3
Áík’ehgo Jew nlíni nt’é bee itisgo at’éé? Circumcise áko’delzaahíí hant’é ílį́į́? Dawa bee dázhǫ́ ílį́į́hi at’éé: dantségee Jews daanliiníí Bik’ehgo’ihi’ṉań biyati’ baa daadest’ąąhi at’éé. Ła’ doo da’odląą dayúgohíí? Ya’ doo da’odląą dahíí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań doo da’áłch’iṉiiyú át’éhi át’éé da née? Dah, da’aṉii doo ágát’éé da: nṉee daantį́į́gee łéda’iłchoo ndi Bik’ehgo’ihi’ṉań da’aṉiihi nlįįgo bígózį le’; bek’e’eshchiiníí Bik’ehgo’ihi’ṉań yich’į’ yałti’go gáṉíí, Dábik’ehyú áńt’éégo niyati’ bee nígózį doleeł, ła’íí dahagee dahadíń ni’iłtahyúgo bitis nnléeł, ṉii. Áídá’ doo bik’ehyú ádaant’ee dahíí Bik’ehgo’ihi’ṉań dábik’ehyú át’ééhíí ch’í’ṉah áyíłsiyúgo hant’é daan’ṉii? Bik’ehgo’ihi’ṉań bidenáágo nohwiniidaagodile’yúgo, ya’ áí bighą doo bik’ehyú nohwich’į’ at’éé da daan’ṉii née? (Ágádishṉiigo ni’gosdzáń biká’ nṉee k’ehgo yashti’.) Dah, da’aṉii doo ágát’éé da: Bik’ehgo’ihi’ṉań doo bik’ehyú át’éé dayúgo, hagot’éégo ni’gosdzáń biká’ nṉee yándaago’áah doleeł? Łé’ishchoohíí Bik’ehgo’ihi’ṉań da’aṉiigo at’ééhíí ch’í’ṉah áyíłsįgo ízisgo at’ééhíí áí bee bígózįyúgo, nt’é bighą shíí nshchǫ’híí k’ehgo shaa yałti’go shángo’áah? (Ła’ nṉee nohwiṉí’daadiłṉíhgo nohwaa ch’iṉii daaṉii,) Nłt’ééhíí bengowáhíí bighą nchǫ’go ádaahiit’įį le’, daan’ṉiigo nohwá ádaagozlaa. Nṉee ádaanohwiłṉiihíí bándaagont’aahíí dábik’eh. Áík’ehgo hago’at’éé? Ya’ néé Jews daandliiníí itisgo shinjééd née? Dah, doo ágát’éé da: nṉee dawa, Jews daanliiníí ła’íí doo Jews daanlįį dahíí nchǫ’íí bi’isna’ daanlįįgo iłk’idá’ ch’í’ṉah ádaasiidlaa; 10 Bek’e’eshchiiníí gáṉíí, Doo hadíń dábik’ehyú át’éé da, dah, dała’á ndi doo ła’ da: 11 Doo hadíń bił ígózį da, doo hadíń Bik’ehgo’ihi’ṉań yiká déz’įį da. 12 Dawa k’ihzhį’go ádaasdzaa, dawa doo da’ílį́į́ da daasilįį; doo hadíń nłt’éégo ánát’įįł da, dah, dała’á ndi doo ła’ da. 13 Bidayi’híí nṉee łe’sitįįhi bił ch’í’otąąhíí k’ehgo at’éé; bizaadíí bee k’izéda’diłteehgo yádaałti’; ch’osh bik’asda’ yee na’iłtseedhi bizé’ yuṉe’ benagoz’ąą: 14 Yati’ be’okáałíí ła’íí yati’ koṉí’daadiłṉi’íí bizé’ bee hadaalk’ił: 15 Da’dizołhééłzhį’ daadijaadgo daahikéeh: 16 Hayú nadaakaiyú biké’dinááyú da’iłchǫǫhíí hik’e iniidaagodile’íí benagoz’ąą: 17 Nkegohen’ááníí begoz’ąąhíí doo yídaagołsį da: 18 Bik’ehgo’ihi’ṉań doo daidnłsį da, doo yaa natsídaakees da, ṉii, bek’e’eshchiiníí. 19 Jews bich’į’ begoz’aaníí áṉííhíí nṉee da’áí bitł’ááhzhį’ ádaat’eehíí yich’į’ áṉíígo bídaagonlzį: áík’ehgo nṉee daantį́į́gee doo hagot’éégo ídaa yánádaalti’ da doleeł, ła’íí ni’gosdzáń biká’ nṉee dawa Bik’ehgo’ihi’ṉań binadzahgee doo dábik’ehyú ádaat’ee dago bándaago’áah doleeł. 