9
Jesus gádaabiłṉii, Da’aṉii gánohwiłdishṉii, kúgee nadaaziiníí ła’ dá doo da’itsaahíí dailįhé Bik’ehgo’ihi’ṉań binawod golį́į́go nant’aa nkegonyaago daayiłtséh.
Áídí’ gostáń iskąągee Peter, James hik’e John, Jesus dasahndi yił okai lę́k’e, dził n’ááyú; áígee binadzahgee Jesus łahgo ánolįh silįį. Bidiyágé bik’ina’didlaad silįį, zas k’ehgo łigaigo, nṉee ni’gosdzáń biká’gee doo hadíń ágát’éégo łigaigo áyóle’ at’éé da. Áígee Moses hik’e Elías bił daanlįįgo silįį: Jesus yił yádaałti’go. Peter Jesus gáyiłṉii, NohweBik’ehń, kú nkaihíí nohwá nzhǫǫ; tł’ohdahskáń táágo ádaagohiidle’; ła’ ni ná, ła’ihíí Moses bá, ła’ihíí Elías bá. Nt’éshą’ dishṉii nzį lę́k’e; ńdaaldzidhíí bighą. Áígee yaak’os biká’ dahiyaa: nt’éégo yaak’os biyi’dí’ yati’ daidezts’ąą gáṉíígo, Díínko shiYe’ shił nzhóni; hódaayełts’ą́ą́. Dagoshch’į’ bitsiłke’yu łédaadnghalgo, nṉee doo ła’ dadá’ Jesus zhą́ itah sizįįgo daayo’įį. Dziłdí’ nkenádikaigo, Jesus gádaabiłṉii, Daahołtsąą n’íí hadíń bił nadaagołṉi’ hela’, shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, dasitsąądí’ naadisdzaago zhą́. 10 Áík’ehgo áṉíí n’íí doo hadíń yił nadaagolṉi’ da lę́k’e, áídá’ gádaałiłdi’ṉii, Nt’éshą’ áiłṉii, dasitsą́ą́dí’ naadishdáh, ṉiihíí?
11 Bitsiłke’yu nabídaadiłkidgo gádaabiłṉii, Hant’é bighą Elías dantsé hígháh, daaṉii, begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi? 12 Jesus gádaabiłṉii, Elías da’aṉii dantsé hígháhgo dawahá iłch’į’nádaidle’; áídí’ shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, díí k’ehgo shaa k’e’eschchįį lę́k’e, doo ałch’ídn shiniigodilṉe’ da, ła’íí doo shił da’ch’ołtag da doleeł. 13 Áídí’ gánohwiłdishṉii, Elías iłk’idá’ nyáádá’ baa k’e’eshchiiníí k’ehgo nṉee dabíí hádaat’įįyú ánádaayol’įįł lę́k’e. 14 Áídí’ bitsiłke’yu ła’ihíí yaa nákaidá’ nṉee łą́ą́go biṉaayú nadaazįįgo begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi yił łádaadit’áhgo Jesus yiłtsąą. 15 Nṉee dawa Jesus daayiłtsąągo bił díyadaagot’ee, áídí’ dagoshch’į’ baa bił daagozhǫ́ǫ́go bich’į’ nádnkįį. 16 Áígee begoz’aaníí ye’ik’eda’iłchíhi gádaayiłṉii, Nt’é baa bił ładaadoht’áh láń? 17 Áík’ehgo nṉee íła’at’ééhíí ła’ gáṉíí, Iłch’ígó’aahíí, shiye’ naa bił ní’áázh, spirit nchǫ’i biyi’ golį́į́go doo yałti’ da. 18 Dahagee nabihiłaagee nádinigis; áídí’ bizédí’ táńwosh hahigháh hileeh, biwoo’íí łíidiłk’ash, ła’íí doo nłdzil da hileeh: nitsiłke’yu hadainihiyoodgo nádaahoshkąąh: ndi doo hagot’éégo da ni’. 