6
Ini koloyakamandikwili Yemizibek kiling sawela legi ini wok mabiyeng inigi panu keya mangowiligu ngago kisi piyengki kerewiya logo kiriwei mizi, purik kazing pumok pangka panumokko. Anotogi Kapiya Walektikku pelik kai,
Inigi panu keya mangowiliyegi panga yungke mizizo,
Anotogi lo pera ngago lang yemane panura keya lo peragi kiriwei mizi purikki kangara ngai wazamiya wizinda,
logo ini wazono yoluweki keya ngabelakpekke wok yoluweki, kai. Utoronomi 5:16
Pilik kai legi koloyakamandikwili inigi panu keya mangowiligu ngago kisi piyengki kerewiyizo.
Ini koloyakamandikwiligi panu keya mangowili ini kazing koloyakamandikwiliyegi ngalik momaneng keya yeiya logo iniyegi sisik kameneng keya nagerewiyi mizagi piyengka puwiliyegi keleyi nagani segeya pangkaraga keleyi keya iza orowei kazing Yemizi ngaibekki pumokko waligeleyi keya kazing Kilisiyegi ngizi kumulagi pumokkirau kozak yei.
 
Ini yombanu ngai nawiligu weiya logo yawe inuguyeng wiyagi langai ono pilik puwili ngai inuguwiligu ngago kisi piyengki kerewiya logo yawe inigu mizi piyeng yangeze miza koyimowei mizi keya Kilisiyegi mizi yagenda miza koyimowei ya wamenara kiling yawe mizi. Puwili pakela yolu puwekke yawe mizi keya puwili pakela yolu ono puriktau mak yawe mizi. Tamizeige ini puwili pakela yolu puwekke keke yawe mizi purik ini ngaigu puwiligu iniyegi keliweki mizi yagenda. Pilik segeya Kilisiyegi yawe mizi yagenda miza koyimowei wilek kang inuguyeng mabiyeng Anotogi keli puraga wok mabiyeng tiya mani. Keya yombanu ngai nakko weiya logo yawe pura wiyagi langai onobek legi pilik purikki wilik mizi mabilik yombanu yeikpekyegi yawe mizi ono, Yemizibekyegi yawe mizi yagenda miza wizimowei. Pilik legi kumuli, Yemizibokko yongkambanu mamok yawe wazono wilek kang puwiligiyengka ngizi panu mizi piyengki kanga wazono weiyagira yanagi, yombanu ngai nakko weiya logo yawe puwiligiyeng wiyagi langai ono puwili keya yombanu nakkorau weiya ono keli ngezewiligiyengka mizi puwilirau.
Keya ngaiwili iniyegi yawe mizi puwiliyegirau mabilik mizi keya puwiliyegi ngago kazi mizagiyengka yei nagani. Ini ngaiwili keya iniyegi yawe mizi puwiligi paka ngalege ngai wamenak keya ngaibok yombanuwiliyegi yewizek mizi onobek, pi menalik ngagozak keleyibek. Pilik legi iniyegi yawe mizi puwiliyegi waberek ngai.
 
10 Ngago pera negi ngago kangkalira, ini Yemizibekyegi sawela koyimowei pigi kozang yemane panubokko iniyegi kozang keleyibene kelemi. 11 Anotogi ini kaileyeng kiling ngai keli puwekke wariweki yana piyeng ini wari, logo Sadang kazing kaile pigi ini yukung keleyagiyeng kiling lewa puwekke purik ini kozang koyiweki. 12 Purik teni yombanuwili kiling ngai kelagirikki kai ono kapura teni kozang nalangai nalangai yolu piyeng keya Sadang keya pigi kerewa keya kawere kung paka kurung yeikwekke yawe mizi keya ngai yolu keya kaile ngabelakpekke piyengki kusabanurikke ngai puwili kiling ngai kelagirikki kai yagenda. 13 Tegi weik Anotogi watabi ngai keliwekke wari piyeng mabiyeng wari. Togo kaileyengki mangobekki ngaimek ngai lewa puwekke purik wizang puwiligiyeng inugu yogokta wezamelagi logo ngai keli kanda wila wiyi ngizige ini ngoluk mabilik luwe kozang koyagi. 14 Togo ngai luwe koyi. Anotogi watabi kaileyeng kiling ngai kelagiyeng pelik, ngago wameik panu pura pikang wezabek wang nugurikke ngai kozang tiye keya kazing pangka panu pumok ngeleleng nuguraga melewangka wezarik wakiye. 15 Keya ngago wazono teni Anoto kiling ya wamenara koyagi puragi ngago pura ingegang wezayau inge nuguyauge wakiye keya wok mabiyeng nawiliyegi kozak yeiweki kangkere miza yolu. 16 Wok mabiyeng ngizi panu kumuli pumok kolau wezalei orowei kaiyageya. Purik kiling purik kaileyengki mangobokko wizang wilek ngori kang keya niyegi yowi piyeng kusa wiyagelik. 17 Kazing Yisugu ni kaileyengki kozandaga yaliya wazaya pumok weiya logo yeke kebiraga kilulung ngayeng wezabek wagele. Keya Anotogi ngago Kung Walekpokko ni nana pura weiya logo lang yemane wezawek melege wara wizeimo. 18 Piyengki Anotoyegi waberekmekke mizi keya iniyegi sawelibene nguk mei. Anotogi Kung Walekpokko orozarikke kunimowei kang mabiyengki ini waberek mizi. Piliktikki wiyeke ngai koyizo keya karagare mizi nagani. Kang mabiyengki Yisugi yongkambanu mabuwiliyegi waberek mizi.
19 Keya neyegirau waberek mizizo logo Anotogo ne ngago kozak kaiyagi nara nanibene, keya wok ne kozak kaiwekibokko ne kozang sara wizimowei ngago wazono Kilisiyegi puragi liwik piyengki yongkambanu nawili iwakaweki saweliweki ne iniyegi nguk yei. 20 Ne wigirimakke sengyaugu wigira yolu kele kapura Kilisigi ngago wazonora yemane sibene ne kozak kaibek logo ne ngagora nogo kozak kaiyagelik kozang kozak kaiweki neyegi waberek mizizo.
 
21 Titika tonuwayegi mereke wameik kumulimek kiling nak keya neyegi kang mabiyeng saweli mizibek pi Yemizibekki yawerage ne wezani onobek logo pugu neyegi lewagela piyeng iniyegi kozak yei penangai logo nogo yolurik talik miza purikki ini iwakaweki. 22 Pilik puragi wiyeke nogo pi iniyegi kang wezameli puloge, purik pugu tonuwa talik yolu miza purikki iniyegi kozak yeibene logo ya inuguyeng wiyeik sibene.
23 Peba Anoto keya Yemizi Yisu Kilisigu ini teni kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili mabuwiliyegi ya ngezege sara keya kelira kiling ngizi panu kumulira yani pani. 24 Keya Anotogi wazono pura ini tenigi Yemizibek Yisu Kilisiyegi keli ibengki ono pura kiling puwiliyegi wizei pani.
Mabura.
Ne Paulu kapiya perik lende mizabek.