4
Tegi Anotogo kazing ini kiriweiweki ngago yeiya pumokko ini pangka pangka koyiweki, ne Paulu Yemizibekyegi yawe mizirikki weraga wigirabokko iniyegi pilik kelegele yei. Ni makngezeyegi ni lewegebek sawiyi nagani, ni nazuwagawiliyaga kulengkebek mizi, keya kazing kuzigemek mizi, keya nazuwagawili kiling yelakkelek wizei, keya nazuwagawiligu miziyengki yeik kerewiyara yolu. Nakko nakyegi saweli purikka keli inuwagi nakko nakyegi pura walimizizo. Anotogi Kung Walekpokko teni wamenakwili keleya legi nakko nak kiling ya wamenaraga koyimowei kangka wamenakweki purikki teni ngai koyiweki kozang yawe mizizo. Anotogi yongkambanuwili sawela logo purik ngai wamenakmek keremizi keya Kung Walek wamenakpek wizinda. Ngizi kumulibok kalike Anoto kiling paka ngalege pigi wik yolugi naragi wilekpek keya yuke yolu Anotogo piyegi weiweki ngago meiya pura wizinda. Yemizi wamenak wizinda keya Yisuyegi ngizi kumuli wamenara wizinda keya kaimeli wamenara Kilisi kiling sawela purikki walimizira wizinda. Keya ngizi panu kumuli puwiligi Anoto puwiligi Mangobek, pi puwiligi Yemizibek keya puwiligi yungke yawe mizibek keya puwiligi yungke yolubek legi puwili ngai wamenamek koyinda. Kapura teni mabuwili nalik nalik kai kunawili keya Anotogo wazono puguraga teni mabuwili nak nakyegi kangka yawe ngizi panu kumuliwiliyegi saweliwekiyeng yana. Piyeng pigi watabi kolokngagono sangkelagi langai ono piyengka yaniyeng. Logo purik Anotogo Kapiya Walektikke yungke pobilik kai puragi kiriwei,
Pi paka ngalege kambela puwekke yombanu kolokngagono wigira wazaya puwili iza orowei yabela logo pugu yombanuwiliyegi watabiyeng yeik yana. Ingi Sam 68:18
Mena paka ngalege kang kai purik talik kai yagenda? Purik pelik, pi were ngabelakpekke pelege wirageyarikki kai yagenda. 10 Togo pi ngabelakpekke wirageya mabok paka ngalege yongo yabelabok paka ngalege lemengki ngalege panu yeke solo walerikke ngai kozang pigi pura yolulege logo ngezebokko ngilumbek keya ngabelakpek kolaweki kambela. 11 Pi ngeze mabokko yombanuwiliyegi watabi kumbekkiyeng yeik yana. Watabi piyeng pelik, pugu nawiliyegi Anotogi ngagora orowei miziweki kangkabek yana, nawiliyegi ngago Anotoyaga weiyara kawela wiyiweki kangkabek yana, nawiliyegi yerengyengki Kilisiyegi langai kozak kisi yongomo miziweki kangkabek yana, nawiliyegi yawe kaimeli pura miziweki kangkabek yana keya nawili Anotogi ngagoragi waligeleyiweki kangkabek yana, nawiliyegi yawe Anotogi ngagora yani pura miziweki kangkabek yana. 12 Pugu yombanuwiliyegi watabi piyeng yeik yana, purik puwiligu mabilik ngizi kumuli nawili Kilisi keya nakko nakyegi yawe mizagi pumokki kangkere keleyiweki keya pilik purikku Kilisigi yongkambanu puwili kazing kumbekki lewengke mawiyengka yemane si kunibene wiziya 13 weik teni mabuwili Yisu Anotogi Marekpekyegi ngizi kumulira keya iwakara kangka wamenakweki keya kumbekki langai yemane si kang wiziya kazing tonugu mizi piyeng weik Yisugu miza pilikweki. 14 Teni weik kumbekki langai yemane sa puwekke teni mawinda mandik songonowiligu ngiziyeng keya ikuyogorikyengki mabiyeng ngiziyeng mizi pilik mizagi ono, keya yombanu ngago ngaiguyeng ngaigu kele kapura ngizi panu wezalik kozak kisi puwiliyegi teni kerewiyagi ono. 15 Pilik purik segeya tamizeige kelira kiling koyimowei wameik kisi purik mabura teni Kilisi tenigi ngaibok kelik kazing nalangai nalangai piyengki yungke teni yemane sagi. 16 Kebi wilektik korikwekke ngai pilik Yisu ngai tonugubek keya pugu teni menalege yawe miziwekke teniyegi saweli keya pugu yawe teni menalege kebangkelara yolu pura mizagiwili yanagi, legi teni nak nak yawe pi pugura mizi puwekke purik teni mabuwili yemane sagi keya kemenak kozangki purik kazing nakko nakyegi saweli keya keli mizi pumokko.
