3
Da’ágát’éégo isdzáné daanohłíni, nohwiką’ daadohts’ag; áík’ehgo Bik’ehgo’ihi’ṉań biyati’ doo yikísk’eh ádaat’ee dayúgo, doo nt’é daabiłdohṉii da ndi, nłt’éégo ádaanoht’eehíí bee da’odląą daaleehgo daahonołbįįh doleeł; Nłt’éégo ánádaaht’įįłgo ła’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań daadinołsįgo daayo’įįhíí bighą da’odląą daaleeh. Doo nohwiká’yú zhą́ ídaadołzhǫǫ da, daazhógo nel’į́į́híí bighą doo nohwitsizíl iłtah at’éégo daashbizh da le’, ła’íí dawahá óodo ádaaszaahíí doo nohwaa dahnazṉilgo da, ła’íí diyágé łáń ílííníí doo nohwik’isilaago da: Áídá’ nohwijíí yuṉe’ nłt’éégo ágot’eehíí bee dénzhonégo ádaahłe’, nohwijíí yuṉe’ isht’edaagodnt’éégo, ła’íí dant’éheego be’ádaanoht’eego, áí be’ídaadołzhooníí doo da’ílíí daaleeh dahi, ła’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań binadzahgee łáń ílíni. Da’ágát’éégo doo áníidá’ isdzáné daagodnłsiníí Bik’ehgo’ihi’ṉań yaa da’ołííhíí ídaadilzhǫǫ lę́k’e, biką’ daidits’ago: Sarah ágát’éégo Abraham yidits’ag lę́k’e, shinant’a’ yiłṉiigo: da’osodląądhíí bighą áń bich’eke’yú k’ehgo daasolįį, nłt’éégo ádaanoht’eeyúgo, ła’íí doo nt’é bik’e nadaałyiz dayúgo. Da’ágát’éégo nṉee daanohłíni, nohwi’aa baa natsídaahkeesgo bił daagonohłįį, bits’í doo nłdzil dahíí bighą daadinołsį, Bik’ehgo’ihi’ṉań biłgoch’oba’íí nohwi’ihi’ṉa’ nohwá ágołsiníí da’ánohła nohwíyééhíí bighą; áík’ehgo da’ohkąąhgee doo nohwich’į’ nagontł’og da. Da’iké’yú goz’aaníí, daanohwigha nohwinatsekees dała’á ádaanołsį, łaa daach’ohba’ le’, odlą’ bee iłk’isyú daanohłįįgo łił daanohjǫǫ le’, nohwijíídí’ nohwił daagoch’oba’ le’, k’édaanohsį le’: Ła’ doo bik’ehyú ádaanohwizlaa dayúgo doo iké’déṉá ágánádaahdle’ da, daanohwóch’iid lę́k’eyúgo doo t’ąązhį’ daahóhch’iid da: áídá’ gozhóóníí bá hádaaht’įį; díí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwich’į’ ánṉiid bídaagonołsį, ła’íí áí bee gozhóóníí nohwíyéé doleeł. 10 Hadíń ihi’ṉá bił nzhooníí, ła’íí nłt’éégo bíyołkaał hat’ííníí, áń doo nchǫ’go yałti’ da le’, doo łé’iłchoo da le’: 11 Áń nchǫ’íí yits’ą́’zhį’ anṉe’go nłt’ééhíí ye’at’į́į́ le’; iłch’į’gont’ééhíí yiká hát’į́į́go nłdzilgo yikádéz’įį le’. 12 NohweBik’ehń nṉee dábik’ehyú ádaat’eehíí yik’idéz’įį, áí bi’okąąhíí yíyésts’ąą: áídá’ nṉee doo bik’ehyú ánádaat’įįł dahíí yits’ą́’zhį’go dahnot’aał. 13 Nłt’éégo ádaanoht’eedá’, hadíńshą’ nohwiṉí’diłṉíh? 14 Dánzhǫǫgo zhą́ ágot’eehíí bighą nohwiniidaagonłt’éé ndi, nohwá gózhǫ́ǫ́ doo: nṉee nohwik’edaanṉiihíí doo bédaałdzid da, doo nohwił nadaagontł’og da le’; 15 Áídá’ nohweBik’ehń, Bik’ehgo’ihi’ṉań nlįįgo, nohwijíí yuṉe’ daadinołsį le’: nłt’ééhíí nohwádįhyú goz’aaníí nohwijíí biyi’ yuṉe’ nda’ołííhíí nṉee ła’ yighą nanohwídíłkidyúgo, hagot’éégo bich’į’ hahdziihíí t’ah bíntsé bídaagonołsį le’, tąądégo ła’íí daadinołsįgo baa nadaagołṉi’ le’: 16 Nłt’éégo ánádaaht’įįłgo ídédaagososįįdgo, Christ biláhyú nohwi’at’e’ nłt’éé ndi łéda’iłchoogo nchǫ’go ánádaat’įįł daanohwiłṉiihíí ídaa yádaandzį doleeł. 17 Bik’ehgo’ihi’ṉań bik’ehgoyúgo nłt’éégo ánádaaht’įįł ndi nohwiniidaagonłt’ééhíí dábik’eh, áídá’ nchǫ’go ánádaaht’įįł zhiṉééhíí bighą nohwiniidaagonłt’ééyúgohíí doo nzhǫǫ da. 18 Christ dałahńdi nohwinchǫ’híí bighą biniigodelzaa, áń dábik’ehyú át’ééhíí doo bik’ehyú ádaat’ee dahíí yá biniigodelzaa, Bik’ehgo’ihi’ṉań yaa nnohwiṉííłhíí bighą, bits’í zhą́ zesdįį, áídá’ biyi’sizíni doo zesdįį da, áí bee naadiidzaa: 19 Áí bee spirits ha’áshijeedyú ńyáágo yich’į’ yałti’; 20 Áí spirits‐híí doo áníidá’ dabízhą́ daabik’eh ndi Bik’ehgo’ihi’ṉań bágoho’aał lę́k’e; Noah hiṉaadá’ tsina’eełíí áile’dá’ tsina’eełíí biyi’ tsebíí hilt’eego zhą́ hasdákai, tú biláhyú. 21 Áí túhíí tú bee baptize ánohwi’delzaago Jesus Christ daztsąądí’ naadiidzaahíí biláhyú hasdáhiikaihíí bee nohwił ch’í’ṉah ágolzaa, (baptism doo koká’ chiníí naił’eełgo ágolzee da, áídá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań binadzahgee dábik’ehyú ách’ít’éégo ídégoch’iłsįgo ágolzee.) 22 Christ yaaká’yú onádzaago Bik’ehgo’ihi’ṉań bigan dihe’nazhiṉéégo dahsdaa; Bik’ehgo’ihi’ṉań binal’a’á yaaká’yú daagolííníí, ła’íí yedaabik’ehíí, ła’íí spirits binawodíí dawa daabidits’ago ádaabi’deszaa.