṉii; ła’ihíí, Doo áníiná’ Bik’ehgo’ihi’ṉań binkááyú na’iziidi n’íí naadiidzaahi at’į́į́, daaṉii. Hérod gánṉiid, Shí la’ John shik’ehgo bitsits’in nadaach’idnk’ii ni’; hadń lą́ą́hi áíná’, díń dá baa idists’ag nt’éé? Áík’ehgo Jesus yiłtséh hát’į́į́ lę́’e.
10 Odais’a’ n’íí nákaigo hago ánádaat’įįł n’íí Jesus yił nadaagosṉi’. Áígé’ aṉahyú da’izlįįyú, kįh gozṉil Bethsáida holzéhi ba’ashhahyú yił okai lę́’e. 11 Áíná’ nṉee yídaagołsįįdgo biké’ onałsą́ą́: áík’ehgo Jesus baa bił gozhǫ́ǫ́go Bik’ehgo’ihi’ṉań bilałtł’áhgee begoz’aaníí yaa bich’į’ yałti’, ła’íí hayíí nádaabi’dilziih hádaat’iiníí nádaayilzii lę́’e. 12 O’i’ą́ą́zhį’ godeyaayú nakits’ádahíí Jesus gádaayiłṉii, Ai nṉee dała’at’ééhíí dahayú gotahyú nádaadnł’áá, dahayú njeehíí nádaagodi’aahgo, ła’íí dahat’íhíta daiyaaníí yiká daadéz’įįyú; kú da’izlįįyú nahétąąhíí bighą. 13 Áíná’ Jesus gádaabiłṉii, Nohwihíí bá da’dołné’. Áík’ehgo gádaaṉii, Báń dijolé dá’ashdla’á zhą́ nadaahii’né’, łóg dánakiyé biłgo; díí nṉeehíí dawa idáń bá nadaahiilṉiihyúgo zhą́ bá da’n’né’. 14 Nṉee dała’at’ééhíí ashdladn doo náhóltag dayú hilt’ee lę́’e. Jesus bitsiłke’yu gáyiłṉii, Nṉee dała’at’ééhíí ashdladingo ił’anigo dinołbįh daabiłdołṉiih. 15 Ágádaanṉiidná’ nṉee dawa dinezbįh. 16 Áígé’ Jesus báń ashdla’ihíí łóg nakihíí biłgo náidnné’go hadag déz’įįgo ya’ahénzįgo oskąądná’ iłk’ídaizdlaad, áígé’ bitsiłke’yu yaa daizné’, nṉee yitada’iṉiihgo. 17 Áígee nṉee dawa da’iyąągo náda’isdįįd lę́’e: áígé’ ch’ékaadíí táts’aa nakits’ádah bik’ehgo nádaach’ihezlaa.
18 Łah Jesus dasahn okąąh, bitsiłke’yu zhą́ bił naháztąągo; áígé’ Jesus bitsiłke’yu nayídiłkidgo gádaabiłṉii, Nṉee hadń át’į́į́ daashiłṉii? 19 Áík’ehgo gádaabiłṉii, Ła’ John Baptize ágole’ n’íí daaniłṉii: ła’ihíí Elías at’į́į́; ła’ihíí doo áníiná’ Bik’ehgo’ihi’ṉań binkááyú na’iziidi n’íí daztsąągé’ naadiidzaahi at’į́į́ daaniłṉii. 20 Jesus gánádo’ṉiid, Nohwihíí hadń át’į́į́ daashiłdołṉii? Peter gáṉíí, Bik’ehgo’ihi’ṉań Ats’áltíni, Christ holzéhi, áńt’įį. 21 Bitsiłke’yu nłdzilgo yich’į’ hadziigo gáyiłṉii, Hadń áí bił nadaagołṉi’ hela’; 22 Shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, doo ałch’ídn shiniigodilṉe’ da, Jews yánazíni, okąąh yedaabik’ehi bánadaant’aahi, ła’íí begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi doo hádaashit’įįdago shidizideená’ taagi jįį hileehgo naadishdáh.
