3
जबकि तुसे मसीह साथे जिऊँदे कित्ते, तो स्वर्गो रिया चीजा री टोल़ा रे रओ, जेती मसीह परमेशरो री बगला रे दाँणे कनारे बऊत ई सम्मानित जगा रे बैठी रा और परमेशरो रे दाँणे कनारे बैठी रा। तरतिया पाँदलिया नि, पर स्वर्गो री चीजा री टोल़ा रे रओ। कऊँकि तुसे तो पापी सबाओ रे मरी गे और तुसा रा जीवन मसीह साथे परमेशरो रे छिपे राए। मसीह जो म्हारा जीवन ए जेबे एसा दुनिया रे वापस आऊणा, तेबे तुसे बी तेस साथे महिमा समेत सामणे ल्याए जाणे।
पुराणी जिन्दगी और नई जिन्दगी
इजी री खातर आपणी तिना शरीरो री इच्छा खे काई देओ, जो तरतिया पाँदे ए, मतलब-व्याभिचार, अशुद्धता, बुरी इच्छा, बुरी लालसा और लोब, जो मूर्तिपूजा रे बराबर ए। इना ई कामा खे करने री ई बजअ ते परमेशरो रा प्रकोप आज्ञा ना मानणे वाल़ेया पाँदे पड़ोआ। और तुसे बी, जेबे इना बुराईया रे जीवन बिताओ थे, तो इना रेई मुताबिक चलो थे। पर एबे तुसे बी इना सबी खे, मतलब-गुस्सा रोष, बैर, निन्दा और गाल़िया बकणा, इना सबी गल्ला खे छाडी देओ। एकी-दूजे ते चूठ नि बोलो कऊँकि तुसे पुराणा पापी सबाओ तेसरे कामो समेत त्वारी ता रा। 10 और एबे तुसे नया सबाओ तारण करी ला रा, जो आपणे बनाणे वाल़े रे रूपो रे मुताबिक ज्ञान पाणे खे नया बणदा जाओआ। 11 तिदे ना तो यूनानी रया, ना यहूदी, ना खतना, ना बिना खतने ते, ना जंगल़ी, ना स्कूती, ना दास और ना आजाद; बस मसीह ईए जो सब कुछ ए और सबी रे ए।
12 तुसे लोक परमेशरो री पवित्र और प्यारी चुणी री प्रजा ए। तेबेई तुसे लोक बड़ी करूणा और पलाई, दीनता, नरमाई और सईन शीलता खे तारण करो। 13 और जे केसी गे केसी पाँदे दोष लगाणे री कोई बजअ ओ, तो एकी-दूजे खे सईन करी लो और एकी-दूजे रे अपराध माफ करो, जेड़े प्रभुए तुसा रे अपराध माफ कित्ते, तिंयाँ ईं तुसे बी करो। 14 और इना सबी पाँदे, प्यारो खे जो सिद्धता रा कटिबन्द ए बानी लो। 15 शान्ति जो मसीह देओआ तुसा रे दिलो रे राज्य करो। एड़ी शान्तिया खे तुसे एक शरीर ऊई की बुलाई बी राखे। तुसे सदा धन्यवादी बणे रे रओ। 16 मसीह रे वचनो खे आपणे दिलो रे बऊत जादा बसणे देओ। सिद्ध ज्ञानो समेत एकी-दूजे खे सिखाओ और चिताओ। आपणे-आपणे मनो रे धन्यावादो साथे परमेशरो खे पजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। 17 और वचनो ते और कामो ते जो कुछ बी करो, सब प्रभु यीशुए रे नाओं ते करो और तेस साथे परमेशर पिते रा धन्यवाद करो।
नई जिन्दगिया खे करेलू नियम
18 ओ लाड़ियो! जेड़ा प्रभुए रे खरा ए, तेड़े ई आपणे-आपणे लाड़े रे अधीन रओ। 19 ओ लाड़ेयो! आपणी-आपणी लाड़िया साथे प्यार राखो और तिना साथे सख्ती नि करो। 20 ओ बाल़को! सबी गल्ला रे आपणे-आपणे माया-बाओ री आज्ञा रा पालण करो, कऊँकि प्रभु इजी ते खुश ओआ। 21 ओ बाल-बच्चेया वाल़ेयो! आपणे बाल़का खे तंग नि करो, एड़ा नि ओ कि तिना रा सब्र टूटी जाओ। 22 ओ दासो! जो शरीरो रे मुताबिक तुसा रे मालक ए, सबी गल्ला रे तिना री आज्ञा खे मानो, मांणूआ खे खुश करने जेड़ा दखाणे खे नि, पर सीदे मनो ते और प्रभुए रे डरो ते। 23 और जो कुछ तुसे करोए, तनो-मनो ते करो, ये सोची की कि मांणूआ खे नि पर प्रभुए खे करने लगी रे। 24 कऊँकि तुसे जाणोए कि तुसा खे इजी रे बदले प्रभुए ते जायदात मिलणी, तुसे प्रभु यीशु मसीह री सेवा करोए। 25 कऊँकि जो बुरा करोआ, परमेशरो तिना खे तेसा बुराईया री खातर सजा देणी, तेती केसी साथे भेद-भाव नि ऊँदा।