16
Ini king Yisugiwiligiweki inugu menalege wiyageya piyengki langai nguk nei legi ne king piyengki langai lende miziweki. Pelik mizi, nogo Anotogi kongkirigesen Yisuyegi ngizi kumuli ngabelak Kalesiyabekke wawere uli mizi puwiliyegi nogo miziweki kozak yeiya pilik mizi. Purik peliktikki, ini nak nak inugu king inugu yawe mizayengki ngane weiya piyengki pangka Sondayengki purik king nayeng wawiyi logo ne lewa puwekke ini ngereke king wei yo keya to mizagi purikki miza nelegi. Pulaga ne lewa puwekke ne kapiya nayeng lende mizagi logo yongkambanu inugu sawiya pilik puwiliyegi yanagi logo king inugu wawiya piyeng nogo panga Yirusalem yerengke orowei wezayelagi. Tamizeige nerau kang purik pangka mabura teni mabuwili menalege kangki.
 
Ne Maseroniya kambela logo pulaga iniyegi lewagine purik ne Maseroniya lemeng neing were kangkiweki sawiya legi. Ne ini kiling tek yokolong narik wiziyagi mane miza ma ngong kabenembek lewagelayengke ne ini kiling wiziyagi mane miza pulaga inugu negi kazing kang kunagi pumokki wiyeke neyegi king keya pulangaiyengki saweli nangine pulaga ne ngereke kangki pulogo kangkine. Ne yereng inigi Korintira mei pura neing kang puwekke ne ini tek songono narik inuwa kiling wiziyagi purikki ne kiyebuk. Ne kiling tek yokolong narik wiziyagi purikki ne keli, purik tamizeige Yemizibokko kelira pura mabura. Ne mabelege yereng Epeseraga wiziya Pendekosora mizi logo puwekkegine, purik Yemizibokko kazing yemane naleweng tiya nowiya kopong logo yawe nogoragi ngizi narikweki. Keya ne yolugi purik yongkambanu kolokngagonowili neyegi ngai kele kapura.
10 Tamizeige Timoti iniyegi lewa mabura pi watabi nayengki kazi miza nagani, purik nogo mizi mabilik pirau Yemizibekyegi yawe mizi legi. 11 Nakko Timotiyegi kiyebuk mizi nagani. Piyegi saweli logo pi ya ngezegera kiling kelemi kang kuniweki. Pulaga pi neyegi yogi purik ne pi keya ngizi kumuli yogi puwiliyegi ne yuke legi.
12 Ne weik Apolo teni kiling Yisuyegi ngizi kumulibokyegi langai kozak yeiweki. Nogo piyegi nawili kiling pirau iniyegi keriyi lewaweki nguk kozang meiya, kapura pugu kumularik purik Anotogi kelira ono. Kapura kalike piyegi kazing namek tiya puwekkegine.
 
13 Wireyeng ngaiwila koyi logo watabi kung inuguyeng ngangang keleyagi piyengki keriyi nangaiweki keya Yemizibekyegi wameik kozang kumuli pura watabi nayengko waliyi nagani keya kozang yolu, kazi mizi nagani. 14 Keya inugu mizi piyeng mabiyeng ya wazonora keya kelira kiling mizi.
15 Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili Setepana ibubek ngabelak Kirik meibekke solo Yisuyegi ngizi kumula logo sawela purik ini iwaka. Keya ngezewili ngizi kumuli nawiliyegi saweli keya yawe miziweki miza purik ini iwaka. Logo ne iniyegirau kelegele yei, 16 Inirau puwiligi kulengke koyi keya ini kiling Yemizibekyegi yawera kozang mizi puwiliyegirau.
17 Setepana keya yogo Potuneta keya yogo Akaika lewagelawekkerik ne wilik miza, purik ne puwili kiling yolu purik wazono, ini kiling wiziyagi langai ono legi. 18 Keya ne wilik miza purik puwiligu ini wilik kagowing keleya keya nerau wilik kagowing keleniya legi. Yombanu pilik puwiligi yeikyeng yongolok meiyagiyengko.
19 Kongkirigesen Yisuyegi ngizi kumuli Asiya ngabelakkewiligu iniyegi wangane kisi. Keya Akuwila yali yongokpu Pirisila keya Yisuyegi ngizi kumuli i piyaugimakka wawere uli mizi puwiligurau ini Yemizibekki puwiliyegi wangane kisi. 20 Yisuyegi ngizi kumuli mamok iniyegi wangane kisi. Ini ngizi kumuli puwili nakko nakyegi kelira wilik kagowinda kiling melegulang mizi purago walimizi mizizo.
21 Ne Paulugu kapiya perik mele ne makngezegizikku waliyi keya wangane nogora iniyegi yani.
22 Tamizeige nak Yemizibekyegi keli ono mabura Anotogo piyegi kelemiyagi piyeng kelemi pani. O Yemizibek, Yemizi tonugubek, koli.
23 Yemizi tonugubek Yisu Kilisigi wazono pura ini kiling wizei pani.
24 Nogo ini mabuwiliyegi keli purik inirau Kilisi Yisugiwilirikki wiyeke.
Mabura.
Ne Paulu kapiya perik iniyegi wezamelabek.