 
17 Togo Yemizibekki yeiktage nogo iniyegi ngago pera kozang panu yei, ini yombanu Yisuyegi lusuwei panu puwiligu kazing yolu pilikmekke mawinda yolu nagani, purik puwili kangka yeik ulak kumuli puwiligi piyeng 18 keya puwiligi kangka kumuli kusabanurikke yolubokki kiriwei miziwili. Puwili Anotogo wik yolugiweki yanagi puraga lelek mela yowiya ono, purik puwili Anotoyegi iwaka panu ono keya puwiligi kangkayeng kingyeng kelik, 19 legi puwili kazing kendek mizagi pumoktau ono. Puwili ngezewiligu ngezewili kazing kaile yongkambu miza melimokko wilek kangyeng tiya meli keya kazing kaile kaile piyeng kerezimek kiling mizi.
20 Iniyegirik Kilisigu pilik miza meli piyeng iniyegi waligeleya ono kani. 21 Nogo kumulirik ini ulogo Kilisigi ngago wameik pura kerewiya keya tonugu ulogo ngago wameik Yisuyegi yolu pura iniyegi waligeleya. 22-23 Ini wilek kang wereyengko mizagewiyege kazing were korikwekko keli piyengki ikuyogoriktagi kira orowei miza logo wilek kang were inuguyeng neneng ngela meli piyengki kiriwei miziweki keleya legi ini wilek kang werebek wezamela logo ya keya kangka inuguyengko kumuliyeng wik panu lewagela siweki mizagirikki kai. 24 Ini wilek kang wikpek weiyagirikki kai. Wilek kang wikpok Anotogi wilek kambek kelik keremizabek keya wilek kang wikpok ngezebokko ngizi wik yolugira walimizi. Ngizi wik yolugi pura pangka pangkayeng keli wilibek keya kaile kaileyeng kumbak wilibek. Piyaugi solorik ngago wameiktaga yungke yolu.
25 Tegi ngaigu kisi pumok wiya wazami keya inigi ngezege puwiliyegi ngago wameik panuyeng keke kozak yei, purik teni mabuwili nak nak Yisu kiling sawela purikka teni korik wamenawek kelik legi. 26 Tamizeige ini sisikmek lewagela mabura sisik inigi piyengko mizagewiyege ini kaile miziweki keleya nagani keya wokpok sisik kameneng mizageya wizagomeige yokmek kiliya nagani. 27 Keya Sadang yombanu kailebekki tek narik tiya mowiyi nagani. 28 Yombanu ngoweibok kazing pumok wiya wazamiya logo mele ngezebekkiyaugu yawe miziweki, wizigeya ngezebekki keya kokowa piyeng nazuwaga watabiyengki yeik puwili yani miziweki. 29 Ini nawili kiling ngagozakka puwekke purik ngago kaile nazuwagawiliyegi ngangang mizagi pilik piyeng kili nuguraga lewagela nagani. Ngago lang nugu kaiya logo puwiliyegi sawelagi pilik piyeng keke kozak kai keya puwiliyegi sawela logo Kilisigi yungke yemane sagi pilik piyeng kai. 30 Keya Anotogi Kung Walekpek ya kuneng mizibene kelemi nagani, purik Kung Walekpok Anotogo teni pigiweki teniyegi luwe silok tiyabek. Keya Kung Walekpek teniyegi mabilik silok tiyara wiziya wok Yisu teni iwi pugubokko kaileyengka wila wazaya puwili iza wariweki yobokkogine. 31 Ini ngago kaile sanga kisi piyeng keya ngalik kisi mizi piyeng mabiyeng wezamelizo. Keya ngago si kaiyeng keya ngago yombanu kendek sowei kunagi langai piyeng wezamelizo. Watabi nayengki ma nazuwagawiliyegi kumbak keli mizi pumok wezamelizo. 32 Pilik segeya nakko nakyegi wazono mizizo keya ya inuguyengka nakko nakyegi yalek mizizo keya nakko niyegi kaile miza piyeng tumula logo keremareke mizimo, Anotogo kaile nuguyeng Kilisi kiling sawela purikka tumula logo keremareke miza mabilik.