20 Nṉee doo ła’ Jews bich’į’ begoz’aaníí yikísk’eh ánát’įįłíí zhą́ bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań binadzahgee dábik’ehyú át’éé da: begoz’aaníí áṉííhíí bighą nchǫ’go ánách’ot’įįłíí bígoch’iłsį. 21 Nṉee Jews bich’į’ begoz’aaníí doo yikísk’eh at’éé da ndi hagot’éégo Bik’ehgo’ihi’ṉań binadzahgee dábik’ehyú át’éé doleełíí k’adíí nohwił ch’í’ṉah alzaa, áí doo áníidá’ begoz’aaníí bek’e’eshchiiníí baa na’goṉi’, ła’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań binkááyú nada’iziid n’íí yaa nadaagosṉi’; 22 Díínko yaa nadaagosṉi’, Jesus Christ ch’odląągo Bik’ehgo’ihi’ṉań binadzahgee dábik’ehyú ách’ít’éé, da’odlaaníí dawa ágádaat’ee; nṉee ła’ doo łahgo at’éé da, dawa dáłełt’ee: 23 Nṉee dawa nchǫ’go ádaadzaago Bik’ehgo’ihi’ṉań ízisgo ye’at’éhíí dáyich’į’ nihikáh; 24 Áídá’ binchǫ’íí bits’ą́’zhį’ Christ Jesus ch’ínádaiṉil, áík’ehgo Bik’ehgo’ihi’ṉań baa daach’oba’go dábik’ehyú ádaat’éhi daayiłṉii, doo nt’é bighą nahi’ṉíłi da: 25 Bik’ehgo’ihi’ṉań Jesus zideego bidiłíí bee nṉee binchǫ’íí yá nahi’ṉiił doleełgo yił’áad, áí daayodląągo binchǫ’híí bighą baa nágodet’aa doleełgo; áí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań dábik’ehyú át’ééhíí nṉee bich’į’ ch’í’ṉah alzaa, áń ńzaadyú bádaagoho’aałgo nṉee nchǫ’go ánádáát’įįdíí doo yił ołtag da; 26 Bik’ehgo’ihi’ṉań dabíí dábik’ehyú át’ééhíí díí goldohíí biyi’ nṉee bich’į’ ch’í’ṉah alṉe’go, dishṉii: dabíí dábik’ehyú át’éhi nlįįgo ch’í’ṉah alṉe’go, ła’íí dahadíń Jesus yodląąhíí dábik’ehyú át’éé yiłṉíhi at’éé. 27 Ídaa ch’odlíígo yách’iłti’íí hayú begoz’ąą? Doo hayú begoz’ąą da. Hant’é bighą? Ya’ dakó nłt’éégo ánách’ot’įįłhíí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań binadzahgee dábik’ehyú ách’ít’éé née? Dah, ki’odlą’íí zhą́ bighą. 28 Áík’ehgo díí bídaagosiilzįįd, nṉee Jews bich’į’ begoz’aaníí doo yikísk’eh at’éé da ndi bi’odlą’híí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań dábik’ehyú át’éhi biłṉii. 29 Ya’ Bik’ehgo’ihi’ṉań Jews daanliiníí zhą́ daabokąąhíí nlįį née? Doo Jews daanlįį dahíí ałdó’ daabokąąhíí nlįį ya’? Ha’oh, doo Jews daanlįį dahíí ałdó’: 30 Bik’ehgo’ihi’ṉań dała’á nlįį, áík’ehgo nṉee circumcise ádaabi’deszaahíí bi’odlą’híí bighą Bik’ehgo’ihi’ṉań dábik’ehyú ádaat’éhi daabiłṉii doleeł, ła’íí doo circumcise ádaabi’deszaa dahíí ałdó’ bi’odlą’híí bighą dábik’ehyú ádaat’éhi daabiłṉii doleeł. 31 Ágádaan’ṉiigo begoz’aaníí doo ílį́į́ dago ádaahiidle’ née? dah, da’aṉii doo ágát’éé da, áídá’ begoz’aaníí nłdzilgo ádaanlzį.