19 Jesus gábiłṉii, Nohwi’odlą’ édaadįhgo daałintołt’įįłíí, dahosahzhį’ nohwił nahashtąą? Dahosahzhį’ ląą nohwidag ánsht’ee? Yushdé’, niye’ shich’į’ bił nn’áash. 20 Áík’ehgo ishkiinhíí baa bił hikai: nt’éégo spirit nchǫ’ihíí Jesus yiłtsąądá’ dagoshch’į’ ishkiinhíí nádinigisgo ni’yúnágo’; áígee anáyis lę́k’e, bizédí’ táńwosh hahigháhdá’. 21 Jesus ishkiin bitaahíí nayídiłkid gáṉíígo, Dadá’ át’į́į́ godeyáhi? Ałts’í ę́ędá’ át’íni, ṉii. 22 Łahgee spirit nchǫ’ihííkǫ biyi’ onábiłt’ee, tú ałdó’ biyi’ onábiłt’ee, biziłheego ch’éh ábił’įįgo; bínil’ą́ą́yúgo nohwaa ch’onbaahgo nohwich’onṉii. 23 Jesus gábiłṉii, Ondląąyúgo, dahadíń odlaaníí dawahá bá łaalṉe’hi at’éé. 24 Dagoshch’į’ ishkiinhíí bitaa hichago nádidilghaazhgo gáṉíí, Shíí oshdląą; doo oshdląą dagee oshdląągo áshíńłsį. 25 Jesus nṉee łą́ą́go bich’į’ dahikeego yiłtsąądá’ spirit nchǫ’i nłdzilgo yich’į’ hadziigo gáṉíí, Spirit nchǫ’i ńlíni, doo yáńłti’i da, doo idints’agi da, biyi’dí’ halyeedá’ t’ąązhį’ onándáh hela’, niłdishṉii. 26 Áídí’ spirit nchǫ’íí nádidilghaazhdá’ nádinigisgo ábíílaago biyi’dí’ háyáá; áídí’ ishkiinhíí daztsáni k’a’ánolįh silįį; áík’ehgo nṉee łą́ą́go, Daztsąą ląą, daaṉii lę́k’e. 27 Áídá’ Jesus ishkiinhíí bigan yiłtsoodí’ náidnlǫǫzgo hizį’. 28 Áídí’ Jesus kįh yuṉe’ ha’ayáádá’ bitsiłke’yu dasahndi nabídaadiłkidgo, Nohwihíí nt’é bighą doo hadaandzood da láń? daabiłṉii. 29 Jesus gádaabiłṉii, Spirit nchǫ’i ga’at’éhihíí dáshiṉá’ da’ch’okąąhgo zhą́ habidi’nedzoodhi at’éé.
30 Áídí’ dahnanáskaidá’ Gálilee golzeeyú ch’ékai; áídá’ Jesus akú naghaa ndi nṉee doo ła’ bígółsį hat’į́į́ da. 31 Bitsiłke’yu bił ch’ídaago’aah gáṉíígo, Shíí, nṉee k’ehgo Niyááhíí, nṉee bilák’e shi’dolteełgo daashiziłhee; áídí’ taagi jįį hileehgo naadishdáh. 32 Hant’é ṉiigo aṉííhíí doo bił ídaagozį da, áídá’ nabídaadiłkidzhį’ nédaaldzid.
33 Jesus Capérnaum golzeeyú ńyáá: áígee kįh yuṉe’ ha’ayáádá’ bitsiłke’yu nayídaadiłkid gáṉíígo, Hohkaahyú nt’é baa łił nadaagołṉi’? 34 Áídá’ doo hant’é daaṉii da: Nohwitahyú hadíń itisgo at’éhi? daałiłdi’ṉii ni’, hikaahyú. 35 Áígee Jesus nezdaago nakits’ádahíí yiká ánṉiidá’ gádaayiłṉii, Dahadíń shíí dantsé le’ nzįyúgo, áń iké’zhį’ hileeh doo, áń dawa yá áił’įį doo. 36 Chągháshé ła’ íłṉí’gee nyinlǫ́ǫ́z: áídí’ dahyinłtįįgo bitsiłke’yu gádaabiłṉii, 37 Dahadíń shizhi’íí binkááyú chągháshé díí ga’at’ééhíí náidnłtįįyúgo, shíí náshidnłtíni at’éé; ła’íí dahadíń náshidnłtiiníí doo shíí zhą́ náshidnłtįį da ndi shides’a’íí ałdó’ náidnłtíni at’éé.
