2
Ini wererik kazing inigi kumbekki Anotoyegi leweng ibeng purik ini makngezego kokowa miza pumokko keya kaile kaile miza piyengko. Puwekke ini yongkambanu ngabelakpekkewiligu kazing kaile kaile mizi pumokko inirau kiriwei mizi miza. Keya ini kerewawiligi ngaibek paka kurung yeikwekka wizimowei ngai yolu keya ngoluk yongkambanu Anotoyegi mabek nagerewiyi yolu puwiligi yungke yawe mizibekyegi kiriwei mizi miza. Tenirau ulogo puwili kelik mabilik koya keya ya wereraga tabunda piyengko kela piyengki kiriwei mizi miza keya kangka keya korik tonuguyengko keli piyengki kira orowei mizi piyengki kiriwei miza, mabuwiligu mizi mabilik. Teni kazing Anotogo teniyegi sisik panu mizagimokko kuna.
4-5 Kapura Anotogo teni Kilisi kiling wik yaliya wazaya. Anotogo pilik miza purik yalek pugura unatuba panu keya keli pigi teniyegira yemane panu legi. Tenigi kazing kumbekki leweng ibengwekke pugu pilik miza. Teni Anotogi wazono tonugu weiyagi langai ono purago teni yaliya wazaya. Keya tenigi Kilisi kiling sawela purikka Anotogo Yisu kiling teni wik yangalekta wazaya logo pi kiling paka ngilumbekke ngalege mogosa wazaya. Pugu pilik miza purik yongkambanu teng kalike lewagi piyeng mabiyengki lewagi puwiliyegi pigi wazono tonugu weiyagi langai ono keya sangkelagi langai ono pura pugu teni Kilisi Yisu kiling sawela purikka kela purago walimiziweki. Ei, Anotogo keliragi wiyeke pigi wazono tonugu weiyagi langai ono pugu yani logo Yisuyegi ngizi panu kumularikku teni yaliya wazaya. Keya ngizi panu kumuli pura teni makngezegira ono, a’a’, Anotogo teni yeik yanara. Tonugu wazono mizi piyengko teni makngeze kemenak ibeng koyimagi puraga paka ngalege kemenak wik koyimagi puragiweki yaliya wazayagi ono, pilik kesak teni pelik kisi kak, nogo ne makngeze yaliya wazaniya, kisi kak. 10 Purik Anotogo teni keremiza logo tenigi Kilisi Yisu kiling sawela purikka Anotogo teni wik keremiza logo yawe wazono pugu koka tonugu wik koyimowei miziweki sawiya piyeng miziweki.
 
11 Ini Yuda ono wazaya logo Yudawili yombu korikyengki korik yeke ngalegeyeng ngela puwiligu yombu korikyengki korik yeke ngalegeyeng ngela onowili mei puwili koka inugu kazing koyamokko keremareke mizi nagani. Yombu korikyengki korik yeke ngalege piyeng ngeli pura yeik yombuwiligu ngezewiligi meleyengko mizira logo Yudawiligu kumularik pilik mizi purikku puwili Anotogi kekewili mizi. 12 Wererik ini Yuda onowili Kilisiyaga koweige koyawili keya ini yombu ngabelak nakkawili mizawili keya ini Isileili yongkambanu puwiliyaga yenge wilingkewili mizawili. Keya ini Anotogo yongkambanu puguwili kiling silok tiya logo pugu ngelagi ono kaiya piyengka wale nariktau onowili keya inigi kalike Kilisi kiling wik yolugi nararau ono keya ini Anoto kiling sawela koyimowei ngabelak kailebekke koya onowili. 13 Kapura mabek Kilisi kiling sawela perikka ini koka koweige koya puwili Kilisigi iwibokko weik ini Anotoyegi mereke iza orowei wiriya. 14 Purik Kilisi ngezebek kazing teni Yudawili weik Yuda onowili kiling ya wamenara yolugimok. Pugu ngai neyauga teni menalege ngai wamenamek wazaya. Yudawili kazing Yuda ngaiwiligu miziweki kisa piyeng keya lo piyengke kiriwei miziwili keya Yuda onowili piyengki kiriwei mizi onowili, legi puwili ngai keremiza yoluwili. Kapura Yisu ibeng sa puwekke korik ngezebekkiwekko lo puwiligi nawiligu nawiliyegi ngai keremiza yolu pura pugu ngela mela. 15 Kilisigu Yudawiligi ngago miziweki kisa piyeng keya ngago yogongyengke kiriweiweki kisa piyeng pi ibeng sa puwekke pugu ngela mela. Pugu pilik miza purik ngai neyau piyauga ngai wik wamenakmek pi kiling sawelamek keremiziweki. Togo pilik mizamokko pugu Yudawili weik Yuda onowili kiling ya wamenara koyibene keleya. 16 Kilisigu yengeleileige ibeng sa purikku pugu puwiligi sisik yemane panu yolu pura neneng ngela mela keya ngai pugu menalege wazaya piyau weik ngai wamenakmek keremiza logo weik Anoto kiling ya wamenara wazaya. 17 Togo Kilisi ngago wazono teni Anoto kiling ya wamenara koyagiragi ngagora ini Yuda ono Anotoyaga koweige yolu puwili keya Yuda Anotoyegi mereke yolu puwiliyegi kozak yeiweki kayima. 18 Kilisigu kazing miza pumokko, teni Yuda keya Yuda onowili mabuwili weik Kung Walek wamenakpekke yungke Pebagi wirege kiliya wiriyagi.
 
19 Tegi ini Yuda onowili weik mawinda koweigawili ma wilingkewili mizagi ono kapura ini weik Anotogi yongkambanu puwili kiling kapiyarik waliyawili keya Anotogi yango keya marekngangwili. 20 Inirau yombanu ngago Kilisiyegi langaira orowei mizi puwili keya yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kisa puwiligu kuleng toro ngiza puraga yeke ngalege sawela wazaya keya Kilisi Yisu ngezebek i pumakki king panu imak mamak kebangkela yolu pura kani. 21 Kilisi wamenak i pumak kebangkelabek keya pugu tomang sa ngizi logo Anotogi i yemane Yemizibek kiling sawelarikka walek keremiza pumak weikweki. 22 Kilisi kiling sawela purikka Anotogo ini kemenak nawili kiling wazaya logo teni i Anotogo Kung Walek pigibokko yungke yolumak mizimak.