23 Dawa yich’į’ hananádziigo gánádo’ṉiid, Dahadń shiké’ dahdigháh hát’į́į́yúgo ídaayo’ṉahná’ dajįį biigha bitsį’iłna’áhi dahyidotįįhgo shiké’ dahdowáh. 24 Dahadń bi’ihi’ṉa’ yaa bił goyééhń, áí bich’ą́’ da’izlį́į́ hileeh: áíná’ dahadń ídaayis’ṉahgo shíí shighą bi’ihi’ṉa’ da’izlį́į́ silįį’ń, áń ihi’ṉaa doo ngonel’ąą dahíí yee hiṉaa doo. 25 Ni’gosdzáń dágoz’ąą nt’éégo ch’ist’įįná’ koyi’sizíni da’izlį́į́ silįįgo ch’a’och’ítłizhyúgo, áí hat’íí bich’ą́’gé’ ch’it’įįh? 26 Hadń shik’e ídaayándzįhíí ła’íí shiyati’ yik’e ídaayándzįhíí, shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, ałdó’ nánshdáhgo bik’e ídaayánsdzį doo, shich’ą́’idindláádgo, shiTaa bich’ą́’idindláádíí ła’íí binal’a’á yaaká’yú daagolííníí dilzini bich’ą́’idindláádíí bee shich’ą́’idindláádgo. 27 Shíí da’aṉiigo nohwił nadaagoshṉi’, kúgee nadaaziiníí ła’ dá doo da’itsaahíí dailįhé Bik’ehgo’ihi’ṉań nant’aago daayiłtséh.
28 Díí ánṉiidíí dáshį tsebíískąągo Peter, James, ła’íí John biłgo, Jesus yił okai lę́’e, dził n’ááyú okąąhyú. 29 Jesus okąąhná’ biniihíí łahgo at’éégo silįį, bidiyágéhíí dázhǫ́ łigaigo bik’ina’didlaad silįį. 30 Áígee nṉee naki, Moses holzéhi ła’íí Elías holzéhi Jesus yił yádaałti’ silįį: 31 Áí nṉeehíí dázhǫ́ bich’ą́’idindláád silįį, áígé’ Jesus datsaah doleełíí yaa yádaałti’, Jerúsalemyú áṉe’ihi. 32 Peter ła’íí yił nakaihíí dázhǫ́ bił daanzįį: ndi t’ah daadez’įįná’ Jesus bich’ą́’idindláádgo ła’íí nṉee naki yił nadaazį’íí daayiłtsąą. 33 Áí nṉee nakihíí Jesus yich’ą́’zhį’go dahnasht’aazhná’ Peter Jesus yich’į’ hadziigo, SheBik’ehń, kú nkaihíí nohwá nłt’éé: chagosh’oh taagi ádaagohiidle’; ła’ ni ná, ła’ihíí Moses bá, ła’ihíí Elías bá, ṉii lę́’e: dá doo natsekéesé da. 34 T’ah yałti’ná’ yaak’os biká’ dahiyaa lę́’e: biyaa nágoṉahgo tsídaadolyiz. 35 Áí yaak’os biyi’gé’ yati’ yidests’ąą, gáṉíígo, Díínko shiYe’ shił nzhóni: hódaayołts’ąą. 36 Áíhíí ąął yałti’ná’ Jesus dasahn daayiłtsąą. Bitsiłke’yu díí ágodzaahíí nadainł’įį’go doo hadń yił nadaagosṉi’ da.
37 Áí iskąą hik’e dziłgé’ gódah nákaigo nṉee łą́ą́go baa náńłsą́ą́ lę́’e. 38 Áí nṉeehíí ła’ nádidilghaazhgo gáṉíí, Iłch’ígó’aahi, nánoshkąąh, shiye’ shá níł’įį; da’áí zhą́ shizhaazhéhi. 39 Łahgee spirit nchǫ’i nabihiłaa, áígee dilwosh; nádinigisgo bidayi’gé’ itáwosh haigháh nádleeh, áígé’ biniigonłt’éégo doo bich’ą́’digháh da. 40 Nitsiłke’yu nádaahoshkąąh hadainihiyoodgo; ndi doo hago’at’éégo da. 41 Jesus gáṉíí, Nohwi’odlą’ édaadįhgo dánohwíí zhą́ daanohwik’ehgo daałinołt’įįłíí, dahónłsahzhį’ nohwił nahashtą́ą́, dahónłsahzhį’ ląą nohwidah ánsht’ee? Yushdé’, niye’ shich’į’ bił nń’aash. 42 T’ah yich’į’ higaałná’ ch’iidn yaabiłt’e’gé’ nádinigis lę́’e. Áíná’ Jesus spirit nchǫ’íí nłdzilgo yich’į’ hadziigo haińyood, áík’ehgo ishkiiníí náyilziigo bitaa yaa náińłtį́į́.