38 John gábiłṉii, ShiNant’a’, nṉee ła’ doo bił daandlįį dahíí nizhi’íí binkááyú nṉee biyi’dí’ ch’iidn hainiyoodgo daahiit’įį; áík’ehgo, Doo ágáńt’įį da, daabiłn’ṉiid, doo bił daandlįį dahíí bighą. 39 Áídá’ Jesus gábiłṉii, Doo ágádaabiłdohṉii da: dahadíń shizhi’íí binkááyú godiyįhgo áná’ol’įįłíí, doo dénchǫ’égo áshiłdoṉi’ at’éé da. 40 Hadíń doo nchǫ’go nohwich’į’ na’iziid dahíí, áń bił daagohiit’įį. 41 Hadíń shizhi’íí bighą, Christ bíyéé daanohłįįhíí bighą, idee bee tú nohwá nayiziidíí, da’aṉiigo gánohwiłdishṉii, Bik’ehgo’ihi’ṉań bich’į’ nayihiṉiiłíí da’aṉiigo bíyéé doleeł. 42 Dahadíń díí doo ízisgo ádaat’ee da ndi daashodlaaníí dała’á nchǫ’go at’į́į́go áile’íí, áń tséé be’ik’áhi nchaahi bik’osyú bidestł’ǫǫgo túnteel beh hilt’e’go bá nzhǫǫ doleeł ni’. 43 Nigan nchǫ’go ánát’įįł áníłsįyúgo nadnłgeesh; nigan dała’á ádįh ndi dahazhį’ ihi’ṉaahíí biyi’ onṉáhgo doo hago at’éé da, áídá’ nigan nakigo ch’iidn bikǫ’ diltłi’i, kǫ’ dahazhį’ diltłi’íí biyi’ yuyaa onṉáhyúgo doo ná nzhǫǫ da: 44 Ákú ch’osh doo nanṉe’ da, ła’íí kǫ’ doo nłtséés da. 45 Nikee nchǫ’go ánát’įįł áníłsįyúgo nadnłgeesh; nikee dała’á ádįh ndi dahazhį’ ihi’ṉaahíí biyi’ onṉáhgo doo hago at’éé da, áídá’ nikee nakigo ch’iidn bikǫ’ diltłi’i, kǫ’ dahazhį’ diltłi’íí biyi’ yuyaa oni’dolt’e’yúgo doo ná nzhǫǫ da: 46 Ákú ch’osh doo nanṉe’ da, ła’íí kǫ’ doo nłtséés da. 47 Niṉáá nchǫ’go ánát’įįł áníłsįyúgo ha’aah; niṉáá dała’á ádįh ndi Bik’ehgo’ihi’ṉań bilałtł’áhgee goz’ąą yuṉe’ ha’ánṉáhgo doo hago at’éé da, áídá’ niṉáá nakigo ch’iidn bikǫ’ dahazhį’ diltłi’i biyi’ yuyaa oni’dilt’e’yúgo doo ná nzhǫǫ da: 48 Ákú ch’osh doo nanṉe’ da, ła’íí kǫ’ doo nłtséés da. 49 Daakówa kǫ’ bee hadaakodilṉe’ doleeł, ishįįh k’ehgo, be’okąąhíí natseedgo Bik’ehgo’ihi’ṉań baa hi’ṉiiłíí ishįįh bee daadilk’ǫsh doleeł. 50 Ishįįh nłt’éé ndi doo nk’ǫ́ǫ́zh da silįįyúgo, nt’é bee nk’ǫ́ǫ́zhgo ánálṉe’? Nohwiyi’ ishįįh daagolį́į́ le’, áídí’ iłch’į’ daanohjǫǫ le’.