43 Daakowa Bik’ehgo’ihi’ṉań binawodíí baa kił díyadaagot’ee lę́’e. Dawahá yaa ánát’įįłíí baa kił díyadaagot’eego Jesus bitsiłke’yu gáyiłṉii, 44 Díí yati’íí nłt’éégo ídaasinółts’ąągo nohwijíí yuṉe be’ogohigháh le’: shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, nṉee baa daashich’ide’aah. 45 Áík’ehgo bitsiłke’yu Jesus hat’íí ṉiigo aṉííhíí doo bił ídaagozį da, doo yídaagołsį da doleełgo yaa ch’ananl’į’ lę́’e: áígé’ na’ódaadiłkidzhį’ bił daagoyéé.
46 Jesus bitsiłke’yu ładaadit’áh nkegonyaa, Nohwitahyú hadń itisgo at’éhi? daałiłdi’ṉiigo. 47 Jesus bitsiłke’yu natsídaakeesíí yígołsįįdgo, chągháshé ałch’ísę́ęhi náidnlǫǫzgo ba’ashhahgé’ yinesdaago, 48 Bitsiłke’yu gáyiłṉii, Dahadń shizhi’íí binkááyú díí chągháshéhíí náidnłtįįyúgo shíí ałdó’ náshidnłtíni at’éé; dahadń náshidnłtiiníí shides’a’ń ałdó’ náidnłtíni at’éé: dahadń nohwitahyú doo ilį́į́ dahíí ízisgo at’éé doleeł.
49 John gáṉíí, SheBik’ehń, nṉee ła’ nizhi’íí binkááyú nṉee biyi’gé’ ch’iidn hainiyoodgo daahiit’įįgo, Doo ágánt’įį da, daabiłde’ṉiid; doo bił daagohiit’įį dahíí bighą. 50 Jesus John gáyiłṉii, Doo ágádaabiłdohṉii da: hadń doo nchǫ’go nohwich’į’ na’iziid dahń bił daagohiit’íni at’éé.
51 Jesus yaaká’zhį’go nábidi’dilteehíí biká’ ngonyaago, Jerúsalemyú digháhgo biini’ łayílaa, 52 Áík’ehgo bádnyú bá iłch’į’daagole’go binadaal’a’á odaił’a’: áí Samáritans bigotahyú híkai. 53 Ndi áígee daagolííníí Jesus doo hádaayit’įį da lę́’e, Jerúsalemyú deyáá daanzįhíí bighą. 54 Jesus bitsiłke’yu John ła’íí James biłgo díí yídaagołsįįdgo gádaaṉii, NohweBik’ehń, ya’ yaaká’gé’ kǫ’íí daahwíikeedgo díí nṉeehíí daadndlid née, Elías adzaahíí k’ehgo? 55 Jesus bich’į’ adzaago nłdzilgo bich’į’ hadziigo gádaabiłṉii, Spirit nohwiyi’sizíni hago’at’ééhíí doo bídaagonołsį da. 56 Shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, doo nṉee da’izlíí ishchiihíí bighą niyáá da, áíná’ hasdáhishṉiiłhíí bighą niyáá. Áígé’ łahyúgo gotahyú onanákai.
57 Itínyú ch’okaahyú nṉee ła’ Jesus yich’į’ hadziigo gáṉíí, Dahayú anadááłyú niké’ anáshdaał doo. 58 Jesus gábiłṉii, Ba’ ndi bi’i’áń daagolį́į́, dlǫ́’ yúdahyú nada’iṉiihíí bit’oh daagolį́į́; áíná’ shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, doo hayú nshteehi at’éé da. 59 Jesus nṉee ła’ihi gáyiłṉii, Shiké’ dahnṉáh. Áí nṉeehíí gáṉíí, ShiNant’a’, haląą shitaa iłtsé łehishteehyú dóshą’. 60 Jesus áí nṉeehíí gánáyiłdo’ṉiid, Nanezna’íí dabíí łedaałii’ṉiił le’: áíná’ nihíí Bik’ehgo’ihi’ṉań bilałtł’áhgee begoz’aaníí baa nagólṉi’go dahnṉáh. 61 Nṉee ła’ihi gánádo’ṉiid, ShiNant’a’, niké’ dahdisháh doleeł; áíná’ iłtsé shigowąyú nádishdáhgo áígee naháztaaníí bił nanágoshṉi’ hik’e. 62 Jesus gábiłṉii, Dahadń bengohildzísé ałk’iná’ yiłtsoodná’ t’ąązhį’ nádést’įįń Bik’ehgo’ihi’ṉań bilałtł’áhgee daanliiníí itah hileehíí doo yik’eh sitįį da.